PP7 / Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske

  • Lectures: 11
  • Quizzes: 3

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE :

  • Realizátor: Priatelia Zeme, SPZ
  • Partner pilotného projektu: Mesto Partizánske
  • Úroveň verejnej správy: mikroregionálna
  • Cieľ projektu: zníženie nákladov na manažment odpadového hospodárstva a súčasne podpora ekologických rozhodnutí pri výkone správy v meste Partizánske, vytvorenie Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske na obdobie 10 rokov
  • Odborní garanti: Branislav Moňok/Priatelia Zeme SPZ, Andrea Bencelová/vedúca oddelenia životného prostredia a dopravy za mesto Partizánske
  • Ďalší zapojení experti: Lenka Beznáková, Beáta Katulincová

Pre viac informácií kliknite TU.