Legislatívny rámec

Cieľ: vytvorenie odborného materiálu do publikácie (vrátane série samostatných e-príručiek/e-publikácií a ďalších výstupov, definovaných nižšie), ktorá poskytne Analýzu súčasných legislatívnych nástrojov a možností participácie. Analýza súčasných legislatívnych nástrojov a možností participácie je jedným z kľúčových pilierov komplexnej Analýzy stavu a možností participácie v Slovenskej  republike. Obsahovo sú činnosti zamerané na zmapovanie súčasných právnych rámcov, legislatívnych nástrojov a možností participácie  zainteresovaných skupín na tvorbe verejných politík na Slovensku a v zahraničí. Prístup zhodnotenia súčasného stavu sleduje celý životný cyklus verejných politík (od prípravy, tvorby, implementácie, monitoringu až po revíziu), ako aj 4 úrovne tvorby verejných politík (národná, regionálna, mikroregionálna a miestna úroveň).

Očakávaný výsledok: Realizované činnosti smerujú k spracovaniu návrhu opatrení v prospech zavádzania participácie do praxe formou presadzovania právnych úprav identifikovaných právnych predpisov, alebo prostredníctvom samostatných legislatívnych iniciatív, prípadne návrhov na novelizáciu konkrétnych právnych noriem a zákonov.

experti:

Kristína Babiaková (1980) – expert pre legislatívu, zmenu právnych úprav a právnu prax v kontexte národného projektu ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, advokátka od roku 2007. Aktuálne sa aktívne spolupracuje s občianskym združením VIA IURIS. Svoje štúdium úspešne absolvovala na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde taktiež viedla v rokoch 2006-2009 kurz Právna klinika pre komunity. V minulosti tiež spolupracovala s občianskym združením Občan a demokracia na projekte právnej pomoci a tiež na programe Právo na každý deň. Od roku 2009 pôsobí vo VIA IURIS, kde sa aktívne venuje najmä participatívnym právam, súdnictvu a polícii. V rámci projektov združenia VIA IURIS sa zapojila do tvorby a pripomienkovania legislatívy týkajúcej sa participácie verejnosti na tvorbe zákonov a tiež účasti verejnosti na povoľovacích procesoch, najmä v oblasti ochrany životného prostredia. Ako advokátka sa pri poskytovaní právneho poradenstva špecializuje najmä na oblasti ochrany verejného záujmu a ochrany aktívnych občanov. Počas pôsobenia vo VIA IURIS v rokoch 2011-2016 spolupracovala aj na projekte Prvá právna pomoc, ktorý sa venoval príprave právneho online materiálu pre verejnosť na zvýšenie občianskej participácie v témach ako ochrana životného prostredia, združovacie a petičné právo či slobodný prístup k informáciám a.i.

Imrich Vozár (1979) – expert pre legislatívu, zmenu právnych úprav a právnu prax v kontexte národného projektu ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, aktuálne člen občianskeho združenia VIA IURIS. Vyštudoval právnickú fakultu na Masarykovej univerzite v Brne, ktorú úspešne ukončil v roku 2003 získaním titulu Magister práv. Počas štúdia i po jeho ukončení spolupracoval ako právnik s českou mimovládnou organizáciou Ekologický právny servis. V rokoch 2005 až 2008 pracoval na Ministerstve životného prostredia SR, kde pôsobil ako právnik Odboru ochrany prírody a krajiny. Po dobrovoľnom odchode z ministerstva začal na jar 2008 ako spolupracujúci právnik pôsobiť vo VIA IURIS. V rámci jednotlivých programových oblastí, ktorým sa VIA IURIS venuje, sa zaoberá najmä témou „Zodpovedný občan“ (v rámci toho viedol napr. projekt „S občanom prichádza zákon“ v rokoch 2014-2015 venujúci sa posilňovaniu právnych možností verejnosti ovplyvňovať a participovať na príprave právnych predpisov; rovnako viedol aj projekty týkajúce sa podpory účasti verejnosti na rozhodovaní orgánov verejnej správy „Zelená pre enviroparticipáciu,“ „Z Aarhusu do Bratislavy“, či „Systematická podpora základných práv a slobôd“). Je autorom viacerých legislatívnych návrhov v oblasti účasti verejnosti na rozhodovaní a prístupe k súdu, ktoré boli zapracované do schválených právnych predpisov. Je spoluautorom veľkého komentára k Správnemu súdnemu poriadku (Správny súdny poriadok – komentár; Baricová, Fečík, Števček, Filová a kol.; C.H.Beck 2018) v častiach týkajúcich sa zainteresovanej verejnosti a jej prístupu k súdu. Má za sebou aj inú publikačnú a prednáškovú činnosť k téme. Mimo práce pre VIA IURIS externe spolupracuje i s inými environmentálnymi organizáciami.