E-Participácia

e-Participácia, alebo participácia občanov prostredníctvom IKT

Prečo: Je potrebné využívať nástroje, ktoré nám dnešná doba prináša. Informačno-komunikačné technológie (ďalej len “IKT”) nemajú nahradiť osobný kontakt ľudí medzi sebou. Avšak pre efektívnejšie (časovo, finančne) riadenie verejnej správy a poskytovanie služieb občanom je na mieste využiť možnosti, ktoré skvalitnia život občanov a pomôžu k rozvoju občianskej spoločnosti ako takej. Informovanie, zapájanie do tvorby politík a komunikácia priamo zvyšujú kvalitu života občanov v mestách a obciach.

Ako: Orgány verejnej správy (štátna správa a samospráva) majú zákonnú povinnosť poskytovať svoje služby občanom elektronickou formou, ktoré sú špecifikované. Informatizácia spoločnosti je pod gesciou Úradu splnomocnenca vlády SR pre investície a informatizáciu. Našim cieľom je však poskytnúť týmto orgánom existujúce elektronické nástroje slúžiace ako podporné mechanizmy v oblasti zapájania občanov do politického cyklu tvorby verejných politík (viď obrázok “Politický cyklus”).

Čo:

Vyššie uvedené nástroje sú len príkladom elektronických možností pre subjekty verejnej, vďaka ktorým môžu zvyšovať informovanosť a participáciu občanov na správe vecí verejných a ktoré budú tvoriť základnú databázu spolu s desiatkami ďalších nástrojov.

Prezentácia zo školenia k elektronickým participačným nástrojom na stiahnutie tu: e-Participácia – nástroje