Akú úlohu hrá participácia?

Jedným z nástrojov budovania dôvery verejnosti v politikov a inštitúcie verejnej správy (VS), zvyšovania transparentnosti, ako aj posilňovania udržateľnosti verejných politík je participácia. Na tvorbe politík, plánov, programov a právnych predpisov sa čoraz viac zúčastňuje verejnosť. Ak sa jej účasť uskutoční v čo najvyššej kvalite, môže verejnosť, politické orgány a administratívne orgány profitovať z prínosov týchto procesov.

Účasť verejnosti prispieva k výmene informácií a skúseností, podporuje pochopenie pre iné názory a koordináciu záujmov, zvyšuje kvalitu a transparentnosť rozhodnutí, akceptáciu, zrozumiteľnosť a dosledovateľnosť rozhodnutí, posilňuje identifikáciu občanov a záujmových skupín s rozhodnutiami a s prostredím, ktoré ich obklopuje, vytvára široký prístup k formovaniu názorov, znižuje náklady na implementáciu verejných politík a prostredníctvom toho optimalizuje použitie verejných zdrojov.

Participácia je súčasťou tém Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorú v súčasnosti realizuje hlavne prostredníctvom národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, financovaného z operačného programu Efektívna verejná správa.

Zrealizované aktivity

Aké aktivity pre podporu participácie realizoval národný projekt NP PARTI I?

Projekt bol zameraný na analýzu súčasného stavu participácie verejnosti / zainteresovaných skupín na tvorbe verejných politík. Analyzoval „detské choroby“ participatívneho procesu na všetkých úrovniach verejnej správy na Slovensku, ale aj skúmal stav, možnosti, vplyv a prínosy participácie na rôzne aspekty života.

Pokračujúce aktivity pre podporu participácie

Úrad pripravuje pokračovanie národného projektu, ktorý vychádza z predchádzajúcich zistení a identifikovaných problémov. Projekt zabezpečí:

 • tvorbu nových pracovných miest manažérov a koordinátorov participácie v prostredí VS,
 • systematické vzdelávanie zamestnancov VS v oblasti participatívnej tvorby verejných politík,
 • zavádzanie inovatívnych postupov zapájania verejnosti do praxe VS,
 • podporu dvojročného procesu Európskej komisie zapájania verejnosti do dialógov o Budúcnosti Európy,
 • šírenie dobrej praxe z NP PARTI I. a presadzovanie jeho výstupov do praxe,
 • budovanie svojpomocných sietí a platforiem pre podporu participácie,
 • cielené posilňovania informovanosti a komunikácie s identifikovanými cieľovými skupinami,
 • zabezpečenia kontinuity analytických a výskumných aktivít.

Ďalej úrad pokračuje v zapájaní expertov mimovládnych neziskových organizácií do prípravy nového programového obdobia európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Odporúčania

 • podporiť zvyšovanie participácie verejnosti na tvorbe právnych predpisov vypracovaním metodiky pre postup predkladateľov legislatívnych materiálov pri zapájaní verejnosti do ich tvorby,
 • podporiť proces budovania kapacít v prostredí VS v oblasti participácie:
 • vytvoriť nové organizačné zložky alebo pracovné pozície manažérov / koordinátorov participácie pre oblasť dizajnovania, riadenia, monitoringu a vyhodnocovania participatívnych procesov v prostredí VS,
 • presadiť do Katalógu pracovných miest vo VS pracovnú pozíciu manažér/koordinátor participácie,
 • zaviesť vzdelávanie v oblasti participatívnej tvorby verejných politík pre štátnych zamestnancov, hlavne pre tých, ktorých pracovnou náplňou je tvorba stratégií a štátnej politiky,
 • podporovať tvorbu verejných politík v partnerstve a vzájomnom dialógu s verejnosťou prostredníctvom dopytovo orientovaných a národných projektov,
 • pokračovať vo výskumnej a analytickej činnosti v oblasti zapájania verejnosti do tvorby politík, ako aj nových trendov v zahraničí pri zabezpečení transferu poznatkov do praxe VS,
 • pripravovať študentov vysokých škôl na prácu vo verejnom sektore presadzovaním nových vzdelávacích konceptov, zameraných na otvorené vládnutie a zapájanie verejnosti,
 • do osnov základných a stredných škôl vložiť vzdelávanie o možnostiach zapájania žiakov a študentov do rozhodovacích procesov na úrovni školy a mesta,
 • financovať dotačné programy pre participatívne rozpočty na základných a stredných školách.

Kontakt

Barbara GindlováBarbara Gindlová – odborná garantka národného projektu ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Pôvodom divadelná teoretička, ktorá divadelné javisko vymenila za mapu Slovenska. Študovala Divadelnú vedu na VŠMU a sociológiu na FFUK Bratislava, ktorej štúdium neukončila. Pokračovala medzinárodným štúdiom pohybového divadla a rezidenciou v Studiu Kaple pod vedením Ctibora Turbu. Viac ako osem rokov pracovala ako dramaturgička pre rôzne divadelné javiská: Divadlo Astorka-Korzo´90, Trnavské divadlo a nezávislé produkcie alternatívnej scény. V rokoch 1998 – 2002 pôsobila ako projektový manažér v Slovenskej výtvarnej únii, kde spolupracovala na domácich i zahraničných výtvarných projektoch, výstavách a sympóziách. Od roku 2004 do roku 2012 pracovala pre Európsku kultúrnu spoločnosť a ďalšie mimovládne organizácie, v ktorých sa profesionálne venovala projektovému manažmentu. Namiesto divadelných hier a umeleckých projektov začala písať „divadelné hry“ pre obce, mestá a regióny Slovenska. Tvrdí, že každý dobre zrealizovaný projekt je ako divadelná hra, ktorá potrebuje dobrú zápletku, zmysluplný konflikt a silnú katarziu, pričom kľúčom k riešeniu problémov sú vždy hlavné a vedľajšie postavy. V rokoch 2012 – 2014 pracovala pre Združenie miest a obcí Slovenska, kde bola poverená prípravou a realizáciou projektov z rôznych finančných zdrojov, ako aj riadením národného projektu, zameraného na budovanie kapacít v miestnej územnej samospráve. V roku 2017 ohlásila prestup do ekosystému štátnej správy, kde pre Ministerstvo vnútra SR a konkrétne Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, realizuje národný projekt, zameraný na podporu zapájania verejnosti do tvorby verejných politík. Paralelne pôsobí ako nezávislá expertka, metodička a lektorka ďalšieho vzdelávania pre oblasť rozvoja komunít a regiónov. Je spoluzakladateľkou a predsedníčkou Združenia prvého mája. Má rada bedmintonové variácie na kurtoch, kulinárske expedície v kuchyni, fotografovanie, cestovateľské presuny do inej reality a návraty do rómskych osád v obciach Raslavice a Marhaň.