Participatívne rozpočty na školách

Prečo participatívny rozpočet na školách

Výsledky realizovaných prieskumov, kvalitatívnych rozhovorov a panelových diskusií ukazujú, že zapájanie detí a mladých do spolurozhodovania je kľúčové pre potenciálnu zmenu. Mladí ľudia tvoria veľkú časť populácie, preto by sa mali spolupodieľať na politickom a občianskom živote. Inšpiráciu čerpáme z Českej republiky, Portugalska či USA. Preto sme sa preto rozhodli realizovať proces zavádzania participatívnych rozpočtov na školách aj na Slovensku ako súčasť národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (NP Parti).

Participatívny rozpočet na školách je jeden z prístupov, ktorý otvára tému aktívneho občianstva a participácie mladých. Ak chceme, aby sa mladí ľudia zaujímali o verejné dianie, musíme im dať príležitosť rozhodovať sa a prijímať zodpovednosť už v útlom veku. A kde inde ako v prostredí, v ktorom trávia veľkú časť svojho dňa? Keď to podchytíme tu a teraz, existuje veľký predpoklad, že sa zapoja nielen do rozhodovania v samospráve, ale aj v rámci štátu. Môžu sa stať občanmi, ktorí budú vedieť spolupracovať medzi sebou a nebude im cudzí ani konštruktívny dialóg a kritické myslenie.

Čo sú participatívne rozpočty na školách

Školský participatívny rozpočet (ďalej len „PR na školách“) je nástroj, ktorý žiakom ponúka príležitosť meniť školu k lepšiemu. Tí navrhujú projekty na zlepšenie prostredia a klímy, podieľajú sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu, aktívne vstupujú do fázy hodnotenia a rozhodovania a v konečnej fáze realizujú vybrané projekty.

Výhody participatívnych rozpočtov na školách

 • Rozvíja sa duch občianstva a podporuje sa demokratické riadenie škôl za účasti žiakov, kreatívne myslenie, komunikačné, prezentačné, finančné zručností.
 • Identifikujú sa slabé miesta, spoznávajú sa názory mladých ľudí a zlepšuje sa atmosféra v triedach a v škole.
 • Zvyšuje sa záujem žiakov o chod školy, neskôr samosprávy, štátu.
 • Učia sa navrhovať, presadzovať, hodnotiť projekty, zodpovedne sa rozhodnúť a vybrať najlepšie riešenie.
 • Spolupracujú so spolužiakmi naprieč ročníkmi a odbormi.

Zrealizované aktivity

 • Vytvorili sme spoločenskú hru Nie je mesto ako mesto ako vzdelávaciu pomôcku pre zavádzanie PR na školách.
 • Spracovali sme metodiku pre učiteľov na podporu participácie a aktívneho občianstva vo výuke s názvom Nie je občan ako občan a metodický materiál pre školských koordinátorov parti rozpočtov s názvom Nie je škola ako škola.
 • Vytvorili sme elektronickú aplikáciu pre podporu praktickej časti PR na školách pre ich koordinátorov (v spolupráci s Inštitútom H21).
 • Zrealizovali sme 13 školení, počas ktorých sme vyškolili viac ako 280 koordinátorov a zástupcov žiakov zo 111 stredných škôl.
 • Spustili sme pilotný ročník na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom krajiMyšlienku zavádzania PR na školách sme začali realizovať s Trenčianskym samosprávnym krajom v školskom roku 2018/2019 na stredných školách. Kraj zverejnil pre školy výzvu a rozhodol sa vyčleniť 1.000 € na školu. Z celkovo 27 prihlásených škôl bolo vybraných prvých 16 prihlásených škôl. V prvom ročníku bolo podaných 96 projektov, hlasovalo o nich skoro 5.000 hlasujúcich a  zrealizovaných bolo 38 projektov. Medzi najčastejšie projekty, ktoré študenti realizovali, boli separácia odpadu, oddychové zóny, resp. klubovne, rekonštrukcia toaliet, resp. pravidelné dopĺňanie hygienických potrieb. Ďalšími podporenými projektami boli wifi na škole, skrášlenie átria, stojany pre atlasy, akvárium, knihovňa, úprava telocvične, cvičebné pomôcky do telocvične, skrinky na topánky, mikrovlnka, vybavenie odbornej učebne, pohodlné sedenie pred triedami (lavičky, tulivaky), spoločenské hry, stolný futbal, biliard, protišmykové rohože, vymaľovanie tried, školské mikiny a dresy, filtrácia vody.
 • Na základe úspešného pilotného ročníka sa o PR na školách zaujímali aj ďalšie samosprávne kraje. V školskom roku 2019/2020 sme začali realizovať PR v Trenčianskom kraji (29 škôl)Trnavskom kraji (46 škôl) a Bratislavskom kraji (20 škôl), ktorý sme ale museli v súvislosti Covid-19 pozastaviť. Veríme, že v budúcnosti prenikneme do všetkých krajov. Zároveň sa s PR presadzujeme aj v prostredí základných škôl (mesto Trenčín).

Odporúčania Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Dobrou praxou zo zahraničia je Portugalsko, ktoré svojim prístupom podporuje participáciu mladých. V Portugalsku prostriedky na realizáciu PR na všetkých základných a stredných verejných školách vyčleňuje ministerstvo školstva. Na zrealizovanie dobrých nápadov dostane každá škola 1€ na žiaka, pričom minimálna suma pre školu je 500 €.