Vysoké školy

Ako distribuovať skúsenosti, znalosti, výstupy a výsledky NP PARTI?

Projekt ukázal, že komunikovať priebežné výstupy s rôznymi cieľovými skupinami, je cestou ako overiť prístupnosť výstupov, ich adresnosť a zrozumiteľnosť. Zámerom bolo kreatívne prepájať poznatky, ktoré sú výsledkom dvoch rôznych podkativít (teoretickej a praktickej), teda podkativity 1 aj podaktivity 2. Počas realizácie projektu sme neustále hľadali spôsoby ako vytvoriť priestor, aby sme:

 • testovali, overovali a súčasne disseminovali získané know-how, poznatky a skúsenosti,
 • distribuovali priebežné výstupy z PODA 1 a PODA 2,
 • overovali do akej miery vedia/nevedia komunikovať s rôznymi cieľovými skupinami,
 • pilotne vyskúšali aké typy formátov a metód ich prezentácie sú pre „diváka/účastníka“ najvhodnejšie.

Akadémia aktívneho občianstva, alebo ako preniknúť do ekosystému vysokých škôl?

Analýza toho ako a koho vzdelávať v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, ako a kde budovať kapacity, ukázala, že jedným z kľúčových prostredí pre šírenie výsledkov a výstupov národného projektu Podpora partnerstva a dialógu pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík (NP PARTI), je akademický sektor a priestor vysokých škôl. Formát Akadémie aktívneho občianstva vznikol na základe dynamických procesov v rámci realizácie projektu, ktoré iniciovala potreba vytvorenia samostatnej platformy, ktorá by nám pomohla zastrešiť rôzne typy podujatí a okrem iného, nám pomáha verifikovať adresnosť a zrozumiteľnosť výsledkov a výstupov jednotlivých pracovných a expertných skupín. Akadémia predstavovala otvorenú vzdelávaciu platformu pre vysokoškolských študentov a aktívnych občanov. Podujatia Akadémie aktívneho občianstva sme realizovali ako verejne dostupné podujatia a súčasne sme prizývali skupinu vysokoškolských študentov, pretože sme si uvedomovali, že téma participácie a otvoreného vládnutia, nie je dostatočne podchytená vo výuke a vzdelávaní v prostredí vysokých škôl.

V rámci projektu sme v rámci Akadémie aktívneho občianstva realizovali tri samostatné podujatia:

 • Koho a ako zapájať do rozhodovania o veciach verejných?
 • Vieme žiť bez odpadu? Aký dopad má tvoj/náš odpad?
 • Aká je úloha neziskového sektora a občianskej spoločnosti v rámci tvorby verejných politík?

14.3.2018 / Koho a ako zapájať do rozhodovania o veciach verejných?

 • Zapojení experti: Martin Giertl, Daniel Klimovský, Barbara Gindlová, Bruno Konečný, Veronika Hliničanová a Juraj Hurný
 • Stručný opis: Aké sú možnosti účasti jednotlivcov a ďalších zainteresovaných skupín pri správe vecí verejných?, Ako budovať a podporovať partnerstvo medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami? Prečo je dobré uplatniť participatívne riešenia spoločenských problémov v priestoroch lokálnej komunity, národného, etnického či globálneho spoločenstva.
 • Realizované v spolupráci: Katedra politológie Filozockej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a občianske združenie Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
 • Záznam z podujatia

11.4.2018 / Vieme žiť bez odpadu? Aký dopad má tvoj/náš odpad?

 • Zapojení experti: Martin Dufala, Branislav Moňok
 • Stručný opis: Aké povinnosti majú zodpovedné osoby za zvoz odpadu? Aké sú legislatívne medzery, ktoré sťažujú odstraňovanie odpadov, či nelegálnych skládok? Aké sú praktické príklady kde bežní obyvatelia, môžu „pridať“, aby sme predchádzali vzniku odpadov?
 • Realizované v spolupráci: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a občianske združenie Priatelia Zeme
 • Záznam z podujatia

10.5.2018 / Aká je úloha neziskového sektora a občianskej spoločnosti v rámci tvorby verejných politík?

 • Zapojení experti: Juraj Rizman, Ján Orlovský, Iveta Ferčíková, Milan Andrejkovič a Barbara Gindlová
 • Stručný opis: Aká je úloha neziskového sektora a občianskej spoločnosti v rámci tvorby verejných politík? Aké sú najväčšie výzvy pre neziskový sektor a občiansku spoločnosť do budúcnosti? Prečo neziskový sektor v súčasnej dobe čelí takému veľkému množstvu kritiky? Sú zahraničné investície do nadácií a neziskových organizácií prekliatie, alebo naopak dar, ktorý pomáha rozvíjať oblasti, na ktoré štát nemá prostriedky.
 • Realizované v spolupráci:  Via Iuris, Nadácia otvorenej spoločnosti a s iniciatívou Dobrý úradník.
 • Poznámka: diskusia sa uskutočnila v rámci celosvetového Týždňa otvoreného vládnutia Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktoré malo za cieľ podporiť dialóg medzi občanmi a štátnou správou.
 • Záznam z podujatia

Memorandum o spolupráci medzi FIFUK a ÚSVROS – nový priestor pre šírenie výsledkov projektu NP PARTI

stretnutie s dekanomV januári 2020 sme podpísali s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave Memorandum o vzájomnej spolupráci pri príprave a implementácii vzdelávacích predmetov a pri príprave a realizácii výskumných alebo odborných aktivít (PDF, 536 kB). Dňa 24 februára 2020 sa uskutočnilo stretnutie dekana Filozofickej fakulty UK v Bratislave prof. Mgr. Mariána Zouhara, PhD. so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martinom Giertlom, v rámci ktorého diskutovali o aktuálnych možnostiach rozvoja spolupráce Úradu a Filozofickej fakulty UK.

Verejné politiky na Slovensku v previazaní na princípy otvoreného vládnutia a participatívnej tvorby verejných politík

Prvým krokom bolo uvedenie nového predmetu s názvom „Verejná politika na Slovensku“. Predmet je výsledkom spolupráce FIFUK a ÚSV ROS na presadzovaní aktuálne dominujúcich konceptov spravovania vecí verejných, ktorými sú otvorené vládnutie, dobré spravovanie a participatívna tvorba verejných politík a priestorom na otestovanie výstupov NP PARTI v procese vysokoškolského vzdelávania. Cieľom bolo poskytnúť študentom relevantné poznatky týkajúce sa aktuálne dominujúcich konceptov spravovania vecí verejných, ktorými sú otvorené vládnutie, dobré spravovanie a participatívna tvorba verejných politík. Súčasťou implementácie nového predmetu bolo aj priame zapojenie expertov z NP PARTI a ÚSV ROS a ich aktívna účasť na výuke. Nový predmet súčasne využíva výstupy NP PARTI ako súčasť povinnej a nepovinnej literatúry k výuke predmetu. Vzdelávací predmet je ďalším z pilotne testovaných produktov vzťahujúcich sa na vzdelávanie v oblasti participácie, ktoré je výsledkom národného projektu NP PARTI.

 • Odborný garant kurzu: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.
 • Cieľová skupiny:
  • študenti Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (povinne)
  • ostatní študenti Univerzity Komenského (dobrovoľne) – limitom je kapacita miestností
  • študenti iných univerzít (dobrovoľne) – limitom je kapacita miestností
 • Kľúčové slová: Slovensko, tvorby verejnej politiky, otvorené vládnutie, dobré spravovanie, participácia verejnosti, moderné techniky/metódy spravovania/vládnutia
 • Anotácia: ako prebieha tvorba verejných politík v slovenských podmienkach na všetkých úrovniach verejnej správy, teda nielen na národnej úrovni, ale aj na regionálnej a lokálnej úrovni. Dôraz je kladený na vývoj procesov tvorby verejných politík, ktorý determinoval súčasný stav, ako aj na aktuálne trendy a očakávaný vývoj. Aktuálne dominujúce koncepty spravovania vecí verejných: otvorené vládnutie, dobré spravovanie a participatívna tvorba verejných politík. Teoretické poznatky sú úzko prepájané s praktickými skúsenosťami, čomu je prispôsobený nielen zoznam plánovaných tém, ale i zoznam prednášajúcich. Študenti budú mať po absolvovaní tohto kurzu prehľad o inštitucionálnom prostredí tvorby verejných politiky na Slovensku, budú sa orientovať v princípoch najnovších trendov vládnutia, respektíve spravovania a zároveň dostanú možnosť oboznámiť sa s celým súborom relevantných praktických príkladov reflektujúcich dobrú prax. Neoddeliteľnou súčasťou kurzu sú aj prednášky mimo univerzitného prostredia (u spolupracujúcich partnerov) a exkurzia umožňujúca študentom hlbšie pochopiť vybranú spoločensky citlivú tému.

Štruktúra predmetu VEREJNÉ POLITIKY NA SLOVENSKU (PDF, 510 kB):

 • Inštitucionálne prostredie tvorby verejných politík na Slovensku a jeho nedávny vývoj
 • Otvorené vládnutie ako vedúca paradigma správy vecí verejných na Slovensku
 • Participatívna tvorba verejných politík a využívanie tohto prístupu na Slovensku
 • Otvorené dáta ako predpoklad otvoreného vládnutia i participácie verejnosti
 • Participatívna tvorba verejných politík na národnej úrovni
 • Participatívna tvorba verejných politík na regionálnej úrovni
 • Participatívna tvorba verejných politík na lokálnej úrovni
 • Práca s vylúčenými alebo znevýhodnenými skupinami a ich inklúzia do tvorby verejných politík
 • Exkurzia
 • Organizácie tretieho sektora ako rovnocenní partneri orgánov verejnej moci pri tvorbe verejných politík
 • Tvorba právnej regulácie a možnosti pripomienkovania
 • Nudging ako “neinvazívna” regulácia správania jednotlivcov i skupín
 • Evaluačné techniky a význam hodnotenia

Prvá prednáška – inštitucionálne prostredie pre tvorbu verejných politík

Začiatok výuky nového predmetu sa uskutočnil 17. februára 2020. Stretnutie so študentkami a študentmi politológie a sociológie v priestoroch Filozockej fakulty UK otvoril splnomocnenec Martin Giertl. Témou prednášky, ktorú viedol Daniel Klimovský bolo inštitucionálne prostredie pre tvorbu verejných politík na Slovensku.

1. prednáška


Druhá prednáška – participatívna tvorba verejných politík na Slovensku

Druhá prednáška sa konala dňa 24. február 2020 v priestoroch ÚSV ROS pod vedením Barbary Gindlovej, Dominiky Halienovej a Alexandry Hrabinovej, v spolupráci s docentom Danielom Klimovským. V úvode sa prednáška zamerala na predstavenie a interaktívnu formu prezentácie vybraných pojmov zo Slovníka participácie (prof. PhDr. Jana Plichtová PhD., Mgr. Anna Šestáková PhD. a kol.). Prostredníctvom neformálnych hier sme otvorili diskusie o význame a úlohách jednotlivých aktérov tvorby verejných politík a princípoch, ktorými by sa mala tvorba verejných politík riadiť. V aktívnej časti sa práca presunula do štyroch pracovných skupín – participácia, deliberácia, občianska apatia, demokratický deficit. Prednáška vytvorí priestor pre prezentáciu kľúčových skúseností a aj ďalších publikácií NP PARTI: Analytický rámec pre plánovanie a hodnotenie projektov verejnej participáciePravidlá zapájania verejnosti do tvorby politík (PDF, 1 MB), Rakúske štandardy.

2.prednáška