O nás

Technicko-organizačné zabezpečenie projektu

Kontakt:

Ing. Silvia Ďurechová – manažérka riadenia projektu/systémová analytička

silvia.durechova@minv.sk

+421 2 509 44 988

Silvia Ďurechová (1982) – vyštudovala odbor verejná správa a regionálny rozvoj na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po ukončení vysokej školy nastúpila na pozíciu špecialistka sekcie vzdelávania a projektov v Združení miest a obcí Slovenska, v rámci ktorej sa venovala problematike vzdelávania zástupcov miestnej územenej samosprávy. Postupne problematiku vzdelávania v rámci svojho pôsobenia rozšírila o agendu projektového manažmentu: príprava, realizácia a hlavne finančný manažment projektov. Ako projektový a finančný manažér participovala na domácich a medzinárodných projektoch už od obdobia predvstupových fondov a následne v rámci programovacieho obdobia 2004 – 2006, ako aj obdobia 2007 – 2013. Z tematického hľadiska išlo o projekty zamerané na:

Informatizáciu miest a obcí

 • Informatizácia slovenských obcí do 500 obyvateľov,
 • Poskytnutie lacného a bezpečného pripojenia na internet obciam v Košickom a Prešovskom kraji,
 • Poskytnutie lacného a bezpečného pripojenia na internet obciam v Banskobystrickom, Žilinskom, Trenčianskom, Trnavskom a Nitrianskom,
 • Digitálna samospráva,
 • Informačný a databázový portál ZMOS,
 • Rozšírenie centrálneho portálu ZMOS,
 • DCOM – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska.

budovanie kapacít v prostredí miestnej samosprávy

 • Virtuálna akadémia ZMOS – zvyšovanie konkurencieschopnosti základných škôl na úrovni najmenších územných jednotiek samospráv ako hlavný predpoklad podpory systému otvorenej školy,
 • Integrovaný manažment vodných zdrojov,
 • Zvyšovanie účasti obcí a verejnosti na procese EIA a mnoho ďalších.Ondava pre život – obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy,
 • Environmentálne vzdelávanie samospráv s cieľom podpory štátnej environmentálnej politiky na úrovní miestnej územnej samosprávy,
 • HELPS – Bývanie a domáca starostlivosť o starších ľudí a zraniteľné skupiny občanov a stratégie miestnych partnerstiev v mestách strednej Európy,
 • národný projekt ZMOS – Budovanie kapacít v prostredí MÚS.

V roku 2012 sa stala riaditeľkou sekcie projektov ZMOS, kde pôsobila až do konca roka 2015. Od apríla 2017  pôsobí ako manažérka riadenia národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianaksje psoločnosti Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.

Kontakt:

Mgr. Jana Gažúrová – odborná asistentka pre implementáciu národného projektu.

jana.gazurova@minv.sk

+421 2 509 44 988

Jana Gažúrová – Magisterské štúdium ukončila na Trnavskej univerzite. Svoje vedomosti a zručnosti rozvíjala v dobrovoľníckej činnosti pri práci s deťmi a mládežou, prípravou a realizáciou voľno – časových aktivít. Neskôr na pozícii projektovej manažérky riadila a vyhodnocovala  uskutočnené projekty podporené z verejných zdrojov. Má pracovné skúsenosti v neziskovom, súkromno i štátnom sektore.

V súčasnosti pre projekt ÚSV SR ROS  – Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík poskytuje súčinnosť a zabezpečuje odborné asistentské práce pri procese riadenia, koordinácie a vyhodnocovanie aktivít a činností po odbornej stránke. Zabezpečuje ich priebeh a plnenie na báze plánovania, koordinácie a logistiky. Zodpovedá za sumarizáciu a priebežné vyhodnocovanie dát, priebežných a dosiahnutých výsledkov pilotných projektov. Súčasne je zodpovedná za plynulý priebeh vybraných projektov v rámci realizácie pilotnej schémy. Sleduje a monitoruje riziká a bariéry nastavených procesov v rámci pilotných projektov a pilotnej schémy.

Radosť jej urobíte dobrou knihou, šálkou čaju a možnosťou vychutnať si ticho :).

Kontakt:

Ing. Lenka Macková – systémová analytička/finančná manažérka

lenka.mackova@minv.sk

+421 2 509 44 987

Lenka Macková – Inžinierske štúdium ukončila na Slovenskej Technickej Univerzite. Svoje uplatnenie našla v neziskovom sektore, kde sa venovala projektu zameranému na profesionalizáciu sociálnej práce v obciach a  projektu zameranému na profesionalizáciu MVO, ktoré pracovali so sociálnymi skupinami ohrozenými sociálnym vylúčením zo spoločnosti. Neskôr pracovala v štátnom sektore, v oblasti sociálneho rozvoja, kde sa zamerala na realizáciu a kontrolu projektov podporených z európskych fondov.

V súčasnosti pre projekt ÚSV SR ROS  – Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík je zodpovedná za ekonomické a finančné riadenie, koordináciu súvisiacich činností na projekte a ich plánovanie. Komplexne pripravuje procesy na priebežné financovanie a monitoring aktivít. Predkladá podklady k návrhom pre vypracovanie opatrení, ktoré vedú k efektívnemu dosiahnutiu stanovených úloh a cieľov z finančného a ekonomického hľadiska projektu.

Vo voľnom čase sa venuje komunitným aktivitám.

Kontakt:

Ing. Marcel Hofer – systémový analytik/finančný manažér

marcel.hofer@minv.sk

+421 2 509 44 987

Marcel Hofer – Vyštudoval FMP EU v Bratislave, pričom počas štúdia pracoval vo finančnom sektore v oblasti bankovníctva a poisťovníctva. Od roku 2001 pracuje v oblasti kontroly,  auditu a finančného riadenia rôznych väčších aj menších projektov financovaných nie len od tuzemských donorov a grantových agentúr ale aj z priamych grantových podpôr z EU, ktorých prijímateľmi boli organizácie zo súkromného ale aj z verejného sektora.

V súčasnosti pôsobí ako finančný manažér národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, v rámci ktorého sa zameriava aj na oblasť transparentných dát a participatívneho rozpočtovania v rámci pilotného projektu – Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta.

Kontakt:

Ing. Tatiana Vaníková – projektový tím / manažérka monitoringu

tatiana.vanikova@minv.sk

+421 2 509 44 984

Tatiana Vaníková – Inžinierské štúdium absolvovala na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v odbore ekonomika riadenia stavebníctva. Pracovné skúsenosti  v súkromnom aj štátnom sektore.

V národnom projekte USV ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík  zodpovednosť za činnosť spojenú s implementáciou národného projektu. Zabezpečovanie monitorovacích prác na projekte, zber údajov pre monitoring realizovaných prác na projekte, nastavenie procesov monitoringu, kontrola pracovných výkazov pred odoslaním do ITMS v previazaní na platné zmluvné vzťahy. Príprava podkladov k priebežnému finančnému čerpaniu projektu. Skúsenosti v oblasti projektov nadobudnuté na Inštitúte práce a rodiny projekt Koordinačno – metodické centrom pre rodovo podmienené a domáce násilie  financovaného  prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.

Obsahové zabezpečenie projektu

Kontakt:

Mgr. Barbara Gindlová – odborná garantka projektu

barbara.gindlova@minv.sk

+421 2 509 44 988

Mgr. Barbara Gindlová (30.7.1970) – odborná garantka národného projektu ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Pôvodom divadelná teoretička, ktorá divadelné javisko vymenila za mapu Slovenska. Študovala Divadelnú vedu na VŠMU a sociológiu na FFUK Bratislava, ktorej štúdium neukončila. Pokračovala medzinárodným štúdiom pohybového divadla a rezidenciou v Studiu Kaple pod vedením Ctibora Turbu. Viac ako osem rokov pracovala ako dramaturgička pre rôzne divadelné javiská: Divadlo Astorka-Korzo´90, Trnavské divadlo a nezávislé produkcie alternatívnej scény. V rokoch 1998 – 2002 pôsobila ako projektový manažér v Slovenskej výtvarnej únii, kde spolupracovala na domácich i zahraničných výtvarných projektoch, výstavách a sympóziách. Od roku 2004 do roku 2012 pracovala pre Európsku kultúrnu spoločnosť a ďalšie mimovládne organizácie, v ktorých sa profesionálne venovala projektovému manažmentu. Namiesto divadelných hier a umeleckých projektov začala písať „divadelné hry“ pre obce, mestá a regióny Slovenska. Tvrdí, že každý dobre zrealizovaný projekt je ako divadelná hra, ktorá potrebuje dobrú zápletku, zmysluplný konflikt a silnú katarziu, pričom kľúčom k riešeniu problémov sú vždy hlavné a vedľajšie postavy. V rokoch 2012 – 2014 pracovala pre Združenie miest a obcí Slovenska, kde bola poverená prípravou a realizáciou projektov z rôznych finančných zdrojov, ako aj riadením národného projektu, zameraného na budovanie kapacít v miestnej územnej samospráve. V roku 2017 ohlásila prestup do ekosystému štátnej správy, kde pre Ministerstvo vnútra SR a konkrétne Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, realizuje národný projekt, zameraný na podporu zapájania verejnosti do tvorby verejných politík. Paralelne pôsobí ako nezávislá expertka, metodička a lektorka ďalšieho vzdelávania pre oblasť rozvoja komunít a regiónov. Je spoluzakladateľkou a predsedníčkou Združenia prvého mája. Má rada bedmintonové variácie na kurtoch, kulinárske expedície v kuchyni, fotografovanie, cestovateľské presuny do inej reality a návraty do rómskych osád v obciach Raslavice a Marhaň.

Kontakt:

Doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. – odborný metodik a analytik

daniel.klimovsky@gmail.com

+421 2 509 44 984

Daniel Klimovský – odborný metodik a analytik a taktiež vedúci tímu analytikov zodpovedných za zber údajov z výstupov pilotných projektov národného projektu ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, expert na municipálnu a medziobecnú politiku a verejný manažment, aktuálne docent na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (KP FF UK). Magisterské štúdium ukončil v odbore verejná správa v roku 2003 a začal pracovať ako asistent na Katedre sociálnych vied Fakulty verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika (KSV FVS UPJŠ) v Košiciach. V rámci doktorandského štúdia, ktoré absolvoval na KP FF UK strávil dva roky na Universität Bayreuth v Nemecku.

Doktorandské štúdium ukončil v roku 2009 v odbore teória politiky a začal pracovať ako odborný asistent na Katedre regionálneho rozvoja a manažmentu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. V období rokov 2013 – 2015 absolvoval výskumný „post-doc“ pobyt na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v Českej republike (KP FF UPOL). Od roku 2014 nastúpil ako odborný asistent na Ústav verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho výskumné a vzdelávacie aktivity sú zamerané na verejnú správu a politické fenomény spojené so subnárodnými úrovňami. Okrem množstva publikácií vo viacerých svetových jazykoch a bohatých skúsenostiach s prednášaním v zahraničí, úzko spolupracoval (resp. stále spolupracuje) s takými inštitúciami, ako je napríklad Council of Europe, NISPAcee, Regional Studies Association, Social Watch, Nadácia otvorenej spoločnosti Slovensko, vláda SR atď.

Kontakt:

Ing. Alexandra Hrabinová – odborná metodička a analytička

alexandra.hrabinova@minv.sk

+421 2 509 44 929

Alexandra Hrabinová (1993) – odborná analytička a metodička v národnom projekte ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Inžinierske štúdium ukončila v odbore Financie na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2017. Počas štúdia sa intenzívne venovala téme participatívneho rozpočtovania. Svoje vedomosti doplnila praktickou stážou v mimovládnej organizácií The Democratic Society v Edinburgu, kde pomáhala pri zavádzaní online nástrojov na podporu participatívneho rozpočtovania v škótskych mestách a regiónoch.

Je autorkou spoločenskej hry „Nie je mesto ako mesto“, ktorá slúži ako vzdelávací nástroj pre žiakov a študentov základných a stredných škôl. Jej cieľom je umožniť mladým ľuďom podieľať sa na simulovaných rozhodnutiach a diskusiách o rozdelení rozpočtu fiktívneho mestečka, ako aj budovať predpoklady pre ich reálne zapájanie do života samosprávy. V súčasnosti sa podieľa na príprave Receptára skúseností samospráv s participatívnym rozpočtovaním na Slovensku a spolupracuje pri zavádzaní pilotného ročníka participatívnych rozpočtov na stredných školách v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. V rámci pilotnej schémy zbiera dáta z pilotného projektu č. 5 „Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce“ a  pilotného projektu č. 8 „Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta“.

Kontakt:

Mgr. Tomáš Malec – odborný metodik a analytik

tomas.malec@minv.sk

+421 2 509 44 979

Tomáš Malec (1991) – aktuálne pôsobí ako odborný analytik a metodik na Národnom projekte Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Magisterské štúdium úspešne absolvoval na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave v odbore verejná politika v roku 2016. Okrem pôsobenia na národnom projekte si dokončuje doktorát v odbore verejná politika a verejná správa na svojej Alma Mater. Akademicky sa venuje oblasti e-Governance na úrovni miestnych samospráv.

Participácia občanov na tvorbe verejných politík prostredníctvom elektronických nástrojov, zber údajov a sledovanie participačného procesu pilotného projektu č. 4 – Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutímpilotného projektu č. 7 – Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske, či vzdelávacia platforma Akadémia aktívneho občianstva sú agendy, ktoré zastrešuje na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti venuje. V minulosti pôsobil na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, v kancelárii poslanca NR SR, či na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.

Kontakt:

Ing. Dominika Halienová – odborná metodička a analytička

dominika.halienova@minv.sk

+421 2 509 44 929

Dominika Halienová (1993) – pracuje na národnom projekte ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Inžinierske štúdium ukončila v odbore verejná správa a regionálny rozvoj na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2018.  Okrem iného bola členkou študentského parlamentu a akademického senátu Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Skúsenosti v oblasti komunálnej politiky začala získavať v roku 2014, kedy sa stala poslankyňou obecného zastupiteľstva vo svojej rodnej obci Košťany nad Turcom. V roku 2017 stážovala na Magistráte hlavného mesta SR Bratislava na útvare hlavného kontrolóra. Na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti začala stážovať vo februári 2017, kde neskôr pracovala na národnom projekte ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.