Zapájanie zraniteľných skupín

Zaradenie: podaktivita 2, zapájanie zraniteľných skupín

Zraniteľné skupiny sú integrálnou a neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti, napriek tomu sa na nich pri rozhodovaní o verejných politikách akosi zabúda a ich hlas nemá rovnakú váhu. Ľudia vytláčaní na okraj spoločnosti alebo znevýhodnení z dôvodu etnicity, zdravotného stavu, veku, sexuálnej orientácie alebo iného postavenia, majú štandardne nízku reprezentáciu v živote mesta a v procesoch, ktoré o kvalite ich života rozhodujú. Je dôležité, aby sa koncept férových politík, ktoré vytvárajú príležitosti žiť dôstojný život pre každého, zakorenil v slovenskej verejnej správe.

 • Zapojené expertky: Elena Gallová Kríglerová, Jarmila Lajčáková, Alena Holka Chudžíková, Jana Kadlečíková, Ivana Rapošová Božič, Katarína Medľová a Zuzana Havírová z Centra pre výskum etnicity a kultúry
 • Hlavný cieľ: posilniť mechanizmy participácie zraniteľných skupín na tvorbe verejných politík. Konkrétne skupín, ktoré sú vytláčané na okraj spoločnosti, alebo sú znevýhodnené z dôvodu etnicity, zdravotného stavu, veku, sexuálnej orientácie, alebo iného postavenia, ktorí majú veľmi nízku reprezentáciu v politických a legislatívnych procesoch.
 • Zadanie:
  • zabezpečiť dokumentáciu ex–post prípadov participácie a zmapovať bariéry ako aj možnosti participácie zraniteľných skupín v tvorbe verejných politík,
  • spracovať analýzu existujúcich príkladov participatívnej tvorby verejných politík pri zohľadnení/nezohľadnení účastí a perspektívy znevýhodnených skupín obyvateľstva,
  • otestovať a prakticky zabezpečiť návrh konkrétnych opatrení a procesov, ktorými je možné vytvoriť priestor pre zmysluplnú účasť znevýhodnených skupín pri tvorbe verejných politík,
  • spracovať modelovú stratégiu inklúzie znevýhodnených skupín na princípe univerzálneho navrhovania (mesto pre všetkých),
  • vypracovať metodiku zapájania zraniteľných a marginalizovaných skupín do tvorby verejných politík, zmierňujúcej dopady verejných politík, ktoré nezohľadňujú rôznorodé situácie jednotlivcov patriacich do znevýhodnených skupín a namiesto vytvárania rovných príležitostí môžu nerovnosti prehlbovať.

Výstupy

Hlas menšín – dvanásť prípadových štúdií k téme zapájania zraniteľných skupín do tvorby verejných politík

 • Typ dokumentu: publikáciaHlas menšín
 • Autorky: Elena Gallová Kríglerová, Jarmila Lajčáková, Alena Holka Chudžíková, Jana Kadlečíková, Ivana Rapoš Božič a Zuzana Havírová
 • Stručný opis: Je zapájanie zraniteľných skupín do tvorby verejných politík nedosiahnuteľný sen, alebo nájdeme aj prípady, kde sa sen stal skutočnosťou? Aj vďaka dvanástim prípadovým štúdiám k téme zapájania zraniteľných skupín do tvorby verejných politík sa dozviete viac. Analytické práce sa zamerali na možnosti a mieru zapájania: ľudí so zdravotným postihnutím, mládeže a detí, seniorov, Rómov, LGBTI ľudí a migrantov. Publikácia ponúka pohľad do labyrintu tvorby verejných politík na štyroch úrovniach – národnej, regionálnej, mikroregionálnej a lokálnej so špeciálnym fokusom na mieru a spôsob zapájania zraniteľných skupín do týchto procesov. Výsledkom analytických prác je publikácia Hlas menšín, ktorá otvára tieto témy:
  • Participácia a zraniteľné skupiny
   • Prečo participácia a zraniteľné skupiny? Dva argumenty (Jarmila Lajčáková)
  • Ľudia so zdravotným postihnutí
   • Úvod (Jana Kadlečíková)
   • Zapájanie ľudí so zdravotným postihnutím do tvorby politiky sociálnych služieb na národnej úrovni (Jana Kadlečíková)
   • Participácia ľudí so zdravotným postihnutím na tvorbe rozvoja koncepcie rozvoja sociálnych služieb na regionálnej úrovni Trnavský samosprávy kraj (Elena Gallová Kriglerová)
   • Príprava Koncepcie sociálnych služieb v rámci Trnavského samosprávneho kraja na roky 2015 – 2020 a participácia ľudí s postihnutím (Alena Holka Chudžíková)
   • Participácia ľudí so zdravotným postihnutím na tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb v Banskej Bystrici (Alena Holka Chudžíková
  • Deti a mladí ľudia
   • Úvod (Elena Gallová Kriglerová)
   • Participácia detí a mladých na národnej úrovni – príprava národného akčného plánu pre deti a mládež (Elena Gallová Kriglerová, Ivana Rapoš Božič)
   • Zvolen – zvolené miesto pre život. Participácia detí a mladých na lokálnej úrovni – prípadová štúdia participácie v meste Zvolen (Elena Gallová Kriglerová, Ivana Rapoš Božič)
  • Rómovia
   • Úvod (Jarmila Lajčáková)
   • Participáciou k zmocňovaniu. Prípadová štúdia komunitného centra menšín vo Veľkom Krtíši (Jarmila Lajčáková)
   • Príprava a implementácia Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu Kežmarok – participácia Rómov na regionálnom rozvoji (Jana Kadlečíková)
   • Občianska participácia zdola v oblasti ochrany životného prostredia. Príprava energetických koncepcií cepa v oblasti Poľana (Jarmila Lajčáková, Ivana Rapoš Božič)
  • Migranti
   • Participácia migrantov na tvorbe verejných politík na národnej úrovni (Alena Holka Chudžíková)
  • Seniori
   • Participácia seniorov na tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (Alena Holka Chudžíková)
  • LGBT
   • Príprava celoštátnej stratégie ochrany ľudských práv v SR: participácia LGBTI osôb (Jarmila Lajčáková, Ivana Rapoš Božič a Zuzana Havírová)
  • Doslov

Svidník mesto pre všetkých

PP6

 • Autorky: Elena Gallová Kriglerová, Jana Kadlečíková a Alena Holka Chudžíková
 • Typ dokumentu: publikácia mapujúca tvorbu Stratégie znevýhodnených skupín vo Svidníku so zapojením zraniteľných skupín, žijúcich vo Svidníku
 • Stručný opis: Knižka vám zrozumiteľným a uchopiteľným spôsobom priblíži priebeh a proces tvorby Stratégie inklúzie znevýhodnených skupín v meste Svidník, ktorého cieľom bolo identifikovať, zapojiť a zmobilizovať jednotlivé zraniteľné skupiny žijúce v meste (seniori, Rómovia, deti a mladí ľudia, Rusíni, ľudia so zdravotným postihnutím, sociálne odkázaní obyvatelia a ľudia v krízových životných situáciách) a budovať komunity, ktorých hlas má vplyv na rozhodnutia mestského úradu a kvalitu života vo Svidníku. V prípade spolupráce CVEK a mesta Svidník nešlo len o navrhovanie a testovanie mechanizmov participácie menšín, alebo zapájanie „neviditeľných ľudí, žijúcich za záclonou“, ale predovšetkým o dizajnovanie stabilných základov pre evolučne náročný proces transformácie, ktorého výsledkom je súdržná spoločnosť, Svidník – mesto pre všetkých.

Metodika zapájania menšinových a znevýhodnených skupín do tvorby verejných politík na lokálnej úrovni (PDF, 910 kB)

 • Autorky: Elena Gallová Kriglerová, Jana Kadlečíková a Alena Holka Chudžíková
 • Typ dokumentu: metodický návod zapájania zraniteľných skupín na lokálnej úrovni.
 • Stručný opis: Metodika predstavuje mechanizmus zapájania znevýhodnených skupín do tvorby verejných politík. Ak chcú byť samosprávy efektívne a chcú opatrenia realizovať pre všetkých obyvateľov, mali by sa témou participácie aktívne zaoberať. Materiál objasňuje prečo je pre samosprávu výhodné zohľadniť hlas verejnosti a tvoriť svoje verejné politiky participatívne. Súčasťou materiálu je aj príloha s názvom Metódy participácie (PDF, 560 kB), ktorá vizuálne prehľadným spôsobom, formou zrozumiteľných otázok a odpovedí, ponúka prehľad metód, ktoré je možné v procese zapájania verejnosti na tvorbe verejných politík na lokálnej úrovni využiť.
 • Štruktúra dokumentu:
  • Čo je participácia?
  • Kto by mal byť zapojený, alebo kto sú zraniteľné skupiny?
  • Ako zapájať menšiny a znevýhodnené skupiny do tvorby verejných politík?
  • Čo tým dosiahneme?
  • Hodnotenie – ako vieme zistiť, že zapojenie zenvýhodnených skupín do tvorby verejnej politiky bolo úspešné?
  • Príloha: metódy participácie

Rozhovory a diskusie s expertkami

Ľudia za záclonou – Konferencia Participácia, moja láska!


Ľudia za záclonou (newsletter, december 2018)

 • Typ výstupu: rozhovor s expertmi z pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík
 • Diskutujúci experti: Elena Gallová Kríglerová a Ján Holodňák (primátor mesta Svidník)
 • Stručný opis: Verejné politiky definujú kvalitu života a bezpochyby sa dotýkajú každého „bežného občana“ a „občianky“. Ak sa však jedná o „bežných občanov“, ktorí nepatria do marginalizovaných a zraniteľných skupín, je možné predpokladať, že ich perspektíva a situácia je vo verejných politikách zohľadnená lepšie.

Sociálna súdržnosť je spiaca krásavica (newsletter, október 2019)

 • Typ výstupu: panelová diskusia z diskusného cyklu Choreografie zmeny
 • Diskutujúci experti: Jana Plichtová sa rozpráva s Elenou Gallová Kríglerovou
 • Stručný opis: Zapájanie menšín a znevýhodnených skupín do spoločnosti a tvorby verejných politík. Možnosti ako vytvárať súdržnú spoločnosť, budovať silné komunity a eliminovať bariéry, ktorým menšiny a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov vo svojej každodennosti čelia. Téma vzájomného spolužitia, multikultúrnych spoločenstiev a rozvoj inkluzívneho/integračného potenciálu samosprávy, ktorý je hlavným predpokladom pre ľudskejšie prostredie pre všetkých.
 • Poznámka: rozhovor je súčasťou záverečnej publikácie k národnému projektu Klebety z podpalubia národného projektu, alebo jedenásť rozhovorov na tému participácie.

Rozhovor v relácií Dotyky na Rádiu Regína

 • Typ výstupu: záznam diskusie na Rádiu Regína
 • Diskutujúci experti: Jana Kadlečíková, Iveta Mišová (ZPMP), Marián Horanič (ZPMP)
 • Moderuje: Tatiana Šušková
 • Stručný opis: Rozhovor v relácií Dotyky na tému: Čo potrebujú ľudia s mentálnym postihnutím? Relácia súčasne predstavila priebeh a výsledky pilotného projektu ZPMP s úradom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a ÚSV ROS, ktorého výsledkom je Koncepcia poskytovania sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám na území BSK, ako aj priebežné výsledky z výskumu CVEK o zapájaní zraniteľných skupín do tvorby verejných politík.

Participácia a budovanie komunít/záverečná konferencia NP PARTI – AFTER PARTI

 • Typ výstupu: záznam z panelovej diskusie zo záverečnej konferencie NP PARTI – AFTER PARTY
 • Diskutujúci experti: Alena Holka Chudžíková, Mária Radváková (Občianska agentúra komunitného rozvoja 1317), Inge Doležalová (Sociálny Prešov), Marcela Ivančová (primátorka mesta Svidník), Michal Smetanka (obec Spišský Hrhov)
 • Moderuje: Barbara Gindlová
 • Stručný opis: Prečo je budovanie komunít témou dňa? Sú súdržné komunity snom, alebo bežnou praxou? Ako systémovo podporiť tvorbu verejných politík, ktorých výsledkom sú mestá pre všetkých? Prečo je úloha zapájania verejnosti a zmocňovanie ľudí bez hlasu v procese budovania komunít dôležitá?

Participácia a zdravotne znevýhodnení/záverečná konferencia NP PARTI – AFTER PARTI

 • Typ výstupu: záznam z panelovej diskusie zo záverečnej konferencie NP PARTI – AFTER PARTY
 • Diskutujúci experti: Iveta Mišová (ZPMP), Miloslav Špoták (zástupca primátora mesta Nitra), Timea Hóková (ÚNSS), Jana Kadlečíková (CVEK), Jozef Griač (Imobilio), Zuzana Katreniaková (Lekárska fakulta UPJŠ, Košice)
 • Moderuje: Bruno Konečný
 • Stručný opis: Zapájanie zraniteľných skupín do tvorby verejných politík, princíp férovosti a reprezentatívnosti v participatívnej tvorbe verejných politík, „ľudia za záclonou“ a zmocňovanie zraniteľných skupín, prístupná samospráva, alebo samospráva pre všetkých, princíp uplatnenia univerzálnych politík v praxi samosprávy.

Participácia a mladí ľudia/záverečná konferencia NP PARTI – AFTER PARTI 

 • Typ výstupu: záznam z panelovej diskusie zo záverečnej konferencie NP PARTI – AFTER PARTY
 • Diskutujúci experti: Elena G. Kríglerová (CVEK) , Zuzana Čačová (Nadácia otvorenej spoločnosti Nadácia otvorenej spoločnosti), Katarína Čavojská (Rada mládeže Slovenska), Dominika Halienová(Úrad Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti), Karolína Janičíková (Gymnázium Považská Bystrica)
 • Moderuje: Ján Orlovský
 • Stručný opis: Sú mladí ľudia aktérmi a plnohodnotnými osobnosťami, alebo len čakateľmi na dospelosť? O znepokojivých štatistikách, participácii mladých, kultúre spolurozhodovania na školách, participatívnych rozpočtoch, ale aj o novej Stratégii podpory a rozvoja participácie detí a mladých ľudí v SR, opatreniach v oblasti participácie detí a mladých ľudí v samosprávach a na školách.

O expertkách

Elena Gallová KriglerováElena Gallová Kriglerová – procesná analytička, expertka v oblasti politiky marginalizovaných skupín v kontexte národného projektu ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Sociologička. V roku 2005 sa spolupodieľala na založení Centra pre výskum etnicity a kultúry. Od roku 2012 v ňom pôsobí ako riaditeľka. Kultúrna integrácia menšín a migrantov, prístup detí z prostredia menšín k vzdelávaniu a interetnické vzťahy sú témami, ktorými sa zaoberá najčastejšie. V spolupráci s rôznymi samosprávami sa venuje aj téme integrácie migrantov na lokálnej úrovni a participácii menšín na tvorbe verejných politík. V minulosti realizovala viacero výskumných projektov zameraných na situáciu Rómov a migrantov na Slovensku. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií venovaných uvedeným témam.

Alena Holka ChudžíkováAlena Holka Chudžíková – procesná analytička, expertka v oblasti participácie marginalizovaných skupín v kontexte národného projektu ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, sociálna psychologička a výskumníčka. Študovala psychológiu na Trnavskej univerzite (2007) a aplikovanú sociálnu psychológiu na University of Sussex vo Veľkej Británii (2009). Oblasti jej expertízy zahŕňajú témy sociálnej a kultúrnej integrácie migrantov a utečencov, otázky sociálnej identity, kultúrnej rozmanitosti a politického diskurzu o menšinách. Z hľadiska metodológie a analýzy sa špecializuje na kvalitatívne výskumné metódy a kvalitatívnu analýzu dát. Od roku 2009 pôsobí v Centre pre výskum etnicity a kultúry, v súčasnosti na pozícii senior výskumníčka. V rokoch 2011-2016 sa na pozícii zástupkyne šéfredaktorky podieľala na vydávaní kritického štvrťročníka Menšinová politika na Slovensku. V posledných štyroch rokoch sa zameriava na výskum a vzdelávacie aktivity v oblasti migrácie a integrácie cudzincov s dôrazom na lokálnu úroveň. Venuje sa tiež príprave a lektorovaniu interkultúrnych tréningov pre rôzne cieľové skupiny, najmä však pre samosprávy, mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie. Je spoluautorkou viacerých publikácií a článkov v téme integrácie migrantov a kultúrnej rozmanitosti, napr. Migranti v meste: prítomní a (ne)viditeľní, Nórsky vzor – integrácia utečencov v Nórsku, Utečenci nám nastavujú zrkadlo – akou krajinou chceme byť?, Štátne deti na jednej lodi – rómske deti v detských domovoch.

Jarmila LajčákováJarmila Lajčáková – procesná analytička, expertka v oblasti politiky marginalizovaných skupín v kontexte národného projektu ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, výskumníčka v programoch menšinovej politiky na Slovensku V centre pre výskum etnicity a kultúry, expertka v oblasti začleňovania Rómov v MNO Rómsky inštitút, odborná asistentka na Ústave medzinárodných vzťahov a európskych štúdií Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, kde vedie kurz Kultúra a rovnosť. Študovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK a právo na Právnickej Fakulte UK. V štúdiu práva pokračovala na právnickej fakulte University of Toronto v Kanade, kde v roku 2002 získala titul Master of Laws (LLM) a v roku 2007 obhájila titul Doctor of Juridical Science (SDJ. Za svoj najväčší úspech považuje zavedenie programu Aj ty máš šancu! Centra pre výskum etnicity a kultúry a na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Tento program je prvým modelom affirmative action, teda tzv. dočasných vyrovnávacích opatrení v prospech  rómskych študentov, ktorý prijala vysoká škola na Slovensku. Je autorkou mnohých akademických i public policy prác, ako napr. Rovné šance: podpora vysokoškolského vzdelávania rómskej mládeže, či Rómovia na Slovensku: Množstvo stratégií a rozpačité výsledky.

Jana KadlečíkováJana Kadlečíková – procesná analytička, expertka v oblasti participácie marginalizovaných skupín v kontexte národného projektu ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, sociologička a výskumníčka. Vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Vo svojej magisterskej práci sa venovala problematike rozvoja sociálnych služieb na miestnej úrovni. V rokoch 2001 až 2005 pôsobila v Inštitúte pre verejné otázky, kde ako výskumníčka a analytička participovala na viacerých výskumoch o postavení Rómov na Slovensku. V roku 2005 sa spolupodieľala na založení Centra pre výskum etnicity a kultúry, kde odvtedy aj pôsobí. Vo svojej práci sa zameriava na rozličné aspekty postavenia etnických a náboženských menšín na Slovensku. Zaujímajú ju možnosti participácie migrantov na miestnej úrovni. Baví ju však zaoberať sa aj postojmi verejnosti k menšinám. Je spoluautorkou viacerých publikácií na vyššie uvedené témy. Vo svojom súkromí sa rada venuje predovšetkým svojej rodine, manželovi a dvom deťom, ktorí v jej živote zaberajú oveľa viac priestoru, ako v tomto krátkom životopise.

Ďalšie relevantné výstupy

Od obyvateľa k občanovi – atlas inšpirácií, alebo ako začať budovať komunitu

 • Typ výstupu: atlas inšpirácií, ktorý ponúka otvorený receptár pre všetkých, ktorí by chceli niečo spraviť pre svoju komunitu, ulicu, štvrť či mesto
 • Autorky: Mária Radváková (Občianska agentúra komunitného rozvoja 1317), Inge Doležalová (Sociálny Prešov)
 • Cieľová skupina: predstavitelia obecného alebo mestského úradu, poslanci, zástupcovia školy, cirkvi, občianske združenie, kluby, spolky, mladí ľudia, seniori, predstavitelia ktorejkoľvek zo zraniteľných skupín, alebo občan – jednotlivec.
 • Stručný opis: Publikácia prináša rozmanité postupy, kroky a aktivity na podporu súdržnosti komunity, ktorá je pre samosprávu obrovskou hodnotou a súčasne dokazuje, že od myšlienky k realizácii, od obyvateľa k občanovi, nemusí byť tak ďaleko. Materiál predstavuje otvorený dokument, do ktorého bude možné voľne dopĺňať ďalšie “recepty a projekty”, ktoré pomáhajú budovať silné komunity a občiansku spoločnosť. Spracované príklady predstavujú riešenia z existujúcej dobrej praxe a skúseností občianskeho sektora a aktuálnych trendov pozorovaných tak na Slovensku ako aj v zahraničí.

Inklúzia Rómov – politika nemá kopírovať záujmy elity (newsletter, apríl 2020)

 • Typ výstupu: panelová diskusia z diskusného cyklu Choreografie zmeny
 • Zapojené expertky: Dagmar Plančárová (vedúca referátu pre inklúziu sociálne vylúčených skupín Košického samosprávneho kraja), Klára Orgovánová (bývalá splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity), Jana Plichtová (sociálna psychologička z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave) a Laura Dittel (dlhoročnou riaditeľkou Karpatskej nadácie).
 • Rozhovor viedol: Daniel Klimovský
 • Rozhovor spracovala: Barbara Gindlová
 • Stručný opis: Ide o participácii Rómov vo verejnom živote. Fakty o procese začleňovania Rómov do spoločnosti na Slovensku a o “achillových pätách” inklúzie marginalizovaných rómskych komunít.

Sociálny podnik je nutnosť – nie ukážka toho, akí sme moderní (newsletter, jún 2020)

 • Typ výstupu: panelová diskusia z diskusného cyklu Choreografie zmeny
 • Zapojení experti: Jana Plichtová (sociálna psychologička, profesorka na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave), Michal Smetanka (expert na oblasť rozvojových stratégií a sociálneho podnikania), Peter Paľa (riaditeľ Centra pre regionálny rozvoj okresu Bardejov, bývalý prednosta obce Raslavice) a Pavol Ceľuch (zakladateľ sociálneho obecného podniku a starosta obce Sveržov).
 • Rozhovor viedol: Bruno Konečný
 • Rozhovor spracovala: Barbara Gindlová
 • Stručný opis: Viete, že v období hospodárskej krízy vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku v rokoch 2008–2010, to bola sociálna ekonomika, ktorá doslova udržala ekonomiku týchto štátov? Ak nie, nevadí. Dozviete sa oveľa viac, napríklad aj to, prečo sociálny podnik nie je roztopaš a ukážkou toho, akí sme moderní, ale nevyhnutnosť. Ponúkame vám rozhovor o tenkom ľade sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania, v ktorom náš bývalý kolega Bruno Konečný diskutuje s vybranými expertami.

Zraniteľné skupiny vo verejných politikách (newsletter, jún 2020)

 • Typ výstupu: panelová diskusia z diskusného cyklu Choreografie zmeny
 • Zapojené expertky: Zuzana Kumanová (etnografka), Elena G. Kriglerová (sociologička), Libuša Jarcovjaková (fotografka), Martin Giertl (splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti), Bruna Konečného (právnik a odborník na miestnu samosprávu).
 • Rozhovor viedla a spracovala: Barbara Gindlová
 • Stručný opis: Zapájanie zraniteľných skupín do tvorby verejných politík, alebo prečo sú niektorí ľudia a skupiny ľudí vytláčané na okraj spoločnosti a záujmu? Dozviete sa o rozmanitosti sveta, neviditeľných ľuďoch, nálepkovaní inakosti a nových getách, ako aj politikoch, ktorí nespájajú, ale rozdeľujú spoločnosť.

Robiť politiku pre Rómov bez Rómov je katastrofa (newsletter máj 2018)

 • Typ výstupu: rozhovor s expertmi z pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík
 • Zapojené expertky: Klára Orgovánová (riaditeľka Rómskeho inštitútu) a Jana Bľandová (starostka obce Lenartov)
 • Rozhovor spracovala: Barbara Gindlová
 • Stručný opis: O inklúzia Rómskych komunít. Je naozaj zapojenie Rómov do tvorby verejných politík zbytočné, pretože v ich záujme rozhodneme lepšie a kvalifikovanejšie? Môže skúsenosť malých obcí prispieť k tvorbe použiteľných regionálnych a národných politík? Môže prax miestnej samosprávy ukázať cestu zo začarovaného kruhu? Bude to samospráva, ktorá naštartuje proces cieleného zapájania Rómov do tvorby verejných politík?

Ak je politika pre najzraniteľnejších je pre všetkých (newsletter marec 2018)

 • Typ výstupu: rozhovor s expertmi z pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík
 • Zapojení experti: Jozef Dvonč (primátor mesta Nitra), Martina Hrozenská (odborná garantka mesta Nitra), Pavlom Korčekom (architekt a expert Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska)
 • Rozhovor spracovali: Bruno Konečný a Dominika Halienová
 • Stručný opis: O práci s verejnosťou, spolupráci s verejnosťou prínosoch aj úskaliach participácie, ale najmä o prístupnosti pre všetkých. Podstatou verejných služieb a verejných priestorov je ich prístupnosť, inak prestávajú byť skutočne verejnými. Starostlivosť o verejné priestory je primárne doménou miestnych samospráv.

Kontakty