Vzdelávanie

Jedným z hlavných problémov budovanie kapacít verejnej správy v oblasti participatívnej tvorby verejných politík a podpory pro-participatívnych prístupov bola absencia špecializovaných vzdelávacích programov a podujatí v rámci ponuky ďalšieho vzdelávania pracovníkov verejnej správy. Základným predpokladom budovania kapacít v oblasti zapájania verejnosti do tvorby verejných politík bolo vytvorenie a otestovanie špecializovaného vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík.

Ako vznikal vzdelávací program?

Ako prvá bola spracovaná analýza vzdelávacích potrieb (PDF, 1 MB)ktorá sa zamerala na sumarizáciu potrieb pracovníkov VS, ako aj požiadaviek na odborných zamestnancov VS vo vzťahu k participatívnej tvorbe verejných politík. Výsledkom boli odporúčania, ktoré sa stali východiskom pre tvorbu obsahu nového vzdelávacieho programu, ako aj dizajnovania efektívnych vzdelávacích metód.

Na základe analýzy vznikli sylaby nového vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík (PDF, 640 kB)ktoré navrhli štruktúru vzdelávacieho programu. Vybrané témy, posilňujúce vedomosti, zručnosti i postoje k participácii boli rozčlenené do štyroch základných blokov. K nim boli navrhnuté konkrétne formy a metódy: prednášky, prezentácie s riadenou diskusiou, nácvik praktických zručností a špecifické cvičenia (experienciálne hry, inscenačné postupy – simulácie, hranie rolí).

Sylaby slúžili ako zadanie pre spracovanie metodík pre budúcich lektorov programu Participatívna tvorba verejných politík, ktorí zastrešia tréningy a programy vzdelávania. Išlo o učebné noty, ktoré zrozumiteľne sprevádzajú tých, ktorí budú zodpovední za implementáciu programu vzdelávania a budú participatívnu tvorbu verejných politík učiť, alebo budú sprevádzať tých, ktorí budú zodpovední za participatívne procesy.

Na základe zadania bola spracovaná sada učebných textov pre účastníkov vzdelávacieho programu, zameraná na zvládnutie participatívneho procesu účastníkmi vzdelávania. Sada spracovaných materiálov sa vzťahuje k hlavnému odporúčaciemu materiálu s názvom „Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politikách“ (PDF, 1 MB), ktorý uznesením vlády SR č. 645/2014, zakotvil 4 základné scenáre účasti verejnosti. Sada učebných materiálov má tieto časti:

Sada materiálov sa stala podkladom pre vznik budúcej „učebnice“ s názvom Participovať? Participovať!, určenej pre absolventov vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík. Jej vznik bol motivovaný požiadavkami zo strany ÚSV ROS, ako aj samotnými účastníkov vzdelávania z prostredia verejnej správy, ktorá bude doplnená o Opis pracovných činností pre „manažéra/koordinátora participácie (PDF, 307 kB).

Spracovanie učebnice predstavuje nielen podporný materiál k vzdelávaniu, ale hlavne elektronického praktického sprievodcu pre tých, ktorí budú realizovať, riadiť či koordinovať participatívne procesy. Obsahuje nielen súbor základných informačných textov a užitočných prepojení na výstupy projektu NP PARTI (knižné publikácie z edície Participácia, metodické usmernenia, praktické „kuchárske knihy“ participatívnych procesov z pilotnej schémy, katalóg e-nástrojov participácie), ale hlavne formou otázok vedie tých, ktorí sú zodpovední za riadenie participatívneho procesu.

Posledným krokom je príprava e-learningu, ktorý bude bezplatným a 24 hodín dostupným programom na webovej stránke ÚSV ROS (ako aj na web stránke projektu http://www.participacia.eu/). E-learning, bude súčasťou znalostnej databázy ÚSV ROS. Umožní aplikovať do procesu ďalšieho vzdelávania pracovníkov verejnej správy hybridné formy štúdia, ako aj podporiť proces samoštúdia u všetkých tých, ktorí chcú vedieť o participácii viac.

Testovanie vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík

Pilotné testovanie nového programu vzdelávania zabezpečilo vyškolenie 59 zamestnancov VS na všetkých úrovniach – ústredná štátna správa a miestna a regionálna územná samospráva. Testovanie vzdelávacieho programu prebehlo v období: 09/2019 – 02/2020 na troch školiacich skupinách:

Vyhodnotenie vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík

V poslednej fáze testovania vzdelávacieho programu bolo spracované vyhodnotenie vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík pre VS (PDF, 2 MB) a jeho implementácie. Materiál objasňuje motivácie a víziu ÚSV ROS, prečo sa vybral smerom vzdelávania a budovania kapacít a popisuje prípravu a tvorbu vzdelávacieho programu. Zároveň  ponúka širší pohľad na ukotvenie témy v agende ÚSV ROS. Správa prezentuje výsledky z pilotného cyklu vzdelávania, sumarizuje zistenia a návrhy opatrení pre zlepšenie a rozšírenie implementácie vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík. Sumarizuje zrealizované kroky s dôrazom na:

  • zabezpečenie prístupu odborných zamestnancov verejnej správy (VS) ku vzdelávaniu,
  • postupné vytváranie podmienok pre systematické budovanie kapacít v prostredí VS,
  • ponúka  hlavné závery a opatrenia, potrebné realizovať pre podporu, rozvoj a presadenie participácie ako princípu tvorby verejných politík,
  • informuje o možnostiach, aktuálnej ponuke a plánovaných krokoch ÚSV ROS v oblasti zapájania verejnosti do tvorby verejných politík.

Tréning trénerov pre vzdelávací program Participatívna tvorba verejných politík

Nadstavbovou vzdelávacou aktivitou bol tréning trénerov pre vzdelávací program Participatívna tvorba verejných politík, ktorý vznikol ako reakcia na neexistujúcu ponuku vzdelávania v predmetnej oblasti. ÚSV ROS si uvedomoval, že efektívny proces zavádzania nových pracovných metód, postavených na princípe zapájania verejnosti, je potrebné zrealizovať v personálne najpočetnejšom sektore, akým VS nepochybne je. Prostredie VS si preto vyžaduje nasadenie veľkého počtu odborných kapacít, ktoré na pracovnom trhu chýbajú. ÚSV ROS preto inicioval realizáciu nadstavbovej vzdelávacej aktivity – prvá fáza Tréningu trénerov participácie, prebehla v období: 09/2019 – 02/2020 v dvoch školiacich skupinách:

Testovanie ďalších modulov vzdelávania

Implementácia vzdelávacieho programu ukázala, že agenda participatívnej tvorby verejných politík je veľmi komplexná agenda, ktorá vyžaduje multidisciplinárny prístup a teda aj rozšírenie vzdelávacích aktivít o nové témy. V rámci projektu sme otestovali ďalšie moduly: efektívna komunikácia, zber podnetov z verejnosti s využitím dotazníka, pološtruktúrovaných rozhovorov, riešenie konfliktu, zapájanie zraniteľných skupín, štandardizácia procesov v participatívnej tvorbe verejných politík.

On–line nástroje na podporu participatívnych procesov

Vzdelávanie zamestnancov VS a COVID-19 ukázalo, že téma využívania elektronických nástrojov v praxi verejnej správy (s dôrazom na participatívny proces) je aktuálnou výzvou, s ktorou sa bude musieť ÚSV ROS a vôbec celý segment vzdelávania a VS v budúcnosti vysporiadať.

Výhody a možnosti on-line nástrojov:

  • stanú sa atribútom hybridnej formy vzdelávania: kombinácie prezenčného a dištančného vzdelávania, ako aj kombinácie diskusií na diaľku a diskusií naživo,
  • umožňujú nielen dištančné vzdelávanie, ale aj dištančné riadenie participatívnych procesov,
  • zohrajú dôležitú úlohu aj pri tvorbe verejných politík – umožnia organizovať on-line konferencie, dokážu archivovať interakcie, ku ktorým je možné vrátiť sa aj v off-line režime,
  • moderné on-line nástroje umožňujú kopírovať správanie ľudí v prirodzenom prostredí, napríklad nastavením softvéru pre organizáciu prestávok, kde môže dochádzať k neformálnemu sieťovaniu.

Pre účely posilnenia využívania elektronických nástrojov v dištančnom vzdelávaní a riadení, pre podporu  zberu dát a podnetov, ako aj nástrojov na on-line zapájanie verejnosti do rozhodovania na jednotnom metodickom základe bol graficky spracovaný prehľadný katalóg pätnástich komunikačných on-line nástrojov (PDF, 10 MB). Katalóg bude využitý ako príloha k metodikám plánovania, realizácie a hodnotenia participatívnych procesov, súčasne bude slúžiť pre blok budovanie kapacít a vzdelávanie.

Informačno – komunikačné podujatia venované téme participácia

V rámci projektu sme zrealizovalo 145 informačno – komunikačných podujatí, ktorých spoločným menovateľom bola participácia a participatívna tvorba verejných politík. Z kľúčových podujatí sme realizovali videozáznamy, ktoré sú k dispozícii v databáze podujatí (PDF, 541 kB).