Monitoring PS

Tomáš Jacko (1987) – odborný asistent na Katedre verejnej správy a regionálneho rozvoja Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (KVSaRR NHF EUBA), expert a analytik údajov z výstupov pilotných projektov národného projektu ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, expert Slovenskej národnej akreditačnej služby pre oblasť systémov manažérstva proti úplatkárstvu. Jeho výskumné a vzdelávacie aktivity sú zamerané okrem verejnej správy a verejnej politiky taktiež na rozvoj mäkkých zručností (napr. kritické myslenie a argumentácia). Bakalárske a magisterské štúdium ukončil na University of Manchester v Spojenom kráľovstve. Doktorandské štúdium v odbore teória politiky ukončil na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK). Po návrate na Slovensko tri roky pracoval v Transparency International Slovensko na viacerých protikorupčných projektoch. Založil a vedie občianske združenie Sučany Alumni – Spoločnosť absolventov gymnázia v Sučanoch. Je držiteľom Zlatej ceny Vojvodu z Edinburgu a Ceny poroty Rady mládeže Slovenska – Most. Aktívne bloguje.

Jakub Varíni (1989) – je odborným expertom podieľajúcim sa na internom zbere dát z prostredia pilotných projektov v národnom projekte ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.  Aktuálne je študentom doktorandského stupňa vysokoškolského štúdia na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje Kooperatívnym partnerstvám medzi verejnou a mimovládnou sférou. Spolupracuje na medzinárodnom projekte ProLegis, ktorý je orientovaný na budovanie povedomia a školenie trénerov so zameraním na GDPR (Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), ktoré vstúpilo do platnosti v máji 2018.