Stredné školy

Koronavírus ovplyvňuje aj parti rozpočty

Participatívne rozpočty na stredných školách v Trnavskom, Bratislavskom a Trenčianskom kraji sa museli v školskom roku 2019/2020 pre Covid-19 zrušiť. Touto cestou by sme chceli poďakovať zamestnancom krajov, ktorí boli proaktívni a chceli zaviesť parti rozpočty na svojich krajských školách. Taktiež by sme sa chceli poďakovať koordinátorom a žiakom za doterajšiu spoluprácu a za to, že sme sa s nimi dobre cítili na školeniach. Veľmi sme sa tešili na celý priebeh, ich postrehy, radosti a starosti a samozrejme aj na výsledné projekty, ktoré by zapojené školy zrealizovali. Dúfame, že sa naše cesty nerozdelia a participatívne rozpočty na tieto stredné školy čoskoro vrátia.

Školy sa hrajú spoločenskú hru

Väčšina stredných škôl z Bratislavský kraj a Trnavský samosprávny kraj zapojených do programu PARTI ROZPOČTY NA ŠKOLÁCH v školskom roku 2019/2020 má za sebou prvú fázu, v ktorej prostredníctvom spoločenskej hry zoznámili svojich žiakov s tým, čo to je a ako funguje participatívny rozpočet. Trenčiansky samosprávny kraj sa po jarných prázdninách vracia do školských lavíc a táto úloha väčšinu škôl ešte len čaká. Doterajšia spätná väzba nás však mimoriadne potešila! 🙂

„Vždy si budem stáť za tým, že škola hrou bude vždy niečo viac. Myslím si, že sme sa veľa nasmiali a hlavne komunikovali vzájomne o problémoch a názoroch medzi sebou. Veľmi pekne ďakujeme za tieto dve hodiny,“ povedala žiačka z Obchodná akadémia Nevädzová 3. „Po hre im ostal “chrobák v hlave” a bolo vidieť, že rozmýšľajú ako ďalej. Hneď padlo aj zopár nápadov na projekty, ktoré by sa dali v našej škole zrealizovať,“ doplnila pani učiteľka.

Študenti na Gymnázium Ladislava Novomeského Senica „kladne hodnotili najmä náhľad do občianskej participácie, diskusie v skupinách a možnosť zdieľať nápady na riešenia rôznych problémov. Hru sme hrali vo všetkých triedach 1.-3. ročníka a vo všetkých prípadoch sa stalo, že sa študenti o jednotlivých navrhovaných projektoch veľmi živo rozprávali aj po dohraní hry, čo svedčí o tom, že ich táto hra veľmi zaujala.“ SOŠ podnikania v remeslách a službách, Senica nám napísala, že „hra sa páčila žiakom, aj učiteľom, dokonca si ju vzali aj na lyžiarsky kurz.“

Skutočnosť, že hra zaujala aj žiakov z Trenčianskeho kraja, potvrdila Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov: „dokonca aj prezentácie, keď žiaci museli obhajovať svoje nápady, boli zaujímavé a výstižné“.

Zaškolili sme 95 stredných škôl z troch samosprávnych krajov

V rámci participatívnych rozpočtov na stredných školách sme sa počas desiatich školení, ktoré sa uskutočnili v priebehu januára a februára 2020, stretli s viac ako 240 koordinátormi a zástupcami žiakov95 stredných škôl v pôsobnosti Trnavského, Bratislavského a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Stretnutia s koordinátormi procesu a zástupcami žiakov boli veľmi živé. V úvode sa účastníci dozvedeli o fungovaní participatívneho rozpočtu vo fiktívnom meste prostredníctvom spoločenskej hry o participatívnom rozpočte, ktorú následne dostali ako vzdelávaciu pomôcku do svojich škôl.

Priblížili sme im, ako bude participatívny rozpočet na ich škole fungovať, ako prebiehal minulý rok v Trenčianskom kraji a ako funguje v zahraničí. Koordinátori sa prihlásili do aplikácie D21, ktorá ich krok za krokom prevedie celým procesom parti rozpočtu na ich škole. Úrad bude počas celého priebehu aktívne spolupracovať s krajmi a so školami. Cieľom participatívnych rozpočtov je zapojiť mladých ľudí do zlepšenia svojho okolia, čiže svojej strednej školy, kde trávia väčšinu svojho času. Školenie sa uskutočnilo pod vedením Alexandry Hrabinovej, Dominiky Halienovej a Michaely Ďurdíkovej.

Dobrá správa, participatívne rozpočty na školách budú v ďalších krajoch!

S potešením Vám môžeme oznámiť, že v školskom roku 2019/2020 sa uskutočnia participatívne rozpočty na stredných školách v troch krajoch – Bratislavskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji.  Trenčianskom samosprávnom kraji a Trnavskom samosprávnom kraji sa schválil objem finančných prostriedkov pre  zapojenie všetkých stredných škôl, ktoré má kraj vo svojej pôsobnosti a majú chuť zapojiť svojich žiakov do tohto zaujímavého participatívneho dobrodružstva. V Bratislavskom samosprávnom kraji sa budú zavádzať parti rozpočty na dvadsiatich školách, ktoré sa prvé prihlásia do výzvy. Tešíme sa na nové skúsenosti, nápady a projekty žiakov.

Participatívne rozpočty na školách už aj v Trnavskom samosprávnom kraji!

Trnavský samosprávny kraj sa rozhodol po vzore Trenčianskeho samosprávneho kraja vyčleniť finančné prostriedky na školský participatívny rozpočet pre všetkých 50 stredných škôl, ktoré má vo svojej pôsobnosti, s cieľom zaktivizovať žiacke školské rady. Preto sme sa 21. novembra 2019 zúčastnili stretnutia zástupcov škôl, kde sme im predstavili, čo je to participatívny rozpočet a ako by mohol vyzerať rozpočet na ich škole, do ktorého sa môžu prihlásiť v tomto školskom roku. Následne sme im predstavili dobré príklady z minulého pilotného ročníka v Trenčianskom kraji. Veľký záujem zúčastnených nás potešil a sme radi, že môžeme byť pri tom.

KRÁTKE ZHODNOTENIE PILOTNÉHO ROČNÍKU V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019 V TRENČIANSKOM KRAJI

V septembri sme vycestovali do všetkých škôl a vyspovedali študentov a učiteľov zapojených do participatívneho rozpočtu. Z viac ako 7 hodín videozáznamu sme spravili zostrih dvanástich minút toho najlepšieho.

Stručný prehľad o pilotnom ročníku dostupný na stiahnutie na tomto mieste.

Navštívili sme Európsky parlament

Na pozvanie europoslanca Vladimíra Bilčíka sme v dňoch 24.-28.11.2019 cestovali do Štrasburgu, kde sme navštívili Európsky parlament. Exkurzie sa zúčastnili zástupcovia z radov žiakov stredných škôl, ktorí boli zapojení do pilotného ročníka školského participatívneho rozpočtu v Trenčianskom kraji. Po prehliadke mesta nás čakal obed s p. poslancom, exkurzia budovy Európskeho parlamentu a veľmi zaujímavá diskusia, kedy pán poslanec priblížil fungovanie Európskej únie, jeho pohľady a úlohy v Európskom parlamente.

Nie je škola ako škola

V piatok 11. októbra 2019 sa uskutočnilo podujatie s názvom NIE JE ŠKOLA AKO ŠKOLA, ktoré sa odohrávalo v priestoroch Kasární na Trenčianskom hrade. Deň sa začal predstavením participatívnych rozpočtov na školách očami troch študentov z troch zapojených stredných škôl do pilotného ročníka. Nasledovala kolekcia prezentácií, v ktorých organizácie predstavili nové prístupy a témy vo vzdelávaní. Predstavili sa Lucia Pazičová (PDF, 2 MB) (Zastavme korupciu – Férovka), Ján Orlovský (PDF, 1 MB) (Nadácia otvorenej spoločnosti – Otvorené školy), Miro Drobný (eSlovensko – Kto je ďalší), Dagmar Kúdelová Kopčanská (PDF, 370 kB) (Postbellum – Alternatívne formy oboznamovania sa s vlastnou históriou) a Jana Feherpataky Kuzmová (Inštitút pre aktívne občianstvo – Školy, ktoré menia svet; Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže). Video z prvej časti podujatia si môžete pozrieť tu.

Pokračovali sme diskusiou na tému Moderné školy, alebo kde hľadať spojencov. Moderátor tohto bloku Ján Orlovský (Nadácia otvorenej spoločnosti) sa diskutujúcich hostí pýtal čo bráni inováciám v školskom prostredí?, ako možno podporovať inovatívne projekty a programy na školách?mala by táto úloha zostať na strane mimovládnych organizácií, alebo by mal štát vytvárať podporné mechanizmy?akú úlohu v tom zohrávajú samosprávy? Okrem prezentujúcich z predchádzajúceho bloku diskutovali i Milan Polešenský z Iuventy a zástupkyňa primátora mesta Hurbanovo, Mária Hamranová. Celé video z diskusie si môžete pozrieť tu.

Popoludní nasledovalo dlhoočakávané vyhodnotenie pilotného ročníka participatívnych rozpočtov na stredných školách a ocenenie toho najlepšieho, čo pilotný ročník priniesol. V septembri sme vycestovali do všetkých škôl a vyspovedali študentov a učiteľov zapojených do participatívneho rozpočtu. Z viac ako 7 hodín videozáznamu sme na podujatí premiérovo pustili zostrih dvanástich minút toho najlepšieho, ktorý si môžete pozrieť tu.

V nasledovnom videu si môžete pozrieť prezentáciu o tom, ako pilotný ročník prebiehal a čo priniesol, v podaní Dominiky Halienovej z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorá mala celý proces pod palcom. Budú sa môcť školy zapojiť aj do druhého ročníka participatívneho rozpočtovania na školách? Zodpovie Ingrid Koščová z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Moderátorkou záverečného gala bola Barbara Gindlová z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorá pod heslom „participatívny rozpočet nie je súťaž, ale spolupráca“, ocenila vo veľmi unikátnych kategóriách všetkých šestnásť zapojených stredných škôl. Ste zvedaví za čo boli školy ocenené a aké ceny si odniesli?

Europoslancom Monike Beňovej, Vladimírovi Bilčíkovi a Ivanovi Štefancovi ďakujeme za prejavenú ochotu poskytnúť návštevné miesta do Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Vecné ceny a vstupenky do sveta kultúry poskytli láskaví sponzori. Všetkým by sme sa ešte raz aj touto cestou chceli srdečne poďakovať!

Posledné pracovné stretnutie koordinátorov a účastníkov…

Prvý prázdninový deň t.j. 01.07.2019 sa uskutočnilo posledné pracovné stretnutie koordinátorov a účastníkov participatívneho rozpočtu na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji. Celý deň sme sa rozprávali o skúsenostiach s prvým pilotným parti rozpočtom na stredných školách. Preberali sme participatívne rozpočty na školách vo svete. Diskutovali sme a zbierali pripomienky s podnetmi na zmeny k teoretickej časti procesu, spoločenskej hry a taktiež k praktickej časti procesu. Od koordinátoriek a koordinátorov sme sa dozvedali o tom ako projekt vnímali študenti a študentky, pikošky z kampaní, o nedočkavých očakávaniach výsledkov hlasovaní o projektoch, či ako sa projekty realizujú. Odkaz z tohto dňa bol jasný – netreba sa báť ísť do participatívnych rozpočtov!

Zaujímavosti o priebehu…

17. mája 2019 sa v Aule Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom uskutočnilo slávnostne vyhlásenie výsledkov školského participatívneho rozpočtu. Po príhovoroch p. koordinátorky a p. riaditeľa vyhlásili 3 projekty s najvyšším počtom hlasov, ktoré budú podporené z poskytnutých finančných prostriedkov Trenčianského samosprávneho kraja.

Na prvom mieste sa umiestnil projekt so 138 hlasmi – FIFA na SPŠ (stolný futbal). Na druhom mieste sa umiestnil projekt so 131 hlasmi – Kotanges (biliard). Do sumy 1000€ sa zmestil aj tretí projekt s 99 hlasmi – Sedenie ako v bavlnke.

Na gymnáziu v Bánovciach nad Bebravou sa konalo fyzické hlasovanie. Zo siedmich projektov, ktorým žiaci udeľovali svoje hlasy, vyšli víťazne dva projekty.

Najviac hlasov, a teda na prvom mieste sa umiestnil projekt Cíťme sa v našej škole dobre, ktorého navrhovateľmi je žiačka zo septimy a žiačka z 3.B triedy. Cieľom projektu je zakúpiť na všetky toalety dávkovače na servítky, dávkovače na mydlá, stojany na toaletné papiere a zrkadlá, aby sme sa v našej škole cítili všetci o niečo lepšie.  Projekt hlasujúci podporili 250 hlasmi. Cena projektu bude 500 €.

Na druhom mieste sa umiestnil projekt s názvom Vonkajšia oddychová zóna, navrhovateľmi tohto projektu sú dvaja žiaci zo sekundy a žiačka zo septimy. Cieľom projektu je vytvoriť príjemné posedenie pre žiakov vo vonkajších priestoroch školy v podobe lavičiek, stolov a vysadených kvetov. Okolo spomínaných lavičiek by mal byť osadený plot, na ktorý by si mohli triedy, zaľúbenci alebo kamaráti zamknúť svoje zámky. Projekt ste podporili 203 hlasmi. Cena projektu bude taktiež 500 €.

Na treťom mieste s počtom hlasov 202 sa umiestnil projekt Školské mikiny.  Navrhovateľmi  projektu sú žiačky z 3.A triedy. Keďže na Participatívny rozpočet bolo určených 1000 € a medzi druhým a tretím projektom bol rozdiel 1 hlas, financovanie tretieho projektu zabezpečí primátorka mesta PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná sponzorsky. Cena projektu je stanovená na 255 €.

Projekt Dresy, ktorý sa umiestnil na štvrtom mieste s počtom hlasov 138, a ktorého navrhovateľmi sú žiaci z 3.A triedy a žiak z 3.B triedy, sa natoľko zapáčil vedeniu školy, že sa rozhodlo chýbajúce peniaze do projektu investovať zo školského rozpočtu vo výške 220 €. Riaditeľka školy RNDr. Elena Kacvinská sa takto pozitívne vyjadrila priamo na workshope. Vedenie školy týmto podporí reprezentáciu školy na rôznych športových podujatiach. Projekt dofinancuje spoločnosť Eterna, s. r. o., Bánovce nad Bebravou peňažným darom vo výške 150 €. Cena projektu bude 370 €.

Dňa 25.04.2019 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výherných projektov aj na SOŠ v Dubnici nad Váhom. Vyhlásenie výsledkov začalo príhovorom pána riaditeľa, ktorému sa myšlienka participatívneho rozpočtu veľmi páčila a dodal, že tieto aktivity budú na škole opakovať na pravidelnej báze. Taktiež by bol veľmi rád, keby mohli naďalej spolupracovať s ÚSV ROS, pretože cíti potrebu hlbšieho vzdelávania žiakov o participácii, napr. vo forme prezentácií, workshopov, besied a pod. „Adoptívna mama“ v krátkosti žiakom poďakovala a pripomenula, že celý projekt bol zameraný najmä pre žiakov a ich potreby. Koordinátorka stručne zhrnula doterajší priebeh procesu a vyhlásila výsledky hlasovania. Víťazi dostali okrem diplomov aj vecné ceny. Zo štyroch nápadov sa cez hlasovanie až do fázy realizácie dostali dva návrhy. Prvé miesto obsadil projekt s názvom „Chill-out zóna“, na druhom mieste sa umiestnil projekt s názvom „Za čisté WC“. Realizácia oboch projektov je naplánovaná do konca školského roka.

Študenti hlasovali spomedzi 4 najlepších projektov a hlasovanie prebiehalo dva dni (08. – 09. 04. 2019). Víťazným projektom tohto gymnázia je Átrium – oddychová zóna, ktorý získal najväčší počet hlasov. Škola bola na projekt dobre pripravená, vrámci svojich možností, žiaci boli riadne oboznámení o tomto projekte či už od triednych alebo iných učiteľov, prostredníctvom početných nástenok a iných prostriedkov

Do 1. marca 2019 navrhli študenti Gymnázia v Dubnici nad Váhom spolu 25 projektov, schvaľovacia komisia vybrala 10 postupujúcich. Hlasovanie študentov rozhodlo o štvorici víťazných projektov participatívneho rozpočtu na dubnickom gymnáziu. Na štvrtom mieste sa umiestnil projekt sušiča rúk na toalety. Vďaka tretiemu miestu pribudnú do tried separačné koše. Vytvorenie ohrievacieho kútika na škole je zámerom študentského projektu, ktorý skončil na druhom mieste. Víťazom pilotného ročníka participatívneho rozpočtu na dubnickom gymnáziu sa stal projekt 1.A triedy Lavičky na chodbe. Nasledovať bude fáza ich realizácie opäť v réžii študentov školy. Vyhlásenie výsledkov sa konalo 17. apríla 2019 v rámci Dňa Zelenej školy.

Parti rozpočet na Strednej priemyselnej škole v Novom Meste nad Váhom sa posunul do svojej druhej polovice. Uskutočnilo sa stretnutie vedenia školy so zástupcami jednotlivých tried. Prebehlo podávanie nápadov. Uskutočnil sa workshop, na ktorom sa vyberali najlepšie nápady. Bolo vypracovaných 5 projektov, o ktorých sa bude hlasovať. Žiaci odovzdávajú hlas najlepšiemu projektu cez aplikáciu projektu na PC alebo na svojich mobilných zariadeniach po obdržaní kódu od pani koordinátorky. Začiatok hlasovania bol 15.04.2019 a koniec bude 29.04.2019

Projekt č. 1 – Nový život pre atlasy

V učebni geografie je veľký neporiadok. Po laviciach a parapetoch sú porozhadzované atlasy a zošity. Tieto atlasy sa ničia a stále viac a viac sú poškodené. Preto by som navrhovala kúpiť 2 skrine, jednu poličkovú a jednu skriňu so zámkom, aby sa tieto atlasy zachovali aj budúcim žiakom. Učebňa by bola aj vizuálne krajšia a takisto by bol voľný priestor v učebni využitý. Týmto mojim projektom by som pomohla hlavne žiakom, ale aj učiteľov.

Projekt č. 2 – Nové akvárium

 • Rád by som vymenil súčasné akvárium za nové, väčšie s lepším vybavením pre väčší komfort rybičiek.
 • Cez prezentačný večer sme síce spravili veľké akvárium, ale to prasklo a tak sú ryby v malom nevyhovujúcom.
 • Ďalším dôvodom je zápach, neporiadok a hluk v učebni, ktorý ruší nielen žiakov, ale aj učiteľov.
 • Stôl je príliš veľký a neobsahuje žiadny úložný priestor.
 • Akvárium by sa vymenilo za väčšie s LED osvetlením, filtrom a poklopom ,čím by sa stlmil hluk filtrácie a zápach.
 • Pod akvárium by išla skrinka s úložným priestorom na akvaristické vybavenie.
 • Akvárium zlepší celkový vzhľad triedy a spríjemní vyučovanie, nielen žiakom, ale aj učiteľom.
 • Odhadovaná cena akvária je 209€. Cena skrinky sa pohybuje okolo 99€. Moje financie sú 300€, takže zvyšok uhradím z mojich finančných prostriedkov alebo usporiadam zbierku na škole.
 • Doprajme našim rybkám komfort a nám všetkým pekný pohľad a miestnosť bez hluku a zápachu.

Projekt č. 3 – Nie je kôš ako kôš

V dnešnej sa čím ďalej, tým viac dostáva do popredia otázka enviromentalistiky. Na našej planéte vzniká príliš veľa odpadu a jeden zo spôsobov, ako to riešiť je recyklovanie. Preto by sa na našej škole mali zaviesť koše na separovaný odpad. Na prízemie by sa zaviedli štyri koše, dva na papier a dva na plasty. Na prvé a druhé poschodie by sa zaviedli po dva koše na plasty a po dva na papier. Obsah košov by sa podľa potreby vynášal do kontajnerov na dvore. Týmto chceme motivovať našich žiakov k recyklovaniu a celkovo ku šetrnejšiemu správaniu sa k našej planéte.

Projekt č. 4 – Klubovňa

Už roky si myslíme, že v našej škole chýba miestnosť, ktorá by bola určená len žiakom. Žiakom, ktorí čakajú na ďalšiu hodinu, na spoj domov alebo takým, ktorí sú unavení a je im nevoľno. Preto sme sa práve vďaka tomuto projektu rozhodli vytvoriť návrh na vybudovanie oddychovej miestnosti, inak povedané klubovne, ktorá bude slúžiť práve na tieto účely. Máme v pláne premeniť nevyužitú triedu na miestnosť, ktorá bude mať vďaka tomuto projektu určite väčší úžitok. Triedu oproti riaditeľni vyprázdnime a namaľujeme. Vymaľovať triedu nám pomôžu šikovné žiačky, ktoré sa venujú kresleniu a veríme, že ich kresby na stenách spestria celkový vzhľad miestnosti. Z poskytnutých peňazí nakúpime nový gauč, koberec, skrine, z toho jedna skriňa bude plná školských pomôcok, ktoré si budú môcť žiaci vypožičať.

Dňa 18. marca 2019 na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trenčíne, bol projekt participatívneho rozpočtu rozbehnutý v plnom prúde. Projekt sa stretol s veľkým záujmom nielen študentov a študentiek, ale aj vedenia školy, ktoré prisľúbilo navýšenie rozpočtu o 500€, ak víťazné prvé 3- 4 projekty budú  svojimi nákladmi prevyšovať sumu 1000€  a zároveň budú mimoriadnym prínosom pre chod školy. Už vo februári prebiehal úvodný workshop, kde študenti a študentky diskutovali o rôznych zaujímavých projektoch, ktoré by sa dali podporiť z ponúkanej sumy. Z mnohých nápadov postúpili do finálneho rozhodovania projekty, ktoré sa venujú napríklad vytvoreniu bylinkovej záhrady v priestoroch školy, rozšíreniu oddychovej zóny, rozšíreniu wi-fi spojenia na škole či zabezpečenia viac mikrovlniek do jedálne pre študentov a študentky so špeciálnymi stravovacími potrebami.

Hlasovanie o víťazných projektoch prebieha prvý aprílový týždeň a netrpezlivo očakávame ako to celé dopadne.

Stredná umelecká škola v Trenčíne začala s celým procesom participatívneho rozpočtu ako prvá. Žiaci spolu s koordinátorkou boli nadšení možnosťou rozhodnutia finančnej dotácie na parti rozpočet z TSK v hodnote 1000 €. Škole sa páčil nápad participatívneho rozpočtu natoľko, že navýšila tento rozpočet ešte o 500 €. Žiaci školy preto rozhodovali o prerozdelení celkovej sumy 1 500€ na projekty, ktoré sami mali možnosť navrhnúť. Kampaň projektov sa konala na všetkých hodinách občianskych náuk, počas celého týždňa. Žiaci svoje projekty prezentovali spolužiakom všetkých ročníkov na škole a tým pádom mali predkladatelia projektov možnosť odprezentovať svoje projekty všetkým možným hlasujúcim. Škola si vo svojich pravidlách určila, že projekty by mali byť zamerané na skvalitnenie klímy na škole, mali by prispieť k lepšej orientácií na škole, propagácií školy, vytvorenie oddychovej zóny pre žiakov a zlepšiť ekologické otázky.

Žiaci navrhli projekty:

Atrium – skrášlenie vnútorného dvoru v budove školy, ktorý je momentálne ako nevyužitý priestor v škole. Po skrášlení átria tam môžu oddychovať žiaci počas prestávok a voľných hodín, mohol by to byť pracovný priestor pre študentov z odboru exteriérový dizajn. Žiaci by si tu mohli kresliť, fotiť a vystavovať svoje práce. Bol by tu aj bylinkový záhon a ovocné stromy.

Maľba tried – keďže dizajn stien v triedach nezodpovedá dnešnej dobe, žiaci by si chceli vymaľovať triedy podľa vlastného štýlu. Výmaľba jednej triedy si vypočítali na sumu do 200 €.

Stop šmyku – pred hlavným vchodom do školy sa už veľmi veľa žiakov pošmyklo. Preto si žiaci vymysleli projekt protišmykových rohoží. Tento veľmi praktický projekt pre celú školu by vyšiel 157,03€.

Zrkadielko, zrkadielko… – odpoveď na otázku: „zrkadlo, zrkadlo, kto je najkrajší na svete?“, by žiaci na SUŠ v Trenčíne hľadali ťažko. Prečo? Pretože sú 3 zrkadlá pre 502 študentov. Prostredníctvom projektu by tak zakúpili 8 nových zrkadiel a cena by bola 120€.

Separujeme„ak by ste na škole hľadali kôš na separáciu odpadu, rýchlejšie by ste našli ihlu v kope sena“, takýto slogan mali žiaci, ktorí si pripravili projekt na nákup košov na separovanie. Nakúpili by 25 farebných košov a žiaci budú budú mať šancu recyklovať na každej chodbe a tým prispieť tak lepšiemu životnému prostrediu. Projekt bol stál 437,50€.

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi sa ku dňu 27. marca 2019 nachádzala v etape schvaľovania projektov vedením školy. Predchádzali tomu jednotlivé etapy v súlade s harmonogramom. Študenti SOŠOaS navrhli spolu cca 20 projektov (takže bolo z čoho vyberať J), ktoré boli odprezentované na workshope. Z workshopu vzišlo 8 projektov, ktoré boli predmetom schvaľovania vedením školy.

Zoznam projektov a ich vyhodnotenie:

 1. Dresy pre športové družstvá školy – 20 ks tričiek, tvorba návrhov, projekt v hodnote 250,– EUR

Ďalší život projektu: vzhľadom na to, že sa pripravuje nové logo školy projekt nepostúpil do užšieho kola.

 1. Zriadenie knihovne a čitárne vo vestibule školy – kúpa kresla, lampy, svojpomocné zabezpečenie kníh a odborných časopisov, projekt v hodnote 130,– EUR

Ďalší život projektu: projekt postúpil do užšieho kola a bude predmetom kampane a hlasovania,

 1. Vonkajšia oddychová zóna vo vnútrobloku školy – zakúpenie paletového sedenia, bedminton, úprava trávnatej plochy, deky, vankúše, výsadba černíc, ktoré budú slúžiť pri praktickom vyučovaní (kuchár, čašník, cukrár), projekt v hodnote 480,– EUR

Ďalší život projektu: projekt postúpil do užšieho kola

 1. Nový život laviciam – kúpa farieb, repasovanie starých lavíc, projekt v hodnote nedefinová suma

Ďalší život projektu: vedenie školy postupne obnovuje a vymieňa lavice a zariadenie tried, takže by to nebolo efektívne využitie finančných prostriedkov, projekt nebol vybraný do užšieho kola

 1. Vytvorenie bylinkovej záhrady – zakúpenie byliniek, kamienkov na chodníky, informačných tabuliek atď. Projekt bol poňatý nie len užitkovo ale aj náučno-umelecky, projekt v hodnote 700,– EUR

Ďalší život projektu: je potrebné ho prepracovať na úspornejšiu verziu, projekt bol vybraný do užšieho kola,

 1. Vnútorná oddychová zóna – využitie a úprava existujúcich priestorov školy, ktoré slúžia na oddych – zakúpenie spoločenských hier, stolíkov k existujúcim lavičkám, vytvorenie tanečných krokov v tanečnej zóne, projekt v hodnote 390,– EUR

Ďalší život projektu: projekt postúpil do užšieho kola

 1. Výučba s dataprojektormi – zakúpenie dataprojektoru, ktorý by sa využíval v rámci výučby a pri prezentácii projektov, projekt v hodnote 640,– EUR

Ďalší život projektu: vedenie školy plánuje zaviesť lepšie internetové pripojenie v rámci školy čím sa budú môcť využívať aj iné prezentačné nástroje, projekt nepostúpil do užšieho kola

 1. Separácia odpadu – zakúpenie zberných nádob (do každej triedy 2 ks, na plast + papier), svojpomocné označenie nádob, projekt v hodnote 600,– EUR

Ďalší život projektu: projekt postúpil do užšieho kola

 

Celkové vyhodnotenie vedením školy:

Vedenie školy sa zhodlo a vybralo z pomedzi 8 projektov 5, ktoré považuje ako realizovateľné.

Jedná sa o projekty:

– č. 2 (knihovňa),

– č. 3 (vonkajšia oddychová zóna),

– č. 5 (bylinková záhrada),

– č. 6 (vnútorná oddychová zóna)

– č. 8 (separácia odpadu).

 

V dňoch 05. až 11. apríla 2019 bude v súlade s harmonogramom prebiehať na škole kampaň a následne v dňoch 12. až 16. apríla 2019 hlasovanie.

Dňa 22. marca 2019 bolo stretnutie žiakov Strednej odbornej školy v Považskej Bystrici s vedením školy, ktorého cieľom bolo posúdiť realizovateľnosť navrhovaných projektov. Na stretnutí poverení žiaci spolu s koordinátorkou Alenou Behrovou predstavili finálny zoznam projektov, ktorý vzišiel zo stretnutia s navrhovateľmi (z workshopu):

 1. Lepšia wifi
 2. Spoločenské hry vrátane kalčeta
 3. Prerobiť sociálne zariadenia
 4. Kávovar
 5. Učebné pomôcky pre stavbárov
 6. Parkovisko pre žiakov
 7. Stojan na bicykle
 8. Skrášliť okolie školy
 9. Lepšie sedenie pred triedami
 10. Workout ihrisko
 11. Náradie do posilňovne
 12. Nové osvetlenie do tried
 13. Nové sprchy do šatní pri telocvični
 14. Nové okná do telocvične
 15. Závesy do tried
 16. Rovnošaty pre žiakov

Žiaci o svojich nápadoch živo diskutovali, predstavili pozitívne aj negatívne stránky každého navrhovaného projektu a v spolupráci s riaditeľom školy Jánom Kunovským rozdelili projekty na realizovateľné, podmienečne realizovateľné a nerealizovateľné. Medzi schválené projekty, ktoré sa môžu začať pripravovať na kampaň pred hlasovaním, boli zaradené lepšia wifi, spoločenské hry, stojan na bicykle, lepšie sedenie pred triedami a skrášlenie okolia školy. Projekty, ktoré boli podmienečne realizovateľné, napríklad závesy do tried či kávovar, mali malé nedostatky a preto sa vedenie školy stretne s navrhovateľmi a informuje ich, akým spôsobom by mali projekty dopracovať. Medzi nerealizovateľné projekty sa zaradili napríklad nové okná do telocvične, a to z dôvodu nedostatočných financií na realizáciu takého veľkého projektu. Ďalšie projekty v tejto kategórii sa vedenie školy rozhodlo realizovať z iných zdrojov.

03.04.2019 sa konal na Gymnáziu v Považskej Bystrici workshop participatívneho rozpočtu. Po úvodnom príhovore p. riaditeľky a p. koordinátorky sa mohli prítomní pustiť do práce. Žiaci vyberali v prerozdelených skupinách najlepšie nápady spolužiakov. Následne v skupinách hlasovali o najlepších, ktoré postúpili do fázy rozpracovania nápadov na projekt. Pred tým však žiaci prezentovali víťazné nápady všetkým prítomným.

Projekty, ktoré sa vypracujú do podoby projektov:

Redakčná miestnosť ROZHĽAD
Kalčeto, spoločenská miestnosť
Študentský ples
WC
Magnetické tabule
Skrinky
Umelecká miestnosť
Oddychová zóna
Posilňovňa

Na gymnáziu v Bánovciach nad Bebravou sa 25.3.2019 konal workshop participatívneho rozpočtu. Na úvod si žiaci pripravili video s fotografiami, kde si pripomenuli hranie spoločenskej hry, ktorá približuje žiakom participatívny rozpočet. Následne začala prezentácia pripravených nápadov. Nápady boli:

KNIŽNICA (450€), PLÁVANIE (120€), DOUČOVANIE (80€), TULIVAKY (300€), MIKINY (255€), TOALETY (500€), NOVÉ DRESY (370€), LEN TAK NÁHODOU (500€), LAVIČKY LÁSKY (100€)

V rámci diskusie vznikali podnetné otázky a pripomienky na predstavené nápady žiakov. Počas celého workshopu bola okrem koordinátorky prítomná aj riaditeľka školy, ktorá po prezentácií všetkých nápadov zhodnotila, že by mohli byť všetky nápady zrealizovateľné a preto poprosila všetkých predkladateľov, aby rozpracovali svoje nápady do podoby projektu s podrobným rozpočtom.

Participatívny rozpočet realizovaný na Strednej odbornej škole v Púchove prešiel do druhej polovice. Všetkých 14 tried malo možnosť svoj nápad predstaviť vo forme projektu. Následne členovia hlasovacej komisie pripomienkovali a schvaľovali 8 podaných projektov na základe vopred určených pravidiel participatívneho rozpočtu. Projekty s rovnakou tématikou sa spojili.

Dňa 20.3.2019 v aule školy prebehol workshop formou prezentácie 5tich vypracovaných projektov.

Po úvodnom slove pani riaditeľky a koordinátorky participatívneho rozpočtu na škole, tvorcovia jednotlivých projektov odprezentovali svoje návrhy a finančné kalkulácie každého projektu samostatne. Názvy projektov jasne pomenovali témy, ktoré chceli študenti riešiť.

 1. Zábavná telocvičňa
 2. Inštalácia žalúzií
 3. Obnova toaliet
 4. Parkovisko pre bicykle
 5. Internet v škole

Po úspešnej prezentácií, nasleduje týždňová kampaň tímov súťažiacich projektov. Tu majú navrhovatelia projektov poslednú možnosť získať hlasy ešte nerozhodných študentov. Do prvej polovice apríla prebehne hlasovanie cez aplikáciu a vyhlásenie víťazných projektov. Poslednou fázou je samotná realizácia predmetu víťazných projektov. Držíme palce!

Dňa 20.03.2019 o 14:00 hod  v učebni geografie sa konal workshop navrhovaných projektov študentov gymnázia Partizánske. Workshop prebiehal za účasti koordinátora parti rozpočtu na škole Vladimíra Marka.

Prezentované projekty:

 1. Nové akvárium do učebne biológie vrátane stolíka s úložným priestorom
 2. Kontajneri na separovaný zber na chodbách (papier, plasty)
 3. Zriadenie študentskej klubovne
 4. Nábytková zostava na atlasy a mapy v učebni Geografie

Študenti pri prezentácii jednotlivých projektov  zdôvodnili  dôvody, pre ktoré uvedené projekty navrhujú, čo považujú za ich klad  a prínos. Zároveň prebehla neformálna diskusia k projektom.

 1. Akvárium – projektom by sa  doplnilo do učebne Biológie  nové akvárium s pestrým živočíšnym a rastlinným prostredím vrátane vyhovujúceho podstavca s úložným priestorom pre  potravu prípadne iné akvaristické potreby.
 2. Kontajnery na separovaný zber na chodbách – v triedach sa v súčasnosti neseparuje odpad. Doplnením kontajnerov na chodbách, by bolo možné separovať papier a plast. Dnes sa mladí ľudia začínajú viacej zaujímať o triedenie odpadov, jedným z dôvodov je aj , že téma začína viacej rezonovať, či už na sociálnych sieťach resp. v iných médiách  a k uvedomovaniu si tohoto nežiadúceho  stavu v  súčasnosti mladými.
 3. Zriadenie klubovne na škole – študentky prezentovali návrh na zriadenie klubovne v škole, zástupcovia školy prisľúbili vyčleniť na tento účel miestnosť, ktorá by sa podľa navrhovateliek projektu  vymaľovala a dokúpil by sa nábytok na odkladanie a sedenie. Zároveň by sa umiestnil v klubovni aj počítač. Miestnosť by mala slúžiť študentom počas prestávok, prípadne pri podujatiach, zároveň ako priestor, kde môžu tráviť čas,  v prípade dlhších čakacích lehôt najmä pri  medzimestských spojoch. V miestnosti bude umiestnený stolný futbal, ktorý aj teraz radi študenti počas prestávok využívajú.
 4. Nábytková zostava do učebne geografie – navrhovateľka projektu, by chcela zútulniť učebňu geografie. V súčasnosti sa v miestnosti nachádza množstvo máp, atlasov a iných pomôcok, ktoré sú neusporiadane rozmiestnené po miestnosti, či už po stoloch resp. parapetoch. Zakúpením odkladacieho nábytku, by bolo možné tieto pomôcky zmysluplnejšie uskladniť, odložiť čím by miestnosť výučby vyzerala útulnejšie a komfortnejšie.

Zároveň prebehla k navrhovaným školským projektom neformálna diskusia. Koordinátor projektov pán Marko, navrhol študentov spísať podnety doplňujúce návrhy prípadne zápory na jednotlivé projekty ostatných navrhovateľov. Po ukončení workshopu bola dohodnutá fáza prípravy  projektov s cenovými kalkuláciami, V zmysle zadania max 750,00 € na jeden projekt.

Aj SOŠ Dubnica nad Váhom sa zapojila do projektu „Participatívne rozpočty na stredných školách“, ktorého cieľom je ukázať žiakom, že aj oni môžu byť spoluúčastní na rozhodovaní sa vo veciach, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. Dňa 14.3.2019 sa uskutočnil workshop návrhov projektov študentov. Na úvod všetkých privítal riaditeľ školy Ing. Miroslav Dziak a poprial všetkým veľa kreatívnych nápadov. Krátky príhovor mala aj p. koordinátorka, Mgr. Barbora Sender, ktorá pripomenula žiakom princípy participácie a priebeh workshopu.  S nápadmi pre lepšiu školu sa zišlo približne 50 žiakov 1.-3. ročníka, ktorí živo diskutovali v šiestich skupinách. Na záver sa vybrali 4 projekty, ktoré postúpia do finálneho hlasovania: minigolf, altánok, zlepšenie podmienok na WC a oddychová zóna. Dúfame, že fantázia žiakov neopustí ani v nasledujúcich aktivitách týkajúcich sa procesu projektu.

Dňa 14. marca 2019 o 11:00 hod. sa v Strednej odbornej škole v Pruskom uskutočnil celoškolský workshop k participatívnemu rozpočtu. Žiaci z každej triedy  vybrali najlepšie nápady na projekty, ktorých cieľom je prispieť k pozitívnej zmene v škole. Na  workshope nápadov žiaci, na základe spoločného zvažovania, vybrali  tie najlepšie projektové návrhy, ktoré následne budú rozpracované do konkrétnych projektov. Tie určená komisia prehodnotí a vyberie do záverečného hlasovania.

V tento deň SOŠ Pruské navštívil aj pán prezident Andrej Kiska, ktorý sa po oficiálnej časti a besede so žiakmi aktívne zaujímal o participatívny rozpočet, oboznámil sa aj s návrhmi, ktoré mali pripravené žiaci a pozitívne zhodnotil zapojenosť školy do pilotného ročníka. Žiačka zo IV.A triedy predstavila projekt, ktorý je zameraný na nákup a vybavenie pomôcok pre kynológov a na umiestnenie lavičiek pred školským internátom a druhý projekt,  zhotovenie trenažéra na podporu výučby technických predmetov v škole prezentoval žiak z II.A triedy. Pán prezident ocenil aktivitu žiakov a zdôraznil význam a princípy participácie a spolurozhodovania v každodennom živote škôl a  zaangažovanosť žiakov na pozitívnej zmene.

Dňa 27.02.2019 sme sa zúčastnili workshopu navrhovania projektov so žiakmi Gymnázia M.R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom. So svojimi nápadmi pre lepšiu školu sa prišlo podeliť približne 25 šikovných mladých ľudí z 1 – 3. ročníka a sexty. O nápadoch sa diskutovalo najskôr v štyroch menších skupinkách. Niektorí žiaci prišli s rovnakými alebo podobnými nápadmi a preto sa iniciatívne začali spájať. Takýmto spôsobom v závere spoločne dospeli k ôsmym projektovým návrhom:

 1. Rekonštrukcia a oživenie oddychovej miestnosti v suteréne
 2. Letná trieda – vonkajšia študovňa
 3. Lavičky v šatniach a vešiaky v triedach
 4. Pravidelné dopĺňanie hygienických potrieb
 5. Rekonštrukcia pánskych toaliet
 6. Recyklačné stanice na triedenie odpadu
 7. Plávanie na telesnej výchove
 8. ???

Do diskusie so žiakmi za zapojila aj riaditeľka gymnázia Mária Vitásková. Privítala všetky nápady žiakov, podporila ich v naštartovanej aktivite a zároveň vysvetlila limity niektorých projektov. Účastníci workshopu pôvodne navrhovali presťahovanie oddychovej miestnosti v suteréne do niektorej z voľných tried na najvyššom poschodí, pretože kapacita súčasnej oddychovej miestnosti nie je dostatočná pre splnenie všetkých nápadov žiakov (doplnenie stolného futbalu/malého biliardu, tulivakov, malej knižnice, nábytku, spoločenských hier). Po spoločnej diskusií s pani riaditeľkou však žiaci uznali, že všetky triedy sú naozaj využívané. Novú nádej priniesol projekt letnej triedy – vonkajšej študovne, ktorá by sa dala priamo prepojiť s oddychovou miestnosťou v suteréne a tým rozšíriť jej kapacitu. Letná trieda by mohla byť zostrojená z paletového nábytku pod prístreškom a slúžiť by mala tiež na výučbu humanitných predmetov počas letných mesiacov. Veľmi praktickým nápadom tiež bolo doplnenie lavičiek v šatni a vešiakov v triedach, keďže najmä počas upršaných mesiacov nie je vhodné skladovať mokré bundy v skrinkách.

Problémom, ktorý často rezonoval z rôznych strán bolo vybavenie toaliet hygienickými potrebami. Žiaci sú presvedčení, že v prvom rade je potrebné na všetkých toaletách zabezpečiť dávkovače na mydlá, zásobníky na toaletný papier a papierové obrúsky na utieranie rúk. Takýmto spôsobom budú hygienické potreby (mydlá, toaletný papier, papierové obrúsky) chránené pred nadmernou spotrebou, ale aj rôznymi vtipnými nápadmi ich prípadného použitia.J Samostatným problémom sa zdajú byť pánske toalety. Žiaci si pripravili projekt na doplnenie WC dosiek a toaletného papiera, ale aj kľúčikov alebo posuvných zámkov na dvere pánskych toaliet.

Žiaci prejavili veľký záujem aj o ekologickú tému – separáciu odpadu. V súčasnosti sa na škole separujú plasty, no problémom je podľa nich jediná zberná nádoba pri telocvični, ktorej vzdialenosť demotivuje študentov odpad separovať. Veria, že ak budú zberné nádoby v každej triede alebo minimálne na každom poschodí, tento problém dokážu odstrániť. Zároveň by radi začali so separáciou papiera, ktorí by chceli pri odovzdaní vymieňať za toaletný papier a papierové obrúsky. Skutočne skvelý nápad ako zabezpečiť, aby dávkovače a zásobníky z predchádzajúceho projektu zostali vždy plné!

Výborným nápadom samostatnej kategórie je zatraktívniť telesnú výchovu prenájmom plavárne na Strednej priemyselnej škole. Na dvojhodinovku plávania sa žiaci budú prihlasovať individuálne podľa záujmu, naprieč celou školou. Rozmer tohto projektu možno čiastočne chápať aj sociálne. Žiakov naprieč všetkými ročníkmi, ktorí sa možno doteraz poznali len z videnia, spojí spoločná záľuba.

O čo pôjde v poslednom projekte zatiaľ neprezradíme. Ak sa však projekt podarí zrealizovať, bude to skutočne krásna bodka za významom slova participácia.

A čo ďalej?

Žiaci svoje projekty rozpracujú do detailov a odovzdajú koordinátorke do 15.03.2018. V priebehu nasledujúceho týždňa bude ich realizovateľnosť posúdená vedením školy. A kampaň sa môže začať!

Publicita projektu…

Mestská televízia Partizánske

Príspevok v mestskej televízie o zrealizovanej oddychovej zóne na Gymnáziu v Partizánskom nájdete v rozmedzí 2:38 a 3:25 minúty.

Dubnické noviny

Rádio Slovensko

Dňa 21.04.2019  o 7:00 hod v relácií Radiožurnálu sa od 6:25 min. do 8:35 min. hovorí o pilotnom ročníku participatívnych rozpočtov na školách v Trenčianskom samosprávnom kraji. V príspevku hovorí predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, účastníci parti rozpočtu z Gymnázia v Dubnici nad Váhom a riaditeľka ÚSV ROS Skarlet Ondrejčáková.

Bánovské noviny

MY Trenčín

Trenčianský terajšok

Považskobystrické novinky

Hranie spoločenskej hry “NIE JE MESTO AKO MESTO”

Spoločenská hra o participatívnom rozpočte je doskovo-zážitková hra, ktorá simuluje jednotlivé fázy participatívneho rozpočtu tak, ako ho poznáme z prostredia skúseností väčšiny slovenských samospráv. Jej cieľom je rozšíriť povedomie o procese participatívneho rozpočtovania medzi mladými ľuďmi, neformálnym spôsobom priniesť tému participácie do formálneho vzdelávania a umožniť žiakom a študentom základných / stredných škôl na Slovensku podieľať sa na simulovaných rozhodnutiach a diskusiách o rozdelení rozpočtu samosprávy. Považujeme za dôležité, aby mladí ľudia vnímali, že majú šancu niečo zmeniť a že sa im to prostredníctvom svojich schopností a kompetencií aj podarí. Ak im vytvoríme priestor, kde sa im môžu priučiť a môžu ich rozvíjať, potom možno očakávať ich vstup do verejného priestoru a záujem meniť veci k lepšiemu.

Život na školách v obrázkoch

Druhé školenie koordinátorov a učiteľov stredných škôl

Posunuli sme sa o krok vpred. Prvýkrát sa stretli na spoločnom stretnutí všetci školskí koordinátori a učitelia stredných škôl, ktorí sú prihlásený do pilotného projektu parti rozpočtov na školách. V školiacich priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa učitelia zoznámili s autorkou metodiky teoretickej časti z Inštitútu pre aktívne občianstvo Jankou Féherpataky Kuzmovou a prostredníctvom zaujímavého workshopu získali inšpiráciu, ako jednoducho a zábavne je možno túto tému zapracovať do vyučovacieho procesu. Na školení získali učitelia prístupy aj do najlepšej pomôcky, ktorá bude koordinátorov sprevádzať celým procesom a je tým elektronická aplikácia D21. Na školení získali učitelia aj cenné rady, ako správne nastaviť proces a pravidlá parti rozpočtu na svojich školách prostredníctvom osobných konzultácií. V rámci pilotného ročníku sú nápomocní aj „adoptívni rodičia“, ktorých predstavujú zamestnanci nášho úradu. Na „adoptívneho rodiča“ sa môže v prípade otázok či nejasností škola obrátiť. Jednotlivé školy najbližšie čaká dôležitá úloha a to čo najlepšie nastaviť proces a pravidlá, ktorými sa bude participatívny rozpočet na škole riadiť. Ako povedala riaditeľka Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti: „V celom tomto procese je veľmi dôležité nastaviť pravidlá čo najjasnejšie, najzrozumiteľnejšie a najtransparentnejšie. No predovšetkým, pracovať so študentmi tak, aby cítili dôveru a vedeli, že ich názor má rovnakú váhu a silu, ako názor vedenia školy.“

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2019/prve-spolocne-skolenie-koordinatorov-zupnych-strednych-skol-zapojenych-do-participativnych-rozpoctov-ozivil-prakticky-workshop.html?page_id=586519

Predstavujeme Vám školy zapojené do pilotného ročníka

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou

riaditeľka: Elena Kacvinská

koordinátorka: Magdaléna Dobiašová

počet študentov: 369

počet pedagogických zamestnancov: 32

počet nepedagogických zamestnancov: 7

inovatívne projekty zavádzané do vzdelávania: Medzinárodné partnerstvá v rámci programu Erasmus+,  hosťovanie zahraničných lektorov v rámci projektu Educate Slovakia,  asistenti výčby angličtiny v rámci Fulbrightovej nadácie,  projekt EnglishGo, sme veľmi úspešným miestnym centrom programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, online medzinárodná spolupráca – projekt eTwinning, česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy, recyklačný program Recyklohry,  seprovanie odpadu v  projekte EKO Alarm, rôzne menšie ekoprojekty.

motivácia zapojenia do prvej dotačnej schémy: Príležitosť aktívneho zapojenia študentov do „riadenia“ školy. Príležitosť študentom i pedagógom prezentovať svoj vlastný názor na možnosti zlepšenia školského života, dať priestor novým myšlienkam, nápadom a ich realizácii. Ako jeden z výsledkov procesu participácie je aj predpoklad skrášlenia prostredia na škole, prípadne inovovanie učebných pomôcok. Veľmi významný moment posilnenia participácie a tímovej práce v škole. Študenti budú mať možnosť ukázať vlastnú šikovnosť, kreatívnosť, vynaliezavosť. Tešíme sa, že tento výborný projekt ako prvý zavádza náš zriaďovateľ, TSK.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín

riaditeľka: Mária Hančinská

koordinátorka: Ivica Košutová

počet študentov: 733

počet pedagogických zamestnancov: 82

počet nepedagogických zamestnancov: 40

inovatívne projekty zavádzané do vzdelávania: Individuálny rozvojový program učiteľa (reforma školstva, ktorá prebieha priamo v triede – slovenský jazyk a literatúra), Finančná gramotnosť, Zdravie na tanieri, NP IT Akadémia, Bezbarierová škola, Tematické zážitkové vzdelávanie

motivácia zapojenia do prvej dotačnej schémy: Podpora angažovanosti študentov na riadení života našej školy, zapojenie študentov do rozhodovania o možnostiach čo v škole vylepšiť, zmeniť.

Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom

riaditeľ: Peter Rebro

koordinátorka: Anna Rebrová

počet študentov: 355

počet pedagogických zamestnancov: 34

počet nepedagogických zamestnancov: 27

inovatívne projekty zavádzané do vzdelávania: Aktivity v projekte IT akadémia, lokálna Cisco akadémia, Škola Microsoftu, projekty v programe Erasmus+

motivácia zapojenia do prvej dotačnej schémy: Inovatívny spôsob, ako môžu študenti prispieť k zlepšeniu klímy na škole.

Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica

riaditeľ: Ján Kunovský

koordinátorka: Alena Behrová

počet študentov: 230

počet pedagogických zamestnancov: 36

počet nepedagogických zamestnancov: 29

inovatívne projekty zavádzané do vzdelávania: Kvalitné odborné vzdelávanie – požiadavka praxe. Erasmus+ – spolupráca stavebných škôl k vyššej odbornosti žiakov, Erasmus+ – sieťovanie škôl ako cesta k spoločnému riešeniu

motivácia zapojenia do prvej dotačnej schémy: Nadšenie študentov, možnosť doplniť učebné pomôcky a iné užitočné predmety a zároveň zviditeľnenie školy.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza

riaditeľka: Darina Krčíková

koordinátorka: Andrea Krajčovičová

počet študentov: 710

počet pedagogických zamestnancov: 84

počet nepedagogických zamestnancov: 33

inovatívne projekty zavádzané do vzdelávania: Erasmus+ pre oblasť odoborného vzdelávania a prípravy a školské vzdelávanie

motivácia zapojenia do prvej dotačnej schémy: Možnosť zapojiť žiakov, ktorí sami navrhujú a realizujú aktivity zamerané na zlepšenie chodu školy.

Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín

riaditeľ: Ľuboš Chochlík

koordinátorka: Jana Provazníková

počet študentov: 323

počet pedagogických zamestnancov: 29

počet nepedagogických zamestnancov: 18

inovatívne projekty zavádzané do vzdelávania: Projekt IROP – umiestňovanie žiakov končiacich ročníkov v spoločnostiach podľa zamerania odborov.

motivácia zapojenia do prvej dotačnej schémy: Výzva pre žiakov a zároveň snaha o zveľadenie priestorov školy.

Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín

riaditeľ: Ivan Štefka

koordinátorka: Alena Straňáková

počet študentov: 504

počet pedagogických zamestnancov: 69

počet nepedagogických zamestnancov: 19

inovatívne projekty zavádzané do vzdelávania: spolupráca s firmou Adient Trenčín – žiaci chodia praxovať do firmy, 3D technológie, IKT, ZENIT, Interreg, Erasmus+

motivácia zapojenia do prvej dotačnej schémy: Záujem sa vyvíjať a veľký záujem zo strany kreatívnych žiakov. Zlepšenie klímy v škole.

Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské

riaditeľka: Janka Fedorová

koordinátorka: Oľga Gézeová

počet študentov: 313

počet pedagogických zamestnancov: 50

počet nepedagogických zamestnancov: 24

inovatívne projekty zavádzané do vzdelávania: zážitkové učenie, vzdelávanie sa v prírode, odborné vzdelávanie v rámci programu Erasmus+

motivácia zapojenia do prvej dotačnej schémy: Možnosť robiť projekt, ktorého iniciátorom a realizátorom budú žiaci. Navrhnúť, vybrať a zrealizovať dobrý nápad v škole a zapojiť do procesu čo najviac žiakov školy, aby si vyskúšali, ako to v reálnom živote funguje

Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom

riaditeľka: Adriana Vančová

koordinátorka: Eva Bežáková

počet študentov: 435

počet pedagogických zamestnancov: 32

počet nepedagogických zamestnancov: 9

inovatívne projekty zavádzané do vzdelávania: Medzinárodný projekt DofE, projekt Zelená škola, Mladí reportéri, program tvorivosti Odysea mysle, Euroscola

motivácia zapojenia do prvej dotačnej schémy: Zaujímavá možnosť viesť študentov k občianskej aktivite, rozvíjať argumentačné schopnosti.

Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov

riaditeľka: Lenka Jancíková

koordinátorka: Mariana Ješeková

počet študentov: 271

počet pedagogických zamestnancov: 34

počet nepedagogických zamestnancov: 14

inovatívne projekty zavádzané do vzdelávania: Erasmus+, INTERREG – medzinárodné vzdelávanie s Českou školou, Zelená škola, Na férovku s dochádzkou – prečo chodiť do školy

motivácia zapojenia do prvej dotačnej schémy: Dať študentom možnosť spríjemniť si prostredie, v ktorom trávia väčšiu polovicu dňa. Zároveň im ukázať ako sa dá pracovať s verejným rozpočtom a ako presadzovať svoj názor a rešpektovať názor iných.

Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske

riaditeľ: Vladimír Karásek

koordinátor: Vladimír Marko

počet študentov: 374

počet pedagogických zamestnancov: 30

počet nepedagogických zamestnancov: 9

inovatívne projekty zavádzané do vzdelávania: 

motivácia zapojenia do prvej dotačnej schémy:Možnosť skvalitniť prostredie pre študentov a učiteľov na škole, možnosť spolupodieľať sa na projekte a získať skúsenosti

Gymnázium, Športová 41, Nové mesto nad Váhom

riaditeľka: Mária Vitásková

koordinátorka: Barbora Kozicová

počet študentov: 311

počet pedagogických zamestnancov: 29

počet nepedagogických zamestnancov: 9

inovatívne projekty zavádzané do vzdelávania: projekt cezhraničnej spolupráce

motivácia zapojenia do prvej dotačnej schémy: Zaujímavá výzva pre študentov, v ktorej sa musia sami rozhodovať ako naložia s poskytnutou finančnou čiastkou, vymyslieť zaujímavú predstavu zlepšenia podmienok na škole, ktoré musia zaujať všetkých študentov školy. Musia zapojiť fantáziu a rozmýšľať akým spôsobom pomôžu rozvoju školy alebo jej okolia a spríjemnia si pobyt v nej. Je dôležité, aby sa aj mladí ľudia z prostredia strednej školy začali zaujímať o participatívne rozpočty nielen v rámci tohto projektu, ale aj v rámci obcí a miest, kde žijú.

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza

riaditeľka: Eleonóra Porubcová

koordinátorka: Eva Homolová

počet študentov: 926

počet pedagogických zamestnancov: 73

počet nepedagogických zamestnancov: 20

inovatívne projekty zavádzané do vzdelávania: Erasmus+, Vojvoda z Edinburgu, Európa v škole, Planéta vedomostí, KomPrax

motivácia zapojenia do prvej dotačnej schémy: Študenti sa naučia správne hospodáriť s peniazmi a rozhodovať o nich.

Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom

riaditeľ: Miroslav Dziak

koordinátorka: Barbora Sender

počet študentov: 506

počet pedagogických zamestnancov: 67

počet nepedagogických zamestnancov: 24

inovatívne projekty zavádzané do vzdelávania:Operačný program  Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, OP Cezhraničná spolupráca SR – ČR, OP Vzdelávanie, Erasmus+ Medzinárodné prehlbovanie odborných zručností, Erasmus+ Strojárstvo – budúcnosť nášho regiónu, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, Národný projekt Rozvoj stredného odborného vzdelávania, Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, Hodnotenie kvality vzdelávania, Modernizácia vzdelávacieho procesu, Erasmus+ FLASH Electro, Projekt “Mladí vedci”, Zelená škola

motivácia zapojenia do prvej dotačnej schémy: Zaujatie myšlienky participácie žiakov školy. Ak budú mať žiaci možnosť rozhodovať na čo sa použijú finančné prostriedky a budú sami navrhovať projekty, zvýši sa ich záujem o školu a zároveň sa u nich vytvorí obraz o verejnej politike. Uvedomia si, že sa môžu aktívne podieľať nielen na živote školy ale aj na živote obce či mesta.

Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica

riaditeľka: Mária Vydrová

koordinátorka: Zuzana Holincová

počet študentov: 434

počet pedagogických zamestnancov: 34

počet nepedagogických zamestnancov: 11

inovatívne projekty zavádzané do vzdelávania: Vojvoda z Edinburgu, Zelená škola

motivácia zapojenia do prvej dotačnej schémy: Naučiť žiakov správne hospodáriť s peniazmi a rozhodovať o nich. Zdieľať svoje názory a rešpektovať názory ostatných.

Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín

riaditeľ: Ľubomír Jandík

koordinátorka: Martina Kudláčeková

počet študentov: 498

počet pedagogických zamestnancov: 42

počet nepedagogických zamestnancov: 13

inovatívne projekty zavádzané do vzdelávania: Erasmus+

motivácia zapojenia do prvej dotačnej schémy: Naučiť žiakov hospodáriť s financiami a samostatne a správne rozhodovať.

Prvé školenie koordinátorov a riaditeľov stredných škôl

Začali sme s tréningom úspešných žiadateľov – riaditeľov škôl  a poverených školských koordinátorov pilotného ročníka zavádzania participatívneho rozpočtu na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji. Celodenné tréningy sa uskutočnili v priestoroch budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja v termínoch 29.11. a 05.12.2018. Účastníci tréningu sa zahrali spoločenskú hru na podporu participácie s názvom NIE JE MESTO AKO MESTO; predstavili sa im trénerské noty pre učiteľov; dozvedeli sa ako stanoviť ciele participatívneho rozpočtu; akú metodiku použijú v rámci teoretickej a praktickej častí a mnoho ďalších nápovied, ktoré stredným školám uľahčia individuálne nastavenie pravidiel pilotného ročníka.

https://www.tsk.sk/slovensky/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/ako-spravne-zaviest-participativne-rozpocty-na-svojich-skolach-sa-naucila-aj-druha-polovica-koordinatorov-a-riaditelov-unikatneho-projektu.html?page_id=572818

https://www.tsk.sk/slovensky/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/prvych-devat-strednych-skol-na-slovensku-zapojenych-do-pilotneho-rocnika-participativnych-rozpoctov-si-prevzalo-noty-a-pravidla-hry-v-ramci-skolenia-koordinatorov.html?page_id=570910

Prihlásené stredné školy do 1. dotačnej schémy

v Trenčianskom samosprávnom kraji

 

V dňoch od 10.10.2018  do 20.10.2018 bola otvorená výzva, na prihlasovanie stredných škôl v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja do expedície pilotného ročníka participatívneho rozpočtu na stredných školách. Záujem bol veľký, keďže celkový počet prihlásených škôl do výzvy bolo až 28 stredných škôl. Avšak výzva bola určená len pre prvých 16 prihlásených škôl. Veľmi nás teší celkový záujem a nižšie Vám predstavujeme 6 gymnázií, 5 stredných odborných škôl, 2 stredné odborné školy obchodu a služieb, 1 strednú umeleckú školu, 1 obchodnú akadémiu a 1 strednú priemyselnú školu.

Zoznam prvých šestnástich stredných škôl:

  • Stredná odborná škola v Dubnici nad Váhom
  • Gymnázium v Dubnici nad Váhom
  • Stredná odborná škola v Pruskom
  • Stredná odborná škola v Považskej Bystrici
  • Stredná odborná škola v Púchove
  • Gymnázium Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou
  • Stredná umelecká škola v Trenčíne
  • Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi
  • Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne
  • Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne
  • Gymnázium v Partizánskom
  • Stredná odborná škola v Trenčín
  • Gymnázium v Považskej Bystrici
  • Gymnázium M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom
  • Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom
  • Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi

Participatívne rozpočtovanie na školách

Dňa 10.10.2018 sme spustili registráciu pre prihlasovanie stredných škôl do dotačnej výzvy Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorej cieľom je zavádzanie participatívnych rozpočtov do prostredia stredných škôl. Registrácia do pilotného ročníka prebieha v termíne od 10.10.2018 do 20.10.2018. Dotačná schéma podporí prvých šestnásť zaregistrovaných stredných škôl v pôsobnosti TSK.

Registračný link, kde sa môžete prihlásiť do pilotného ročníka zavádzania školských participatívnych rozpočtov nájdete vo VÝZVE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom na základe Memoranda o spolupráci. spúšťa v školskom roku 2018/2019 pilotný ročník zavádzania školských participatívnych rozpočtov TSK vyčlenil zo svojho rozpočtu finančné prostriedky, ktoré budú formou účelovej dotácie prevedené do rozpočtu pilotných škôl.

Súčasťou procesu zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí stredných škôl je výber šestnástich stredných škôl na základe otvorenej výzvy zapojiť sa do procesu zavádzania participatívnych rozpočtov, určenej všetkým stredným školám v pôsobnosti TSK.

V participatívnom rozpočte študenti stredných škôl sami rozhodujú, ako vynaložia s vyčlenenou časťou finančných prostriedkov zo školského rozpočtu. Ponúkajú riešenia spracované do konkrétnych projektov, hlasujú o ich poradí a najlepšie projekty zrealizujú. Učia sa rozmýšľať nad svojim okolím a konkrétnymi krokmi napomáhajú rozvoju školy (prípadne mestskej časti, mesta).

Ciele dotačnej schémy / pilotného ročníka  

 • pilotné testovanie a zavádzanie participatívnych rozpočtov a procesu participatívneho rozpočtovania v prostredí šestnástich pilotných stredných škôl,
 • podpora aktívneho občianstva a participácie mladých ľudí,
 • participácia ako nová téma vzdelávania na stredných školách,
 • vytvorenie metodiky zameranej na zvyšovanie povedomia o dôležitosti participácie (teoretická časť a praktická časť / vedomosti – zručnosti – postoje)
  • teoretická časť / vedomosti + zručnosti: nový metodický modul a nová
   zážitková hra o participatívnom rozpočte, ktorá slúži ako vzdelávací
   nástroj pre učiteľov, žiakov základných škôl a študentov stredných škôl
  • praktická časť / zručnosti + postoje: zavádzanie procesu
   participatívnych rozpočtov v prostredí stredných škôl a presadzovanie
   tvorby „mini projektov“ priamo študentmi ako praktická súčasť
   vzdelávacieho procesu

Podmienkou vstupu stredných škôl do pilotného ročníka zavádzania participatívnych rozpočtov je aplikácia inovatívnych vzdelávacích nástrojov a metód do procesu vyučovania, zameraných na oblasť participácie a participatívneho rozpočtovania a poverenie vybraných zamestnancov školy, aby poskytli odbornú a organizačnú súčinnosť pri zavádzaní procesu.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti garantuje, že šestnásť škôl získa bezplatný prístup k: 

 • zaškoleniu „koordinátorov školského participatívneho rozpočtu“, ktorí sú zamestnancami školy a koordinujú, zaznamenávajú priebeh školského participatívneho rozpočtu
 • zaškoleniu vybraných pedagogických zamestnancov, ktorí budú zavádzať tému participácie do vzdelávacieho procesu s využitím novej metodiky,
 • metodikám, ktoré určujú vzdelávacie rozhranie ako vzdelávať – „trénerské noty“,
 • vzdelávacím materiálom pre študentov,
 • spoločenskej hre, ktorá zážitkovým spôsobom vysvetľuje procesy participatívneho rozpočtovania,
 • elektronickej aplikácii, ktorá učiteľov bezpečne prevedie procesom participatívneho rozpočtovania a zabezpečí transparentné hlasovanie o najlepších projektoch na jednotlivých školách.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

OKTÓBER 2018 – PRIHLÁSENIE STREDNÝCH ŠKÔL DO PILOTNÉHO ROČNÍKA

Stredné školy v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja sa do pilotného ročníka zavádzania participatívnych rozpočtov v školskom roku 2018/2019 prihlasujú v súlade s bodom 4 tejto výzvy.

NOVEMBER – DECEMBER 2018 – PRÍPRAVNÁ FÁZA

Prípravná fáza začína tréningom úspešných žiadateľov – riaditeľov škôl  a poverených školských koordinátorov pilotného ročníka. Celodenný tréning sa uskutoční v priestoroch budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja, v priebehu posledného novembrového týždňa.

JANUÁR – FEBRUÁR 2019 – TEORETICKÁ VZDELÁVACIA FÁZA

Teoretické vzdelávanie je možné realizovať v skrátenej a rozšírenej verzií výučby. Minimálny objem hodín, ktoré je potrebné zaviesť do výučby predstavuje 3 vyučovacie hodiny. Tieto hodiny zahŕňajú hru spoločenskej hry „Nie je mesto ako mesto“, ktorá simuluje jednotlivé fázy participatívneho rozpočtu tak, ako ho poznáme z prostredia väčšiny slovenských skúseností. V nadväznosti na zážitok z hry vedie učiteľ so žiakmi reflexívnu hodinu.

MAREC – APRÍL 2019 – PRAKTICKÁ VZDELÁVACIA FÁZA

To, čo sa doposiaľ študenti naučili v teoretickej forme, si teraz vyskúšajú v praxi – participatívny rozpočet sa zavádza do života školy. Študenti prichádzajú s nápadmi na zlepšenie školského prostredia alebo školskej klímy, spolupracujú pri rozvoji nápadov do podoby projektov, diskutujú o projektoch svojich spolužiakov, vedú vlastné kampane a prostredníctvom elektronickej aplikácie svojimi hlasmi rozhodujú o víťazných projektoch.

MÁJ – JÚN 2019 –FÁZA REALIZÁCIE VÍŤAZNÝCH PROJEKTOV

Realizované budú všetky projekty, ktoré sa na základe finálneho poradia projektov v hlasovaní zmestia do sumy vyčleneného participatívneho rozpočtu – 1000,- Eur z rozpočtu TSK. Na každej strednej škole sa predpokladá realizácia 1-4 projektov.

OKTÓBER 2019 – SLÁVNOSTNÉ GALA

Počas Týždňa otvoreného vládnutia 2019 (OGP week 2019) budú odprezentované výsledky pilotného ročníka zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v pôsobnosti TSK v školskom roku 2018/2019. Odborná porota spomedzi všetkých zrealizovaných študentských projektov pilotného ročníka ocení výnimočné projekty zaujímavými vecnými cenami. Zároveň prebehne vyhlásenie nového ročníka participatívneho rozpočtovania na stredných školách na Slovensku.

Tlačová správa je zverejnená TU.

Aktuálne informácie nájdete TU.

Viac informácii o pilotnom ročníku zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách sa dozviete v prezentácií tu.

Pre viac info o pilotnom ročníku kontaktujte Dominiku Halienovú