KNIŽNÁ EDÍCIA PARTICIPÁCIA

logo publikácieNová knižná edícia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti dostala názov Participácia. Edícia sprístupňuje publikačné výstupy národného projektu „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“ širokému publiku: od tvorcov politík v štátnej správe, v miestnej a regionálnej územnej samospráve, predstaviteľov mimovládnych neziskových organizácií, cez akademický sektor – výskumníkov, expertov, pedagógov, študentov sociálnych vied a verejnej správy, po občiansku verejnosť a každého z vás.

Zaujímavé zistenia, nové skutočnosti a dôležité súvislosti z  oblasti participácie na Slovensku, na ktorú sme nahliadali z rôznych uhlov a perspektív, sú spracované pútavým a prehľadným spôsobom, tak aby uspokojili nároky odbornej verejnosti, ale zároveň slúžili aj ako praktická navigácia v oblasti participácie v teréne slovenskej reality a ukazovali ďalšiu cestu, možnosti, príležitosti  a prínosy zapájania verejnosti.Publikácia analytiky

Slovník participácie

Slovník participácieSlovník základných pojmov participácie občanov a verejnosti v kontexte demokracie má v knižnej edícii  Participácia výnimočné postavenie, a nielen preto, že na Slovensku vychádza po prvýkrát. Jednou z významných zistení a úloh expertných tímov národného projektu bola potreba reagovať na absenciu základnej terminológie pre oblasť participácie. Na problém nejasnosti, neznalosti či nezrozumiteľnosti mnohých pojmov sme narážali na každom kroku. A práve národný projekt ponúkol možnosť definovať, vysvetliť, utriediť a vniesť do slovenčiny pojmy, s ktorými pri zapájaní verejnosti pracujeme. Autorský tím pod vedením Jany Plichtovej a Anny Šestákovej spracoval 102 základných hesiel  z viacerých vedných disciplín… <čítajte viac>


Hlas menšín – Dvanásť pripádových štúdií zo zapájania zraniteľných skupín do tvorby verejných politík

Hlas menšín

HLAS MENŠÍN – Dvanásť prípadových štúdií zo zapájania zraniteľných skupín do tvorby verejných politík je prvou publikáciou novej knižnej edície. Vznikla v spolupráci s Centrom pre výskum etnicity a kultúry – CVEK a podieľali sa na nej autorky: Elena Gallová Kriglerová, Jarmila Lajčáková, Alena Holka Chudžíková, Jana Kadlečíková, Zuzana Havírová a Ivana Rapoš Božič. V Hlase menšín sme sa na participáciu a predovšetkým na prístup k zapájaniu verejnosti pozreli očami zraniteľných skupín. Výskumný tím expertiek CVEK-u podáva v dvanástich prípadových štúdiách správu o stave zapájania občanov, ktorí nepatria do „väčšiny“ a ich účasť na správe vecí verejných môže byť (a spravidla aj býva), rôznymi spôsobmi sťažená… <čitajte viac>Metodiky a návody

Metodika zapájania zraniteľných skupín na lokálnej úrovni

Metodika zapájaniaMetodika zapájania zraniteľných skupín na lokálnej úrovni predstavuje mechanizmus zapájania menšinových a znevýhodnených skupín do tvorby verejných politík. Verejná politika sa netvorí len na národnej úrovni – práve na úrovni miest a obcí prijímajú samosprávy množstvo opatrení a politík, ktoré majú priamy dopad na obyvateľov. Ak chcú byť samosprávy efektívne a chcú opatrenia realizovať pre všetkých obyvateľov, mali by sa témou participácie, teda vťahovania verejnosti do tvorby verejnej politiky, aktívne zaoberať. Autorky Elena Gallová Kriglerová, Jana Kadlečíková a Alena Holka Chudžíková objasňujú, prečo je pre samosprávu výhodné zohľadniť hlas verejnosti a tvoriť svoje verejné politiky participatívne… <čítajte viac>


 Analytický rámec pre plánovanie a hodnotenie projektov verejnej participácie

analytický rámecNajčastejšou otázkou, ktorú sme počas realizácie národného projektu dostávali, bolo: Ako na to? Ako vôbec začať participatívny proces? Existuje samozrejme niekoľko návodov. Publikácia Analytický rámec pre plánovanie a hodnotenie projektov verejnej participácie autoriek Jany Plichtovej a Anny Šestákovej je jedným z nich. Metodika predstavuje moderný, veľmi otvorený a kreatívny prístup ako robiť participatívne procesy, pretože odmieta participatívny proces uväzniť v konkrétnom vzorci, ale naopak, podporuje tvorivosť a riešenia, ktoré sú šité na mieru. Manuál je teda myslený ako mapa otázok a alternatív, o ktorých treba premýšľať a ktoré treba zvážiť pri plánovaní a realizácii verejnej participácie… <čítajte viac>


Ako merať kvalitu participatívnych procesov?

prehľad prístupovAko merať kvalitu participatívnych procesov je publikácia, ktoré reaguje na absenciu univerzálnej metódy hodnotenia participatívnych procesov. Dôvodom je, že koncept participácie nemá jednotnú definíciu a neexistujú všeobecne prijímané kritériá hodnotenia. Hodnotenie participatívnych procesov je však dôležité, a to nielen pre všetky zainteresované strany (organizátorov a účastníkov), ale aj pre verejnosť ako takú. Hodnotenie je žiaduce z finančných dôvodov (ako záruka toho, že sa verejné zdroje používajú zmysluplne), z praktických dôvodov (ako prostriedok identifikácie chýb a poučenia sa z nich), z etických dôvodov (napríklad za účelom posúdenia miery reprezentatívnosti, inklúzie, vyváženosti a spravodlivosti), či z výskumných dôvodov (prehĺbiť poznanie o tom, čo sa vlastne deje v participatívnych procesoch)… <čítajte viac>Publikácie pilotných projektov

Participácia: cesta mladých ľudí k politikám

PP2Participácia: cesta mladých ľudí k politikám je ďalšou publikáciou edície Participácia a súčasne prvou, ktorou predstavujeme jednotlivé pilotné projekty národného projektu Participácia. V nich sme sa v rôznych témach a na všetkých úrovniach verejnej správy pozreli, aký je reálny stav a aké sú možnosti participácie v konkrétnom prostredí a v predmetnej téme. Publikácia, ktorej autorkami sú Katarína Čavojská a Michaela Besedová z Rady mládeže Slovenska, sa zoberá výsostne dôležitou témou zapájania mladých ľudí do verejného života. Z nedávnej histórie poznáme príklady mimoriadnej silnej mobilizácie mladých ľudí, ktoré mali zásadný vpyv na spoločenské zmeny (Nežná revolúcia 1989, Pochody za slušné Slovensko)… <čítajte viac>


Svidník – mesto pre všetkých

PP6Svidník – mesto pre všetkých je publikácia, ktorá prináša tému participácie zraniteľných skupín na tvorbe verejných politík na lokálnej úrovni. Spracovali ju Elena Gallová Kriglerová, Jana Kadlečíková a Alena Holka Chudžíková z Centra pre výskum etnicity a kultúry – CVEK. Upriamuje pozornosť na to, aby sa pri tvorbe verejných politík na nikoho v meste nezabudlo. V multietnickom, multikultúrnom a multináboženskom prostredí Svidníka je to pre samosprávu veľká výzva a úloha. Mladí, seniori, ľudia so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením, Rómovia, Rusíni, Ukrajinci, grékokatolíci, či pravoslávni sú rovnako dôležitými súčasťami mesta, ako všetci ostatní a robia zo Svidníka nesmierne cenné a zaujímavé miesto… <čítajte viac>


Participácia v rozvoji environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

Obálka publikácie

Participácia v rozvoji environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety sa zameriava na zapájanie verejnosti v oblasti riešenia environmentálnej problematiky na úrovni regionálnej územnej samosprávy. Ponúka nový spôsob uvažovania o zodpovednosti a kompetencii samosprávnych krajov voči environmentálnym výzvam. Autor Richard Medal na príklade spolupráce Trenčianskeho samosprávneho kraja a združenia Špirála popisuje, ako sa za účasti verejnosti tvorila Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Zdôvodňuje výber participatívnych metód, ktoré sa v procese zapájania verejnosti implementovali a ktoré sa osvedčili. Publikácia predkladá tento návod s ambíciou, že nájde svojich adresátov a nasledovateľov v ostatných samosprávnych krajoch na Slovensku… <čítajte viac>


Participácia a odpadové hospodárstvo

Obálka publikácieParticipácia a odpadové hospodárstvo prináša sumár reálnych skúseností z realizácie participatívneho procesu – zapojenia verejnosti do riešenia tak zásadnej výzvy, akou je nakladanie s komunálnym odpadom na úrovni miestnej územnej samosprávy. Autori Branislav Moňok a Lenka Beznáková z neziskovej organizácie Slovenskí priatelia Zeme približujú participatívny proces vzniku Stratégie nakladania s komunálnym odpadom v meste Partizánske, ktorá vznikla ako výsledok úzkej a dlhodobej spolupráce s mestom Partizánske. Publikácia predstavuje funkčný model spolupráce verejnej správy a expertov z radov občianskej verejnosti a jej cieľom je povzbudiť mestá a obce na Slovensku k participatívnej príprave environmentálnej stratégie… <čítajte viac>


Prístupné mesto – participácia pri zvyšovaní prístupnosti mesta Nitry 

Obálka publikáciePrístupné mesto – participácia pri zvyšovaní prístupnosti mesta Nitry približujetému prístupnosti miest voči ľuďom so znevýhodnením. Čo je prístupné mesto? Na príklade mesta Nitry ukazuje možnosti a cestu, ako cielene, efektívne a  prakticky začať stierať rozdiely medzi občanmi a férovo vyrovnávať ich znevýhodnenia. V Nitre s tímom expertov z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska úzko spolupracoval tím mesta. Spoločný expertný tím participatívnym spôsobom pripravil Stratégiu prístupnosti mesta Nitra, ktorá bola vypracovaná v súlade s metodikou súťaže o najprístupnejšie mesto – Access City Award, ktorú každoročne vyhlasuje Európska únia. Publikácia ponúka návod, ako so zapojením verejnosti vyrovnávať príležitosti pre všetky skupiny obyvateľov a zabezpečiť právo… <čítajte viac>


Prístupne mesto – participácia pri zvyšovaní prístupnosti mesta Nitry (jasná tlač)

PP9_jasná tlač

Prístupné mesto – participácia pri zvyšovaní prístupnosti mesta Nitry vám ponúkame aj vo formáte jasná tlač. Ide o výber kapitol z výstupu pilotného projektu venovaného zvyšovaniu prístupnosti a dostupnosti informácií, ktoré môže samospráva využiť pre komunikáciu s občanmi so zdravotným znevýhodnením. Formát jasná tlač rešpektuje a zahŕňa základné princípy tvorby dokumentov tak, aby boli dostupné všetkým občanom. Zdravotné znevýhodnenie nemôže byť príčinou nezapájania ľudí so zdravotným znevýhodnením do rozhodovania a diania v meste či v obci. Ponorte sa do témy prístupnosti informácií a zistite, aké kroky je potrebné realizovať na to, aby mestá a obce komunikovali naozaj so všetkými… <čítajte viac>


Participatívne mechanizmy: KTO, ČO, KEDY, AKO?

Obálka publikácieParticipatívne mechanizmy: KTO, ČO, KEDY, AKO? je praktickou príručkou o participatívnych procesoch – participatívnom rozpočtovaní a plánovaní verejných priestorov. Publikácia, ktorú autorsky pripravili zástupcovia združenia Utópia Martina Belanová, Peter Nedoroščík, a Jozef Veselovský je návodom, ktorý má pomôcť samosprávam, ktoré dospeli k presvedčeniu, že občania by mali byť kvalitne informovaní a mali by mať možnosť spolurozhodovať o spoločných peniazoch a verejných priestoroch. Nosnú časť expertného materiálu tvorí Príručka participatívneho rozpočtovania. Publikácia približuje teóriu, východiská a princípy nielen participatívneho rozpočtu, ale aj participácie ako takej. Poznanie teórie umožňuje vytvárať špecifické mechanizmy a postupy participatívneho rozpočtu v danej komunite. Príručka je určená… <čítajte viac>


Participácia obcí pri rozvoji územných klastrov

PP5

Participácia obcí pri rozvoji územných klastrov ponúka jednu z odpovedí na extrémnu fragmentáciu Slovenska z hľadiska obecnej štruktúry a na problémy s tým spojené. Na Slovensku majú dnes až dve tretiny obcí nižší počet obyvateľov ako je tisíc, pritom kompetencie majú rovnaké ako veľké mestá. Malé obce tak nedokážu plnohodnotne poskytovať základné služby svojim občanom. Schodnou a užitočnou cestou je spájanie sa obcí do väčších celkov – klastrov a riešenie niektorých kompetencií spoločne. Autor Miroslav Polák vás originálne prevedie tvorbou Metodiky tvorby strategického rozvojového dokumentu klastra obcí. Publikácia ukazuje cestu, ako prakticky a reálne nastaviť funkčný model spolupráce obcí a zapájania občanov do tvorby verejných politík na úrovni klastrov… <čítajte viac>


Doprava, mesto a ľudia – participácia v plánovaní udržateľnej mobility

PP11Doprava, mesto a ľudia – participácia v plánovaní udržateľnej mobility sa zaoberá otázkou, ako naplánovať udržateľnú mobilitu v slovenských mestách. Práve mobilita, čoraz výraznejšie ovplyvňovaná nárastom osobnej automobilovej dopravy, sa stáva  jedným z najpálčivejších problémov, a to nielen v mestskom prostredí vnútri jasne vymedzených hraníc, ale často aj v jeho bezprostrednom okolí. Publikácia prináša príklad mesta Banská Bystrica, ktoré sa rozhodlo vypracovať plán udržateľnej mobility (PUM). V spolupráci s Nadáciou Ekopolis zrealizovalo prvý krok, ktorým bolo audit aktuálneho stavu dopravy v meste. Publikácia, ktorú autorsky spracovali Dana Sitányiová a Andrea Štulajterová… <čítajte viac>


Participácia a plánovanie verejných priestranstiev

PP10Participácia a plánovanie verejných priestranstiev sa zameriava na zaujímavú tému, ktorá v našich mestách a obciach rezonuje čoraz častejšie. Ide o spoločné, participatívne plánovanie verejných priestranstiev. Funkčný a bezpečný verejný priestor je významným prvkom kvality života obyvateľov mesta či obce a spôsob jeho tvorby priam nevyhnutne vyžaduje spoluúčasť tých, ktorý ho budú dennodenne využívať. Autorka Veronika Prachárová predstavuje postupne ciele kvalitného participatívneho procesu, jednotlivé etapy zásahu do verejného priestranstva, overené postupy a nástroje zapájania verejnosti do plánovania verejných priestranstiev a súčasne upozorňuje aj na riziká takéhoto postupu… <čítajte viac>


 Od obyvateľa k občanovi – atlas inšpirácií, alebo ako začať budovať komunitu

AtlasOd obyvateľa k občanovi – atlas inšpirácií, alebo ako začať budovať komunitu ponúka otvorený receptár inšpirácií pre všetkých, ktorí by chceli niečo spraviť pre svoju komunitu, ulicu, štvrť či mesto. Môže to byť predstaviteľ obecného alebo mestského úradu, poslanec, zástupca školy, cirkvi, občianske združenie, kluby, spolky, mladí ľudia, seniori, predstavitelia ktorejkoľvek zo zraniteľných skupín, alebo občan – jednotlivec. Zámerom autoriek Márie Radvákovej a Ingrid Doležalovej je motivovať a povzbudiť  každého, kto vidí a cíti, že by sa pre jeho okolie niečo užitočné či potrebné dalo urobiť, ale stále nenabral odvahu predstúpiť so svojím nápadom pred ostatných obyvateľov, susedov či kolegov, alebo celkom nevie ako na to… <čítajte viac>Participatívne rozpočty na školách

Nie je škola ako škola

parti rozpočty na školáchNie je škola ako škola je publikácia, ktorá v prvom rade predstavuje študentom a pedagógom stredných škôl pojem participácia a následne prezentuje jeden z jej nástrojov – participatívny rozpočet. Participatívny rozpočet je výbornou príležitosťou pre študentov, aby si zažili participáciu na vlastnej koži. Dokonca, či predovšetkým aj tí, ktorí by sa sami do žiadnej aktivity nezapojili. Publikácia Dominiky Halienovej sumarizuje a vyhodnocuje skúsenosti z prvého ročníka parti rozpočtov na školách a súčasne krok za krokom prevedie záujemcov o spustenie parti rozpočtu na ich školách, ako postupovať. Bonusom je špeciálne a pre tento účel vyvinutá dosková spoločenská hra Nie je mesto ako mesto autorky Alexandry Hrabinovej… <čítajte viac>


Nie je mesto ako mesto

Nie je mesto ako mestoSpoločenská hra Nie je mesto ako mesto žiakom hravou formou približuje ako funguje participatívny rozpočet vo fiktívnom meste. Doska hry zobrazuje fiktívne mestečko Participatívne, ktoré má svoje mestské štvrte: nudnú, upchatú, špinavú, bifľošskú, ignorantskú. Hra začína príbehom, ktorý hovorí, že v mestečku sa práve konali komunálne voľby. Novozvolený primátor vie, že obyvatelia poznajú problémy svojho mesta najlepšie, a preto by mali spolurozhodovať o tom, kam peniaze z mestského rozpočtu pôjdu. Hráči sa stávajú obyvateľmi mesta a aktívne preberajú časť zodpovednosti za svoje okolie. V piatich skupinkách (mestských štvrtiach) diskutujú o problémoch a konkrétnych riešeniach na zlepšenie života vo svojom susedstve… <čítajte viac>


 Nie je občan ako občan

Nie je občan ako občanMetodika pre zavádzanie témy participácie do výučby Nie je občan ako občan vznikla ako následok realizácie participatívnych rozpočtov na stredných školách, ktorý prebudil u študentov i pedagógov veľký záujem hlbšie poznať zmysel, možnosti a metódy zapájania verejnosti do vecí verejných. V  spolupráci s Inštitútom pre aktívne občianstvo vznikla  metodika pre učiteľov, ktorej cieľom je podporiť témy participácie a aktívneho občianstva vo výuke. V metodike učitelia nájdu päť originálnych aktivít na rozšírenie a oživenie vyučovania a mimoškolských aktivít na tému participácia. Aktivity prinášajú do triedy gamifikáciu ako nový trend vo vzdelávaní a využívajú zážitkové a interaktívne metódy… <čítajte viac>