PODA 1

Pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík predstavuje praktickú časť projektu. Zastrešuje dvanásť pilotných projektov. Projekty boli do pilotnej schémy vybrané na základe samostatnej výzvy k predkladaniu projektov ÚSV ROS, realizovanej ešte v novembri 2015. Na základe dvanástich memoránd o spolupráci medzi ÚSV ROS, subjektom verejnej správy (VS) a konkrétnou mimovládnou organizáciou vznikne dvanásť verejných politík, pripravených na zavedenie do praxe. Pilotné projekty testujú rôzne participačné scenáre a nástroje zapojenia verejnosti do tvorby verejných politík na 4 úrovniach (národná, regionálna, mikroregionálna, lokálna). Zameranie verejných politík predstavuje širokú škálu tém: sociálna inklúzia, otvorené dáta, udržateľná mobilita, deti a mládež, medziobecná spolupráca, využívanie verejných priestorov, odpadové hospodárstvo, environmentálna výchova a vzdelávanie.

Pilotná schéma je súčasne cenným zdrojom dát pre analytickú činnosť, ktorá predstavuje druhú časť projektu. Súčasne vytvára priestor pre uplatnenie, overenie a zhodnotenie navrhovaných metodík a metodických postupov. Predstavuje „živé laboratórium participatívnych procesov v prostredí verejnej správy“.

Empirické jadro projektu tvorí 12 pilotných projektov:

Národná úroveň

 1. Stratégia dlhodobej starostlivosti
  Partneri: ÚSV ROS, Asociácia na ochranu práv pacienta, MZ SR, MPSVR SR, ZMOS
  » memorandum (PDF, 1 MB)
 2. Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou
  Partneri: ÚSV ROS, Rada mládeže Slovenska, MŠVVaŠ SR
  » memorandum (PDF, 1 MB)

Regionálna úroveň

 1. Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji
  Partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Špirála, Trenčiansky samosprávny kraj
  » memorandum (PDF, 1 MB)
 2. Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám
  Partneri: ÚSV ROS, Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Bratislavský samosprávny kraj
  » memorandum (PDF, 937 kB)

Mikroregionálna úroveň

 1. Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce
  Partneri: ÚSV ROS, Centrum antropologických výskumov, klaster obcí Spiša (Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce)
  » memorandum (PDF, 1 MB)
 2. Mesto pre všetkých – integračná stratégia
  Partneri: ÚSV ROS, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, mesto Svidník a obce z OZ Dukla
  » memorandum (PDF, 1 MB)
 3. Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske
  Partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Priatelia Zeme, mesto Partizánske
  » memorandum (PDF, 1 MB)

Lokálna úroveň

 1. Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta
  Partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Utópia, mesto Hlohovec
  » memorandum (PDF, 1 MB)
 2. Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých
  Partneri: ÚSV ROS, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, mesto Nitra
  » memorandum (PDF, 1 MB)
 3. Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni
  Partneri: ÚSV ROS, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), hlavné mesto Bratislava
  » memorandum (PDF, 1 MB)
 4. Trvalo udržateľná mobilita
  Partneri: ÚSV ROS, Nadácia Ekopolis, mesto Banská Bystrica
  » memorandum (PDF, 1 MB)
 5. Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík
  Partneri: ÚSV ROS, Rómsky inštitút, obec Lenartov
  » memorandum (PDF, 1 MB)