Budovanie kapacít a participácia

Participácia a participatívna tvorba verejných politík je jedným z pilierov otvoreného vládnutia, ku ktorému sa Slovensko prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) hlási už od roku 2011. ÚSV ROS je presvedčený, že je potrebné podporovať skutočný dialóg a diskusiu medzi predstaviteľmi verejnej správy (VS) a verejnosťou. Cieľom je, aby formalizovanú spoluprácu nahradil princíp partnerstva medzi verejnou správou a mimovládnymi neziskovými organizáciami (MNO) a bola naštartovaná pozitívna zmena postojov pracovníkov VS k participatívnej tvorbe verejných politík.

Ako očakávať pozitívny prístup k participácii, keď chýbajú odborne pripravení ľudia, relevantné informácie, vzdelávacie programy a podpora participatívnych procesov? Dôležitým nástrojom podpory participácie v prostredí verejnej správy bola realizácia NP PARTI. Všetky realizované procesy boli často prvými a ojedinelým krokmi na ceste zavádzania participácie do praxe, či už išlo o pilotnú schému participatívnej tvorby verejných politík, výskum participatívnych procesov, mapovanie legislatívy, alebo vznik špecializovaného vzdelávacieho programu.

Ukázalo sa, že osvojenie si nových kľúčových vedomostí, schopností a pro-participatívnych postojov je základnou výzvou nielen pre zamestnancov VS, ale aj pre ďalších socio–ekonomických partnerov vrátane zástupcov mimovládnych organizácií a ďalších zástupcov občianskej spoločnosti. Súčasne výskumné aktivity potvrdili význam vzdelávania mladých ľudí v oblasti ich zapájania do spolurozhodovania nielen na úrovni stredných škôl (občianska gramotnosť), ale aj v prostredí vysokých škôl (špeciálne absolventi odborov zameraných na prípravu odborných pracovníkov pre všetky zložky verejnej správy, ktorí sú pripravení uplatňovať teóriu verejnej politiky a verejnej správy v každodennej praxi konkrétnych verejných inštitúcií).

Implementácia projektu smerovala intervencie k rôznym cieľovým skupinám:

  • pracovníci a zamestnanci verejnej správy na všetkých úrovniach VS,
  • zástupcom MNO a občianskej spoločnosti,
  • mladým ľuďom s dôrazom na študentov stredných škôl,
  • študentom a absolventov vysokých škôl.

Medzi kľúčové výsledky projektu v oblasti presadzovania participácie do vzdelávania patria: