PP12 / Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík

  • Lectures: 11
  • Quizzes: 3

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  • Realizátor: Rómsky inštitút
  • Partner pilotného projektu: obec Lenartov
  • Úroveň verejnej správy: lokálna
  • Téma: integrácia a sociálna inklúzia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
  • Cieľ projektu: efektívna participácia rómskych obyvateľov Lenartova na tvorbe obecných politík
  • Odborná garantka: Klára Orgovánová/Rómsky inštitút
  • Zapojení experti: Daniel Klimovský, Jarmila Lajčáková, Jana Bayerlová, Peter Dráľ, Andrej Findor, Nicola Fuchsová, Stella Hanzelová, Klára Orgovánová, Zuzana Polačková

Pre viac informácií  kliknite TU.