Ľudia za záclonou alebo zapájanie zraniteľných skupín do tvorby verejných politík

 • 24 októbra, 2018 - 13:00
 • Galéria Slovenskej výtvarnej únie / Umelka, Dostojevského rad 2, Bratislava

Prezentácia s názvom Ľudia za záclonou prichádza s novou optikou posudzovania participatívnych procesov tvorby verejných politík, ktorou je miera a spôsob zapojenia zraniteľných skupín. Zvolený interpretačný kľúč po prvýkrát cielene otvára príbehy konkrétnych zraniteľných skupín v procese prípravy a tvorby verejných politík. Ide o skupiny, ktoré sú vytláčané na okraj spoločnosti, alebo sú znevýhodnené z dôvodu etnicity, zdravotného znevýhodnenia, veku, sexuálnej orientácie, alebo iného postavenia. Skupiny, ktoré majú veľmi nízke zastúpenie v politických a legislatívnych procesoch. Skupiny, ktorých hlas je hlasom neviditeľných ľudí za záclonou.

Verejná prezentácia je výsledkom kvalitatívneho výskumu a prinesie výber z dvanástich prípadových štúdií, ktoré vznikli v rámci národného projektu ÚSV ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Za ich spracovaním stoja expertky z Centra pre výskum etnicity a kultúry: Elena Gallová Kriglerová, Jarmila Lajčáková, Alena Holka Chudžíková a Jana Kadlečíková. Ich výskum ponúka pohľad na tvorbu verejných politík na štyroch úrovniach: národnej, regionálnej, mikroregionálnej a lokálnej. Zámerom pokračujúceho výskumu je spracovanie a zavedenie metodík, ktoré v prostredí verejnej správy môžu zvyšovať mieru zapájania znevýhodnených skupín na tvorbe verejných politík, a tak zmierňovať ich izoláciu a nerovnosti v spoločnosti.        

PROGRAM

 • 13:00 – 13:15 / Otvorenie – Martin Giertl, splnomocnenec
 • 13:15 – 13.45 / Teoretický rámec výskumu a prezentácia kľúčových zistení z kvalitatívneho výskumu – Jarmila Lajčáková
 • 13:45 – 16.00 / Prezentácia vybraných prípadových štúdií spojená s diskusiou – Elena Gallová KríglerováJarmila LajčákováAlena Chudžíková a Jana Kadlečíková

Ak máte záujem zúčastniť sa, zaregistrujte sa prosím tu – REGISTRAČNÝ LINK 

Podujatie je súčasťou tretieho ročníka Týždňa otvoreného vládnutia 2018 a predstavuje výsledky národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (NP PARTI).

________________________________________________________________________________________________

„V istom bode sme pochopili, že je jedno o akú menšinu a zraniteľnú skupinu  ide. Zraniteľné skupiny a je jedno či ide o Rómov, Maďarov, cudzincov, migrantov, alebo zdravotne postihnutých, seniorov, malé deti, pacientov, všetci čelia podobným bariéram a identickým situáciám. V podstate hovoríme o problémoch, ktoré sa týkajú veľmi širokého spektra ľudí. Mali sme pocit, že ak začneme hovoriť o tejto téme širšie, tak sa nám ľahšie podarí presvedčiť verejnosť a spoločnosť, že ich problémy sa týkajú nás všetkých. Rómovia sú veľmi izolovaní, o cudzincoch veľa nevieme, ale každý v rodine má malé deti, niekoho kto je chorý, zdravotne znevýhodnený, starý, niekoho s kým sa „život pohral“ a je odkázaný na pomoc okolia. Rozhodli sme sa, že sa vo svojom výskume zameriame na rôzne znevýhodnené skupiny a mieru ich zapájania do tvorby verejných politík.“

Elena Gallová Kriglerová, sociologička

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

 • Participácia detí a mladých na tvorbe Národného akčného plánu pre deti (E.G. Kriglerová a I.Rapošová)
 • Participácia detí na tvorbe lokálnych politík v meste Zvolen (E.G. Kriglerová a I.Rapošová)
 • Participácia zdravotne znevýhodnených na tvorbe verejných politík na regionálnej úrovni v Trnavskom samosprávnom kraji (E.G. Kriglerová a I.Rapošová)
 • Participácia ľudí so zdravotným postihnutím na tvorbe politiky v oblasti sociálnych služieb – národná úroveň (J. Kadlečíková, K. Medľová)
 • Prípadová štúdia participácie rómskej menšiny pri tvorbe Akčného plánu pre okres Kežmarok – regionálna úroveň (J. Kadlečíková, Z. Havírová)
 • Prípadová štúdia participácie verejnosti na tvorby politiky na národnej úrovni – tvorba Koncepcie mestského rozvoja (J. Kadlečíková, Z. Havírová)
 • Participácia ľudí so zdravotným postihnutím na lokálnej úrovni – tvorba komunitného plánu sociálnych služieb v Banskej Bystrici (A. Chudžíková a K. Medľová)
 • Participácia migrantov na národnej úrovni – zapojenie migrantov do činnosti konzultačných orgánov na národnej úrovni (A. Chudžíková a Z. Havírová)
 • Participácia seniorov na lokálnej úrovni – participácia seniorov na tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb v Bratislave-Novom Meste (A. Chudžíková a Z. Havírová)
 • Participácia Rómov žijúcich v marginalizovaných komunitách – príklad lokálnej úrovne: Komunitné centrum menšín (KCM) Veľký Krtíš (J. Lajčáková a Z.Havírová)
 • Participácia v oblasti životného prostredia s prihliadnutím na situáciu marginalizovaných skupín  – regionálna úroveň, Projekt Poľana CEPI priatelia ZEME (J. Lajčáková a I. Rapošová)
 • Príprava celoštátnej stratégie ochrany ľudských práv (J. Lajčáková, I. Rapošová a Z. Havírová)

EVENT INFO :

 • Start Date:24 októbra, 2018
 • Start Time:13:00
 • End Date:24 októbra, 2018
 • End Time:16:30
 • Number of Participants:40
 • Location:Galéria Slovenskej výtvarnej únie / Umelka, Dostojevského rad 2, Bratislava
 • Website:http://example.com/

FIND THIS EVENT ON :