Participácia a zapájanie zraniteľných skupín

Zraniteľné skupiny sú integrálnou a neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti, napriek tomu sa na nich pri rozhodovaní o verejných politikách akosi zabúda a ich hlas nemá rovnakú váhu. Ľudia vytláčaní na okraj spoločnosti alebo znevýhodnení z dôvodu etnicity, zdravotného stavu, veku, sexuálnej orientácie alebo iného postavenia, majú štandardne nízku reprezentáciu v živote mesta a v procesoch, ktoré o kvalite ich života rozhodujú. Je dôležité, aby sa koncept férových politík, ktoré vytvárajú príležitosti žiť dôstojný život pre každého, zakorenil v slovenskej verejnej správe.

 • Zapojené expertky: Elena Gallová Kríglerová, Jarmila Lajčáková, Alena Holka Chudžíková, Jana Kadlečíková, Ivana Rapošová Božič, Katarína Medľová a Zuzana Havírová z Centra pre výskum etnicity a kultúry
 • Zaradenie: podaktivita 2, zapájanie zraniteľných skupín
 • Hlavný cieľ: posilniť mechanizmy participácie zraniteľných skupín na tvorbe verejných politík. Konkrétne skupín, ktoré sú vytláčané na okraj spoločnosti, alebo sú znevýhodnené z dôvodu etnicity, zdravotného stavu, veku, sexuálnej orientácie, alebo iného postavenia, ktorí majú veľmi nízku reprezentáciu v politických a legislatívnych procesoch.
 • Zadanie:
  • zabezpečiť dokumentáciu ex–post prípadov participácie a zmapovať bariéry ako aj možnosti participácie zraniteľných skupín v tvorbe verejných politík,
  • spracovať analýzu existujúcich príkladov participatívnej tvorby verejných politík pri zohľadnení/nezohľadnení účastí a perspektívy znevýhodnených skupín obyvateľstva,
  • otestovať a prakticky zabezpečiť návrh konkrétnych opatrení a procesov, ktorými je možné vytvoriť priestor pre zmysluplnú účasť znevýhodnených skupín pri tvorbe verejných politík,
  • spracovať modelovú stratégiu inklúzie znevýhodnených skupín na princípe univerzálneho navrhovania (mesto pre všetkých),
  • vypracovať metodiku zapájania zraniteľných a marginalizovaných skupín do tvorby verejných politík, zmierňujúcej dopady verejných politík, ktoré nezohľadňujú rôznorodé situácie jednotlivcov patriacich do znevýhodnených skupín a namiesto vytvárania rovných príležitostí môžu nerovnosti prehlbovať.

Pre viac informácií kliknite TU.