Prínosy participácie a ich hodnotenie

„Potrebujeme ďalej tvoriť, získavať a ukazovať dobré príklady a prínosy participácie, ktorú často berú politici, aj úradníci, ako niečo otravné a zdržujúce.”

Nastavenie a implementácia verejných politík majú dopad na kvalitu života občanov. Nie všetky verejné politiky je možné tvoriť so zapojením verejnosti, ale pravdou ostáva, že robiť verejné politiky inak ako participatívne v demokratickej spoločnosti sa už veľmi nepatrí. Proces zavádzania participácie do praxe verejnej správy je postupný – evolučný proces, ktorý je postavený na vzájomnom učení, vyhodnocovaní a priebežnom zapracovávaní dobrých a zlých skúseností z praxe. Kľúčom k reálnej zmene je postupné a cielené budovanie kapacít nielen v prostredí verejnej správy, ale aj na strane občianskej spoločnosti. Očakávať „zázraky“ a myslieť si, že sme na strane subjektov VS a MNO pripravení spoločne pracovať v prospech budúcnosti s využitím participatívnych procesov bez systémovej podpory, je krátkozraké a naivné. Pritom každý, kto má skúsenosť s kvalitne realizovanou participáciou, nedá na ňu dopustiť, pretože v procese participácie sa so zapojenými aktérmi a inštitúciami niečo udeje. To „niečo“ sa dá pomenovať a dokonca aj merať. Ale vieme identifikovať a merať prínosy participácie? Kriticky si treba priznať, že nám chýbajú informácie o spôsoboch identifikácie prínosov, formáty merania prínosov a dopadov participácie, ako aj absentujú informácie o ekonomickej efektívnosti, či finančnej náročnosti participatívnych procesov.

Pre viac informácií kliknite TU.