Úradníci úradníkom 2

Digitálna participácia predstavuje možnosť ako využívať digitálne platformy pre riadenú participáciu a zapájanie verejnosti do tvorby verejných politík, ktoré sa dajú využiť nielen v časoch pandémie, ako aj v každodennej prevádzke úradu v komunikácii s občanom, zainteresovanými aktérmi, či konkrétnymi demografickými skupinami obyvateľov. Vybrané e-nástroje participácie patria medzi medzinárodné platformy, ale každá z nich má aj svoju slovenskú verziu, takže jazyková bariéra nebude problémom ich využívania.

Zamestnanci subjektov verejnej správy v rámci programu Úradníci úradníkom 2: e-participácia získajú prehľad a praktické zručnosti ako:

  • využívať  virtuálny diskusný systém pre účinný online dialóg pomocou vizuálnej sumarizácie názorov komunity, používať platformu na úrovni administrátorov (vytvárať na platforme obsah, ku ktorému môžu viesť ostatní registrovaní účastníci diskusiu,
  • hodnotiť prezentované idey a nápady na hodnotiacej škále, pridávať argumenty „pre“ a „proti“,
  • moderovať prebiehajúcu diskusiu atď.);
  • zverejňovať návrhy (nápady, projekty a pod.) prostredníctvom vhodnej online platformy.

Vzdelávacia aktivita bude prebiehať online formou prostredníctvom aplikácie Zoom s priamymi vstupmi do jednotlivých online platforiem.


CONSIDER.IT – Poznáme nový nástroj e-participácie!

V piatok 5.11.2021 spolu s nami spoznalo nový nástroj e-participácie Consider.it aj takmer 30 účastníkov úplnej novej časti vzdelávacieho programu Úradníci úradníkom 2.

Lektorom školenia bol Miroslav Šimkovič, ktorý tento nástroj po komunikácii s autorom platformy preložil do slovenčiny a sám ho aktívne využíva, zaujímavo a prakticky predstavil tento užívateľsky jednoduchý nástroj na získavanie kvantitatívnych i kvalitatívnych dát od občanov.

Podľa aktivity účastníkov tento nástroj e-participácie zaujal, preto chystáme aj ďalšie školenie ešte v tomto roku.

""