Z

Zainteresované strany – pozri zainteresovaní aktéri

Zainteresovaní aktéri (stakeholders)

Sú to všetky subjekty (jedinci, skupiny alebo organizácie), ktorých sa nejaké rozhodnutie týka a/alebo ktorí majú na ňom svoje záujmy. Anglický termín stakeholder (pôvodne stockholder – podielnik) poukazuje na to, že pre daných aktérov je niečo „v stávke“ (z ang. stake – stávka, podiel, hmotný záujem). Pôvodne sa tento pojem objavil v teórii manažmentu, kde predstavoval skupinu ľudí, ktorej sa zodpovedá manažment, a ktorá môže ovplyvniť organizáciu, ale aj sama byť organizáciou ovplyvnená (Freeman, 1984, 2010). V kontexte politických rozhodnutí táto definícia poukazuje na to, že zainteresované strany sú nielen ovplyvnené (dotknuté) určitým rozhodnutím, ale ho môžu aj samy ovplyvňovať (napríklad proces rozhodovania zablokovať, ak nie sú spokojné s jeho priebehom).

Zapájanie verejnosti – pozri verejná participácia

Záujem o politiku (interest in politics)

Na rozdiel od občianskej a politickej participácie, záujem neindikuje prvok aktivity. Účasť na spoločenských a politických aktivitách však vyžaduje záujem. Záujem o spoločenské a politické problémy je dôležitou podmienkou pravej, autentickej participácie. Na úrovni jedinca sa prejavuje ako osobný záujem o politické záležitosti, vnímanie politiky ako dôležitej. Na úrovni kolektivít ide o identifikáciu so životným štýlom a/alebo skupinou s politickou agendou (napr. organizácie presadzujúce práva žien, ochranu zvierat, globálne hnutie za spravodlivosť a pod.).

Zmocnenie (empowerment)

Zmocnenie je proces, ktorého cieľom je nárast schopnosti konať, rozhodovať o sebe a dosahovať žiaduce ciele v zmysle spoločenských a politických zmien u znevýhodnených alebo marginalizovaných skupín. Termín sa začal používať v 70. rokoch v súvislosti so snahou utláčaných, resp. znevýhodnených spoločenských skupín vymaniť sa spod útlaku (Freire, 1970; podľa: Luttrell et al, 2009). Neskôr sa koncept zmocnenia stal jedným z centrálnych prvkov feministických teórií. V súčasnosti (pozri napr. Luttrell et al., 2009; Cornwall, Brock, 2005) sa používa predovšetkým na označenie:

 • Procesu zmeny mocenských vzťahov prostredníctvom kolektívnej akcie.
 • Procesu, prostredníctvom ktorého dochádza ku kolektívnemu uvedomeniu spoločenskej nespravodlivosti.
 • Schopnosti jednotlivcov a komunít dožadovať sa a konať v smere požadovaných zmien. Tieto zmeny sa môžu diať na viacerých úrovniach (na úrovni jednotlivca, rodiny, komunity, celej politickej obce – polis) a v rôznych oblastiach (politickej, spoločenskej, ekonomickej alebo právnej).

Svetová banka definuje zmocnenie ako proces, prostredníctvom ktorého ľudia s nízkou mierou spoločenskej moci (napr. z nižších spoločenských vrstiev, trpiaci chudobou alebo diskrimináciou) dosahujú vyššiu spoločenskú moc a vplyv na základe nových kompetencií, ktoré im umožňujú presadzovať potrebné zmeny (World Bank, 2007). Zatiaľ čo niektorí autori kladú väčší dôraz na aktérstvo (mobilizáciu individuálnych a kolektívnych zdrojov s cieľom presadiť vlastné legitímne záujmy), iní zdôrazňujú štruktúru príležitostí (charakter inštitúcií a spoločenský systém, v rámci ktorého sa skupina snaží o presadenie vlastných záujmov). Zatiaľ čo dôraz na aktérstvo kladie do popredia význam vzdelania, spoločenská perspektíva akcentuje nevyhnutnosť inštitucionálnych reforiem.

Môžeme hovoriť o rozličných oblastiach zmocnenia (tie sú však v praxi často vzájomne prepojené) (Eyben Kabeer, Cornwall, 2008):

 • Ekonomické zmocnenie – vychádza z práva zúčastňovať sa, prispievať a mať prospech z hospodárskeho rastu za spravodlivých podmienok. To znamená, že tento prospech, respektíve zisk je primeraný objemu vlastnej práce.
 • Politické zmocnenie – vzťahuje sa k proporčne spravodlivému zastúpeniu znevýhodnených skupín v politických inštitúciách, ako aj k podpore „hlasu“ marginalizovaných skupín. Cieľom je, aby dokázali vyjadriť vlastné požiadavky a záujmy a mohli sa zúčastňovať na politických rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú ich život.
 • Spoločenské zmocnenie sa vzťahuje k takej spoločenskej zmene, prostredníctvom ktorej predstavitelia a predstaviteľky znevýhodnených skupín dosiahnu v spoločnosti rešpektovanú pozíciu, resp. rovnakú dôstojnosť, aká sa priznáva členom majoritnej skupiny alebo privilegovaných skupín.

Zmocnenie občanov

Ide o proces, ktorý sa odohráva najprv na individuálnej a následne na kolektívnej úrovni. Jeho výsledkom je premena vylúčeného na plnohodnotného a svojprávneho občana, prerod z pasivity a odporu k aktivite a záujmu. Zmocnenie prostredníctvom učenia produkuje pocit kontroly nad vlastným životom (Zimmerman, 1990), čím prispieva k transformácii individuálnej mentality fatalizmu, závislosti a znechutenia na osobnú zodpovednosť. Občania sa stávajú kritickými a nezávislými subjektmi, ktorí poznajú svoje práva a disponujú dostatočnou sebaúčinnosťou tieto práva aj aktívne využívať a postaviť sa proti systematickému vylúčeniu (pozri aj heslo politická sebaúčinnosť).

Zmocnenie komunít

Zmena inštitúcií a spoločenských vzťahov predpokladá nielen zmocnenie jednotlivcov, ale aj transformáciu individuálnej formy zmocnenia do kolektívnej. Zmocnenie komunít sa často spája s nárastom politického záujmu a participácie a snahám presadiť spoločenskú zmenu. Úspech vedie najmä u marginalizovaných skupín k poklesu pocitu odcudzenia voči majoritnej spoločnosti (Hardina, 2006). V tomto procese komunitným lídrom často asistujú mimovládne organizácie. Projekty na podporu zmocnenej participácie sú zriedka úspešné, ak sú ukončené predčasne, pretože vytvorenie štruktúr a mechanizmov vedúcich k zmocneniu komunít si vyžaduje čas. Kolektívne zmocnenie je nevyhnutnou podmienkou presadenia zmien hegemonických vzťahov prostredníctvom zákonov a nových inštitúcií.

Zmocnenie mimovládnych aktérov

Zmocnenie mimovládnych aktérov – občanov, konzumentov, komunít, mimovládnych organizácií, podnikateľov – umožňuje chrániť svoje legitímne záujmy a práva, organizovať sa a ustanovovať si autonómne pravidlá, prinášať návrhy a regulácie, predkladať návrhy politík a poukazovať na nedostatky tých jestvujúcich. Ideálne je, ak vláda nastaví také vzťahy medzi rozličnými aktérmi, ktoré zosilňujú silné a oslabujú negatívne stránky jednotlivých aktérov (pozri aj heslo dobré vládnutie). Dobré vládnutie je výsledkom štruktúrovaného, systematického a konštruktívneho prístupu štátu k občianskym a súkromným aktivitám, k využívaniu ich potenciálu, návrhov, poznatkov a skúseností, a to zodpovedným a transparentným spôsobom v prospech verejného záujmu.

Znevýhodnené skupiny (disadvantaged groups)

Viaceré štúdie u nás aj v zahraničí (pozri napr. Verba, Schlozman, Brady, 1995; Bútorová, Gyárfášová, 2010; Plichtová, 2010) priniesli spoľahlivú evidenciu, že politická participácia (účasť na voľbách) je zošikmená smerom k elitám, pričom viac sa zúčastňujú občania s vyšším vzdelaním, vyšším príjmom a vyššou mierou kultúrneho kapitálu. Sociálnu selektivitu považujú viacerí autori za jednu z príčin krízy demokracie (napr. Merkel, 2013).

Youngová (1995) uvádza päť situácií, keď môžeme hovoriť o znevýhodnení, respektíve o útlaku (opression) voči nejakej sociálnej skupine:

 • ak výsledky ich práce prinášajú viac prospechu iným než im samým (vykorisťovanie);
 • ak sú vylúčení z účasti na dôležitých spoločenských aktivitách, čo sa v našej spoločnosti zväčša vzťahuje na trh práce (marginalizácia);
 • ak disponujú len malou autonómiou a mocou nad vlastnými životmi, sú podriadení autorite iných (bezmocnosť);
 • ak majú len málo alebo žiadne možnosti, ako vyjadriť svoje vlastné skúsenosti a perspektívu, ktoré sú pre väčšinovú spoločnosť neviditeľné (kultúrny imperializmus);
 • ak sú príslušníci daných skupín vystavení násiliu a obťažovaniu, ktoré je motivované nenávisťou, strachom alebo predsudkami voči tejto skupine.

 

Privilegované sociálne skupiny zväčša neinklinujú k obrane a presadzovaniu záujmov znevýhodnených skupín, buď preto, že ich sociálna pozícia im neumožňuje rozumieť skúsenostiam občanov zo znevýhodnených skupín, alebo preto, že ich privilegované postavenie závisí sčasti od udržania status quo. Základným problémom teda nie je len samotné zvýšenie participácie, resp. včlenenie participatívnych praktík do existujúcich inštitucionálnych štruktúr, ale otázka ako dosiahnuť, aby chudobní a marginalizovaní občania a občianky mohli mať dlhodobý prospech z účasti na participatívnych procesoch. Vylúčenie celých skupín obyvateľstva okráda demokraciu o nevyhnutný pluralizmus, ktorý charakterizuje živú a autentickú demokratickú spoločnosť.

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

Aarhuský dohovor, 1998. www.ec.europa.eu/environment/aarhus

 

Aars, J. 2007. Democratic renewal in local government? Top-down strategies for bottom-up involvement. In Zittel, T., Fuchs, D. (eds.): Participatory democracy and political participation. Can participatory engineering bring citizens back in? (pp. 219 – 39). London and New York: Routledge.

 

Abelson, J., Forest, P., Eyles, J., Smith, P., Martin, E., Gauvin, F. 2001. Deliberations about deliberation: issues in the design and evaluation of public consultation processes. Working paper 01, Master University Centre for Health Economics and Policy Analysis Research.

 

Adorno, W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, J., Sanford, R. N. 1950. The

authoritarian personality. New York: Harper.

 

Allsop, B. 2015. Efficacy and concern: a new model for political engagement [online]. Dostupné na internete: <https://e-space.mmu.ac.uk/583490/1/Efficacy-and-Concern-Bradley-Allsop-MMU-Journal.pdf >

 

Almond, G., Verba, S. 1965. The civic culture. Boston: Little, Brown and Company.

 

Altemeyer, B. 1998. The other ‘authoritarian personality. In M. Zanna (Ed.) Advances in Experimental Social Psychology 30, 47 – 92. San Diego: Academic Press.

 

Altemeyer, B. 1996. The authoritarian specter. Cambridge, MA: Harvard University Press.

 

Altemeyer, B. 1988. Enemies of freedom: Understanding right-wing authoritarianism. San

Francisco: Jossey-Bass.

 

Altemeyer, B. 1981. Right-wing authoritarianism. Winnipeg: University of Manitoba Press.

 

Alwin, D., Krosnick, J. 1991. Aging, cohorts and the stability of sociopolitical orientations over the life span. American Journal of Sociology 97, 1: 169 – 195.

 

Anderson, G., Herr, K. 2007. Encyclopedia of activism and social justice. SAGE Publications.

 

Andrighetto, L., Baldissarri, C., Lattanzio, S., Loughnan, S., Volpato, C. 2014. Humanitarian aid? Two forms of dehumanization and willingness to help after natural disasters. British Journal of Social Psychology 53, 3: 573 – 584.

 

Aragonés, E., Sánchez-Páges, S. 2008. A theory of participatory democracy based on the real case of Porto Alegre. European Economic Review [online]. [cit. 2018-1-6]. Dostupné na internete: <http://www.iae.csic.es/investigatorsMaterial/a12231123057archivoPdf88451.pdf>

 

Arendt, H. 1996. Původ totalitarismu I–III. Praha: Oikoymenh.

 

Arendt, H. 1995. Eichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zla. Praha: Mladá fronta.

 

Arima, Y. 2012. Effect of group means on the probability of consensus. Psychological Reports 110, 607 – 623.

 

Arnstein, S. 2007. A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners 35, 216 – 224.

 

Aronson, E., Blaney, N., Stephin, C., Sikes, J., Snapp, M., 1978. The jigsaw classroom. Beverly Hills, CA: Sage Publishing Company.

 

Aronson, E., Patnoe, S., 1997. Cooperation in the classroom: the jigsaw method. London: Pinter & Martin.

 

Austen-Smith, D., 1992. Strategic models of talk in decision making. International Political Science Review 13, 45 – 58.

 

Avenanti, A., Sirigu, A., Aglioti, S. 2010. Racial bias reduces empathic sensorimotor

resonance with other-race pain. Current Biology 20, 11: 1018 – 1022.

 

Bache, I, Finders, M. 2004. Multi-level goverenance: conclusions and complications. In I. Bache, M. Finders (Eds.), Multi-level governance. Oxford: Oxford University Press.

 

Bachtiger, A., Niemeyer, S., Neblo, M., Steenbergen, M., Steiner, J. 2010. Disatangling diversity in deliberative democracy: competing theories, their blind spots and complementarities. The Journal of Political Philosophy 18, 1: 32 – 63.

 

Bäckström, M., Björklund, F. 2007. Structural modeling of generalized prejudice: The

role of social dominance, authoritarianism, and empathy. Journal of Individual

Differences 28, 1:10 – 17.

 

Baiocchi, G. 2005. Militants and citizens: the politics of participatory democracy in Porto Alegre. Palo Alto: Stanford University Press.

 

Bakker, K. 2010. Privitizing water: governance failure and the world´s urban water crisis. Ithaca: Cornell University Press.

 

Balaam, D., Dillman, B. 2015. Introduction to International Political Economy. Routledge.

 

Balík, S., Kubát, M. 2004. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha: Dokořán.

 

Bandura, A. 2006. Self-efficacy: beliefs of adolescents. Information Age Publishing.

 

Bandura, A. 1997. Self-efficacy: the exercise of control. New York: Freeman and Company.

 

Bandura, A. 1991. Social cognitive theory of self-regulation. Organizational Behavior and Human Decision Processes 50, 2: 248 – 287.

 

Barber, B. 1984. Strong democracy: participatory politics for a new age. California: University of California Press.

 

Barth, F. 1998. Ethnic groups and boundaries. Waveland Press.

 

Bass, B. 1990. Bass and Stogdill´s handbook of leadership. New York: The Free Press.

 

Basurto, X., Kingsley, G., McQueen, K., Smith, M., Weible, S. 2010. A systematic approach to institutional analysis: applying Crawford and Ostrom´s grammar. Political Research Quarterly 63, 3: 523 – 537.

 

Beck, P., Jennings, M. 1982. Pathways to participation. American Political Science Review

76, 1: 94 – 108.

 

Becker, P., Raveloson, J. 2008. What is democracy? [online]. [cit. 2018-1-6]. Dostupné na

internete:

<http://library.fes.de/pdf-files/bueros/madagaskar/05860.pdf>

 

Bedi, K., Singh, P., Srivastava, S. 2001. Government net: new governance opportunities for

India. New Delhi: Sage.

 

Bednařík, A., Bútora, M., Hrubala, J., Jalčová, I., Labáth, V., Ondrušek, O., Pauliniová, Z.,

Pružinská J., Sinclair, K., Zelenáková, M. 1998. Čítanka pre neziskové organizácie. Centrum

prevencie a riešenia konfliktov.

 

Beierle, T. 1998. Public participation in environmental decisions: an evaluation framework

using social goals. Discussion Paper 99 – 06. Washington: Resources for the Future.

 

Beiner, R. 1995. Theorizing citizenship. Albany: State University of New York.

 

Belajová, A., Balážová, E. 2004. Ekonomika a manažment územných samospráv. Nitra:

SPU.

 

Berger, B. 2009. Political theory, political science and the end of civic engagement.

Perspectives on politics 7, 335 – 350.

 

Bhandari, H., Yasunobu, K. 2009. What is social capital? A comprehensive review of the concept. Asian Journal of Social Science 37, 3: 480 – 510.

 

Billig, M. 1976. Social psychology and integroup relations. London: Academic Press.

 

Blacksher, E., Diebel, A., Forest, P., Goold, S., Abelson, J. 2012. What is public

deliberation? Hastings Center Report 42, 2, 14 – 16.

 

Bobrow, D., Dryzek, J. 1987. Policy analysis by design. Pittsburg: University of Pittsburg

Press.

 

Boggs, L. 2000. Community power, participation, conflict and development choice:

community wildlife conservation in the Okavango region of northern Botswana. Discussion

Paper No.17, Evaluating Eden Series.

 

Bourdieu, P. 1986. The forms of capital. In Richardson, J. G. (ed.): Handbook of theory and

research for the sociology of education. New York: Greenwood Press, pp. 241 − 258.

 

Brereton, M., Temple, M. 1999. The new public service ethos: An ethical environment for governance. Public Administration 77, 3: 455 – 690.

 

Bromley, D. 2006. Sufficient reason: volitional pragmatism and the meaning of economic institutions. Princeton: Princeton University Press.

 

Bröstl, A. 2010. Ústavné právo Slovenskej Republiky. Plzeň: Aleš Čeněk.

 

Bröstl, A. 1995. Právny štát: pojmy, teórie, princípy. Košice: Medes.

 

Brown, R.J. 1988. Group Processes: Dynamics within and between groups. Oxford: Basil Blackwell.

 

Brozmanová Gregorová, A. Marček, E., Mračková, A. 2009. Analýza dobrovoľníctva na Slovensku. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, OZ Pedagóg.

 

Bryson, J., Quick, K., Slotterback, C., Crosby, B. 2012. Designing public participation

processes. Public Administration Review 73, 23 – 34.

 

Brzezinski, Z., Friedrich, C. 1956. Totalitarian dictatorship and autocracy. Cambridge: Harvard University Press.

 

Busky, D. 2000. Democratic socialism: a global survey. Praeger.

 

Bustikova, L., Guasti, P. 2017. The illiberal turn or swerve in central Europe? Politics and Governance 5, 4: 166 – 176.

 

Bútorová, Z., Gyárfášová, O. 2010. Občianska participácia: trendy, problémy, súvislosti.

Sociológia 42, 5: 447 – 491.

 

Campbell, D. T.,  McCandless, B. R. 1951. Ethnocentrism, xenophobia, and personality. Human Relations 4, 185 – 192.

 

Caprara, G., Vecchione, M., Capanna, C., Mebane, M. 2009. Perceived political self-efficacy: theory, assessment and applications. European Journal of Social Psychology 39,

6: 1002 – 1020.

 

Carothers, T., Brechenmacher, S. 2014. Accountability, transparency, participation and inclusion: a new development consensus? Carnegie endowment for international peace, October 20.

 

Cartwright, D., Zander, A. 1968. Leadership and performance of group functions: Introduction. In: D. Cartwright, A. Zander (Eds.). Group dynamics: Research and theory. New York: Harper and Row.

 

Chalmers, A., Vilas, C., Hite, K., Martin, S., Piester, K., Segarra, M. 1997. The new politics of inequality in Latin America: rethinking participation and representation. New York: Oxford University Press.

 

Cialdini, R., Reno, R., Kallgren, C. 1990. A focus theory of normative conduct: recycling the concept  of norms to reduce littering in public places. Journal of Personality and Social Psychology 58, 6: 1015 – 1026.

 

Cohen, J. 1989. Deliberation and democratic legitimacy. In: A. Hamlin, P. Pettit (Eds.): The Good Polity: Normative Analysis of the State. Oxford: Blackwell, 17 – 34.

 

Cohen, J., Fung, A. 2004. Radical Democracy. Swiss Political Science Review 10, 4: 23 –34.

 

Cohen, J., Peterson, S. 1999. Administrative decentralization. Strategie for developing countries. West Hartford: Kumarian Press.

 

Cohrs, J. C., Asbrock, F. 2009. Right-wing authoritarianism, social dominance orientation and prejudice against threatening and competitive ethnic groups. European Journal of Social Psychology 39, 2: 270 – 289.

 

Coicaud, J. 2002. Legitimacy and politics. A contribution to the study of political right and

political responsibility. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Coleman, J. 1990. Foundations of social theory. Cambridge, MA: Harvard University Press.

 

Collier, D. 1979. The new authoritarianism in Latin America. Princeton, NJ: Princeton University Press.

 

Cordóba, M. 2010. Public interest in political philosophy. A necessary ethical and regulatory

concept for territorial planning. Boletín de la Asociación de Geógrafos Espaňoles 53,

381 – 386.

 

Cornwall, A., Brock, K. 2005. Beyond buzzwords. „Poverty reduction“, „participation“ and „empowerment“ in development policy. Programme paper number 10. United Nations Research Institute for Social Development.

 

Costa, P. T., Jr.,  McCrae, R. R. 1992. Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

 

Crouch, C. 2004. Post-democracy. Cambridge: Polity Press.

 

Dahl, R. 2001. O demokracii. Praha: Portál.

 

Dahl, R. 1989. Democracy and its critics. New Haven: Yale University Press.

 

Dahl, R. 1971. Polyarchy: participation and opposition. New Haven: Yale University Press.

 

Dahl, R. 1956. A preface to democratic theory. Chicago: The University of Chicago Press.

 

de Sousa Santos, B. 1998. Participatory budgeting in Porto Alegre: toward a redistributive

theory. Politics and Society 26, 461 – 510.

 

de Tocqueville, A. 2002. Democracy in America. Chicago: University of Chicago Press.

 

Diamond, L., Linz, J., Lipset, M. 1989. Politics in developing countries: Latin America. Boulder: L. Rienner Publishers.

 

Dirakis, A. 2017. Political correctness: implosion of politics. Philosophies 2 [online]. Dostupné na internete <https://www.mdpi.com/journal/philosophies>

 

Dočekalová, P., Švec, K. 2010. Úvod do politologie. Havlíčkův Brod: Grada.

 

Dostál, O. 2003. Občianska spoločnosť. In: Gál, F., Gonda, P., Kollár, M., Mesežnikov, G.,  Timoracký, M., Zajac, P. (eds.): Slovensko na ceste do neznáma. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 112 – 120.

 

Drear, M. 1992. Understanding and overcoming the NIMBY Syndrome. Journal of the American Planning Association 58, 3: 288 – 300.

 

Dryzek, J. 1997. The politics of the earth: environmental discourses. Oxford: OUP Oxford.

 

Duckitt, J. 1989. Authoritarianism and group identification: a new view of an old construct. Political Psychology 10, 1: 63 – 84.

 

Duckitt, J., Bizumic, B. 2013. Multidimensionality of right-wing authoritarian attitudes: authoritarianism-conservatism-traditionalism. Political Psychology 34, 6: 841 – 862.

 

Duckitt, J., Sibley, C. G. 2010. Personality, ideology, prejudice, and politics: A dual process motivational model. Journal of Personality 78, 6: 1861 – 1894.

 

Duckitt, J. 2001. A dual-process cognitive-motivational theory of ideology and

prejudice. Advances in experimental social psychology 33, 41 – 113.

 

Duckitt, J., Farre, B. 1994. Right-wing authoritarianism and political intolerance among Whites in the future majority-rule South Africa. Journal of Social Psychology 134, 735 – 741.

 

Dunn, J. 1993. Western political theory in the face of the future. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Duriez, B., Van Hiel, A. 2002. The march of modern fascism. A comparison of social

dominance orientation and authoritarianism. Personality and Individual Differences 32,

7: 1199 – 1213.

 

Dye, T. 1972. Understanding public policy. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

 

Ekman, J., Amna, E. 2012. Political participation and civic engagement: towards a new

typology. Human Affairs 22, 3: 283 – 300.

 

Eliadis, P., Hill, M., Howlet, M. 2005. Designing government: from instrument to governance. Canada: McGill-Queen´s University Press.

 

Erikson, E. 1950. Childhood and society. New York: Norton.

 

European Comission. 2000. Common implementation strategy for the water framework

directive. Guidance document no.8. Luxembourg: Office for Official Publications of the

European Communities.

 

Eyben, R., Kabeer, N., Cornwall, A. 2008. Conceptualising  empowerment and the implications for pro poor growth. Institute of Development Studies. [online]. Dostupné na internete: <https://www.ids.ac.uk/files/dmfile/conceptualisingempowermentpaperforPOVNET.pdf>

 

Fairclough, N. 2003. ´Political correctness´: the politics of culture and language. Discourse and Society 14, 1: 17 – 28.

 

Falk, R. 1999. Predatory Globalization. Cambridge: Polity Press.

 

Fayol, J. 1949. General and industrial management. Marshfield: Pitman Publishing.

 

Fishkin, J., 1997. The voice of the people. Yale University Press.

 

Fishkin, J. 1991. Democracy and deliberation. New Haven: Yale University Press.

 

Fog, A. 2017. Warlike and peaceful societies: The interaction of genes and culture. Open Book Publishers.

 

Fortescue, J., Plummer, CH., 1999. The governance of England. New Jersey: The Lawbook Exchange.

 

Francéz, F., Parra, D., Román, D., Barreda, G., Vozmediano, E. 2016. Toolkit on social participation. Copenhagen: World Health Organization.

 

Freedomhouse, 2016. Freedom in the world. Anxious dictators, wavering democracies:

global freedom under pressure [online] [cit. 2018-10-5]. Dostupné na

internete: <https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FITW_Report_2016.pdf>

 

Freeman, G. 2010. Strategic management: a stakeholder approach. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Friedrich, C. J. 1956. Totalitarian dictatorship and autocracy. Cambridge (Mass): Harvard University Press.

 

Fuchs, D. 2007. Participatory, liberal and electronic democracy. In Zittel, T., Fuchs, D. (eds.): Participatory democracy and political participation. Can participatory engineering bring citizens back in? (pp. 29 – 54). London and New York: Routledge.

 

Fukuyama, F. 2006. Trust: the social virtues and the creation of prosperity. New York: Simon and Schuster.

 

Fung, A. 2015. Putting the public back into governance: the challenges of citizen

participation and its future. Public Administration Review 75, 513 – 522.

 

Fung, A. 2006. Varieties of participation in complex governance. Public Administration Review 66, 66 – 75.

 

Fung, A. 2004. Empowered participation. Reinventing urban democracy. Princeton:

Princeton University Press.

 

Fung, A., Wright, E. 2001. Deepening democracy: innovations in empowered participatory

governance. Politics and Society 29, 5 – 41.

 

Gasiorowski, M. J. 2006. The political regimes project. In A. Inketes (Ed.): On measuring democracy: its consequences and concomitants. Routledge.

 

Gastil, J. 1992a. A definition of small group democracy. Small Group Research, 278 – 301.

 

Gastil, J. 1992b. Why we believe in democracy. Testing theories of attitude functions and

democracy. Journal of Applied Social Psychology 22, 423 – 450.

 

Gauvin, F., Abelson, J. 2006. Primer on public involvement. Ontario: Health Council of

Canada.

 

Gawin, M., Markiewicz, B., Nogal, A., Wonicki, R. 2016. Human and citizens rights in a

globalized world. Warsaw: Centre for philosophical research.

 

Gelders, D., Brans, M., Maesschalck, J., Colsoul, N. 2010. Systematic evaluation of

public participation projects: analytical framework and application based on two Belgian

neighbourhood watch projects. Government Information Quarterly 27, 134 – 140.

 

Gendler, T. 2011. On the epistemic costs of implicit bias. Philosophical Studies 156,

1: 33 – 63.

 

Gill, S. 2000. The constitution of global capitalism. Paper presented to a panel: The

capitalist world, past and present at the international studies association annual

convention.

 

Goliaš, P., Hajko, J., Piško, M. 2017. Demokraciu na Slovensku ohrozuje populizmus

a korupcia. Správa o stave a vývoji demokracie na Slovensku: Neriešenie problémov

a zneužívanie moci otvárajú brány extrémizmu [online]. [cit. 2018-1-6]. Dostupné na

internete:

<http://www.ineko.sk/file_download/1079/Demokraciu+na+Slovensku+ohrozujem+populizmus+a+korupcia.pdf>

 

Goodin, R., Dryzek, J. 2006. Deliberative impacts: the macro-political uptake of mini-

Publics. Politics and Society 34, 2: 219 – 243.

 

Goodman, M. B., Moradi, B. 2008. Attitudes and behaviors toward lesbian and gay

persons: Critical correlates and mediated relations. Journal of Counseling Psychology 55,

371 – 384.

 

Graebner, W. 1986. The small group in democratic engineering. 1900-1950. Journal of

Social Issues 42,137 – 154.

 

Gramberger, M. 2001. Citizens as partners. OECD Handbook on information, consultation

and public participation in policy-making. Paris: OECD Publications Service.

 

Gramsci, A. 1971. Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci. New York:

International Publishers.

 

Grusky, D., Takata, A. 1992. Social Stratification. The Encyclopedia of Sociology. Macmillan Publishing Company. pp. 1955 – 70.

 

Gyárfášová, O., 2015. To sladké slovo demokracia… Spokojnosť s demokraciou a politické odcudzenie na Slovensku. Sociológia 47, 4: 365 – 389.

 

Habermas, J. 2000. Problémy legitimity v pozdním kapitalizmu. Praha: Filozofický ústav

AV ČR.

 

Hardin, R. 1995. One for all: the logic of group conflict. Princeton, NJ: Princeton University

Press.

 

Hardina, D. 2006. Strategies for citizen participation and empowerment in non-profit,

community-based organizations. Journal of the Community Development Society 37,

4: 4 – 17.

 

Harvey, D. 2005. A brief history of neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.

 

Havel, V. 2012. Moc Bezmocných a jiné eseje. Praha: Knihovna Václava Havla.

 

Held, D. 1987. Models of democracy. Cambridge, UK: Polity Press.

 

Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., Perraton, J. 1999. Global transformations: Politics, economics and culture. Stanford: Stanford University Press.

 

Herrera, D. 2004. Mondragon: a for-profit organization that embodies Catholic social

thought. Entrepreneur [online]. [cit. 2017-12-4]. Dostupné na internete:

<https://community-wealth.org/sites/clone.community-wealth.org/files/downloads/article-

herrera.pdf>

 

Hodgson, G. 2004. Reclaiming habit for institutional economics. Journal of Economic psychology 25, 651 – 660.

 

Hodgson, G. 2002. Evolution of institutions: an agenda for future. Theoretical Research. Constitutional Political Economy 13, 2: 159 – 175.

 

Hooge, L., Marks, G. 2003. Unravelling the central state, but how? Type of multi-level in american governance. The American Political Science Review 97, 223 – 234.

 

Howlett, M. 2011. Designing public policies. Principles and instruments. London:

Routledge.

 

Hřebíčková, M.; Urbánek, T, 2001. NEO pětifaktorový osobnostní inventář. Praha: Testcentrum.

 

Inglehart, R. 1990. Culture shift in advanced industrial societies. Princeton: Princeton University Press.

 

Inglehart, R. 1997. Modernization and postmodernization. Princeton: Princeton University Press.

 

Inglehart, R., Abramson, P. 1994. Economic security and value change. American Political Science Review 88, 336 – 54.

 

Jann, W., Wegrich, K. 2007. Theories of the policy cycle. Handbook of public policy analysis: theory, politics and methods, F. Fisher, G. Miller, M. Sidney (eds.). Boca Raton, FL: CRC Press, 43 – 62.

 

Jennings, M., Stoker, L., Bowers, J. 2009. Politics across generations: family transmission reexamined. Journal of Politics 71, 3: 782 – 799.

 

John, O. P., Srivastava, S., 1999. The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. In L. A. Pervin, & O. P. John (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (pp.102–138). New York: Guilford Press.

 

Jordan, G., Maloney, W. 2007. Explaining low participation rates: collective action and the „concerned unmobilized“. In Zittel, T., Fuchs, D. (eds.): Participatory democracy and political participation. Can participatory engineering bring citizens back in? (pp. 126 – 151). London and New York: Routledge.

 

Kamphausen, G. 2006. Political Sociology. The Lectures at the Faculty of Public Administration of the University of P. J. Šafárik in Košice.

 

Kathlene, L., Martin, J. 1991. Enhancing citizen participation: panel designs, perspectives, and policy formation. Journal of Policy Analysis and Management 10, 1: 46 – 63.

 

Kelly, G. A. 1995. Who needs a theory of citizenship? In R. Beiner (ed.) Theorizing citizenship. Albany: State University of New York, 79 – 104.

 

Kemmelmeier, M., Burnstein, E., Krumov, K., Genkova, P., Kanagawa, C., Hirshberg, M. S., Erb, H., Wieczorkowska, G., Noels, K. 2003. Individualism, collectivism, and authoritarianism in seven societies. Journal of Cross-Cultural Psychology 34, 304 – 322.

 

Kesby, M. 2005. Retheorizing empowerment through participation as a performance in

space: beyond tyranny to transformation. Journal of Women in Culture and Society

30, 4: pp. 2037 – 2065.

 

Klimovský, D. 2014. Základy verejnej správy. Bratislava: Woters Kluwer.

 

Klimovský, D. 2010. Genéza koncepcie good governance a jej kritické prehodnotenie v teoretickej perspektíve. Ekonomický časopis 58, 2: 188 – 205.

 

Klimovský, D. 2008. Participačné nástroje v rukách občanov a proces tvorby politiky.

Politické vedy 11, 3: 23 – 45.

 

Klimovský, D. 2008. Základy verejnej správy. Košice: Univerzita P. J. Šafárika.

 

Klimovský, D. 2008. NIMBY syndróm v slovenských podmienkach na príklade

riešenia problému existencie rómskej osady v Letanovciach. Verejná správa a spoločnosť 9,

1: 65 – 76.

 

Klimovský, D. 2006. Verejná politika na regionálnej a komunálnej úrovni. In: Kráľová, Ľ. a

kolektív: Aktuálne otázky verejnej politiky. Košice: TypoPress, 225 – 296.

 

Kluvánková, T. 2010. From government to governance? New governance for water and

biodiversity in an enlarged Europe. Praha: Alfa.

 

Kopecký, P., Mudde, C. (eds.) 2003. Uncivil society? Contentious politics in

post-communist Europe. London: Routledge.

 

Kosorín, F. 1999. Teória a prax verejnej správy. Bratislava: Ekonóm.

 

Koudelka, Z. 2007. Samospráva. Praha: Linde.

 

Krech, D., Crutchfield, R., Ballachey, E. 1968. Človek v spoločnosti. Bratislava: SAV.

 

Krech, D., Crutchfield, R., Ballachey, E. 1962. Individual in society. New York:

McGraw-Hill.

 

Krenjova, J., Raudla, R. 2013. Participatory budgeting at the local level: challenges and

opportunities for new democracies. Halduskultuur – Administrative Culture 14, 1: 18 – 46.

 

Kteily, N., Bruneau, E., Waytz, A., Cotterill, S. 2015. The ascent of man: Theoretical

and empirical evidence for blatant dehumanization. Journal of Personality and Social

psychology 109, 5: 901.

 

Kutner, B. 1950. Elements and problems of democratic leadership. In: A. W. Gouldner

(Ed.), Studies in leadership. New York: Harper and Row, 459 – 467.

 

Kymlicka, W., Norman, W. 1994. Return of the citizen: a survey of recent work on

citizenship theory. Ethics 104, 2: 352 – 381.

 

Lacina, K., Čechák, V. 2001. Vývoj systémů veřejné správy. Praha: Professional Publishing.

 

Laclau, E., Mouffe, C. 1985. Hegemony and socialist strategy. London: Verso.

 

Levin, M. E., Luoma, J. B., Vilardaga, R., Lillis, J., Nobles, R., Hayes, S. C. 2015.

Examining the role of psychological inflexibility, perspective taking, and empathic concern

in generalized prejudice. Journal of Applied Social Psychology 46, 180 – 191.

 

Lévy, P., 2000. Kyberkultura. Praha: Nakladatelství Karolinum.

 

Lewin, K., Lippitt, R. 1938. An experimental approach to the study of autocracy and democracy: an preliminary note. Sociometry 1, 292 – 300.

 

Lewin, K., Lippitt, R., White, R. K. 1939. Patterns of aggressive behavior in experimentally created social climates. Journal of Social Psychology 10, 271 – 301.

 

Lin, N. 2001. Social capital: a theory of social structure and action. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Lippitt, R. 1940. An experimental study of group atmospheres. University of Iowa Studies in Child welfare 16, 43 – 195.

 

Lippitt, R. 1939. Field theory and experiment in social psychology: Autocratic and democratic group atmospheres. American Journal of Sociology 45, 26 – 49.

 

Lippitt, R., White, R.K. 1952.  An experimental study of leadership and group life. In G. E. Swanson, T. M. Newcomb, E. L. Hartley (Eds.) Readings in social psychology, 340 – 355. New York: Holt.

 

Linhart, J. 1996. Veřejnost. In: Kolektív: Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum.

 

Linz, J. 2000. Totalitarian and authoritarian regimes. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

 

Linz, J. J., Stepan, A. C. 1996. Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe. Baltimore: JHU Press.

 

Linz, J. J. 1964. An authoritarian regime: the case of Spain. In E. Allard a Y. Littunen (Eds): Cleavages, ideologies and party systems. Helsinki: Academic.

 

Lipset, S. 1960. Political man: the social basis of politics. New York: Doubleday.

 

Luttrell, C., Quiroz, S., Scrutton, C., Bird, K. 2009. Understanding and operationalising

empowerment. Working paper 308. London: Overseas Development Institute.

 

Luyet, V., Schlaepfer, R., Parlange, M., Buttler, A. 2012. A framework to implement

stakeholder participation in environmental projects. Journal of Environmental

Management 111, 213 – 219.

 

MacDonald, A, 2005. The Swiss Army Knife of Governance. In: P. Eliadis, M. M. Hill, M. Howlett (Eds): Designing Government: From Instrument to Governance. Montreal and Kingston: McGill-Queen´s University Press, s. 201 – 241.

 

Maier, G. 1952. Principles of human relations. New York: John Wiley and Sons.

 

Malloy, J. M. 1977. Authoritarianism and corporatism in Latin America. Pittsburgh: University of Pittsburgh.

 

Machajová, J. 2000. Všeobecné správne právo. Bratislava: Eurokódex.

 

Mansbridge, J. 1980. Beyond adversary democracy. Chicago: University of Chicago Press.

 

Mathur, V., Harada, T., Lipke, T., Chiao, J. 2010. Neural basis of extraordinary

empathy and altruistic motivation. Neuroimage 51, 4: 1468 – 1475.

 

Maykovich, M. 1975. Correlates of racial prejudice. Journal of Abnormal and Social Psychology 32, 1014 – 1020.

 

McFarland, S., Ageyev, V., Abalakina, M. 1993. The authoritarian personality in the United States and the former Soviet Union: Comparative studies. In W. F. Stone, G. Lederer, R. Christie (Eds.): Strengths and weaknesses: The authoritarian personality today. New York: Springer-Verlag.

 

McLaren, D., Agyeman, J. 2015. Sharing cities: a case for truly smart and sustainable cities. MIT Press.

 

Merkel, W. 2013. Is there a crisis of democracy? [online]. Dostupné na internete:

<http://www.democracybarometer.org/Papers/Merkel_2013_APSA.pdf>

 

McLean, I., McMillan, A. 2009. Concise Oxford dictionary of politics. OUP Oxford.

 

Michels, R. 2015. Political parties: a sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy. New York: The Free Press.

 

Miková, K., Bianchi, G. 2010. Pozvaná participácia: komparácia troch európskych deliberačných fór. In J. Plichtová (Ed.): Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku: teória a reality. Bratislava: Veda.

 

Mill, J.S. 2001. On liberty [online]. Dostupné na internete:

<https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/mill/liberty.pdf>

 

Mill. J.S. 1958. Considerations on representative government. In: Shields, C. (ed.): John Stuart Mill: Considerations on Representative Government. New York: Liberal Arts Press.

 

Mokrejš, A. 2005. Veřejnost: skutečnost – iluze – fikce. Praha: Nakladatelství Triton.

 

Moller, D. 2016. Dilemmas of political correctness. Journal of practical ethics 4, 2: 87 – 107.

 

Monnoyer-Smith, L., Wojcik, S. 2012. Technology and the quality of public deliberation: a comparison between on and offline participation. International Journal of Electronic Governance 5, 1: 24 – 49.

 

Mosher, D. I., Scodel, A. 1960. Relationship between ethnocentrism in children and the ethnocentrism and authoritarian rearing practices of their mothers. Child Development 31,

369 – 376.

 

Mouffe, C. 2005. On the political. London & New York: Routledge.

 

Mouffe, C. 2000. The democratic paradox. London: Verso.

 

Muis, A., van Troost, L. 2018. Will human rights survive illiberal democracy? Netherlands:

Amnesty International.

 

Mumpower, J. 2001. Selecting and evaluating tools and methods for public participation.

International Journal of Technology Policy and Management 1, 66 – 77.

 

Neudorf, A., Niemi, R., Smets, K. 2016. The compensation effect of civic education on

political engagement: how civics classes make up for missing parental socialization

Political Behaviour 1, 29.

 

Neundorf, A., Smets, K. 2017. Political socialization and the making of citizens. Oxford

University Press [online]. Dostupné na internete:

<http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935307.001.0001/oxfor

dhb-9780199935307-e-98?print=pdf>

 

Newton, P. 1999. Critical citizens: global support for democratic government. Oxford:

Oxford University Press.

 

Newton, K., Norris, P. 1999. Confidence in public institutions: faith, culture or performance?

In Pharr, S., Putnam, R. (eds). Disaffected democracies: What’s troubling the trilateral

countries? Princeton, NJ: Princeton University Press.

 

Nižňanský, V., Pilát, J. 2009. Princípy delenia kompetencií a možnosti ich presunu na

územnú samosprávu. Bratislava: M.E.S.A.

 

Norris, P. 1999. Critical citizens: global support for democratic government. Oxford:

Oxford University Press.

 

Nylen, W. 2003. Participatory democracy versus elitist democracy. New York: Palgrave.

 

O´Flynn, I. 2006. Deliberative democracy and divided societies. Edinburgh: Edinburgh

University Press.

 

OECD. 2001. Citizens as Partners. OECD Handbook on Information, Consultation and Public Participation in Policy-Making. Paris: OECD.

 

Offe, C. 2011. Crisis and innovation of liberal democracy: can deliberation be institutionalised? Czech sociological review 47, 3: 447 – 472.

 

Okot-Uma, R. 2000. Electronic governance: re-inventing good governance [online]. Dostupné na internete: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.197.6576&rep=rep1&type=pdf>

 

Olson, M. 1971. The logic of collective action: public goods and the theory of groups. Cambridge: Harvard University Press.

 

Onazi, O. 2009. Good governance and marketisation of human rights: a critique of the neoliberal normative approach. Law, Social Justice and Global Development Journal [online]. Dostupné na internete: <https://warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/lgd/2009_2/onazi/>

 

Ostertágová, A. 2017. Analýza rovnosti v deliberujúcej skupine: sociálno-kognitívny prístup. Dizertačná práca. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského.

 

Ostrom, E. 2012. The future of the commons: beyond market failure and government

regulation. London: The institute of Economic Affairs.

 

Ostrom, E. 2008. Institutions and the environment. Oxford: Blackwell Publishing.

 

Ostrom, E. 2005. Understanding institutional diversity. Princeton, NJ: Princeton University

Press.

 

Ostrom, E. 1990. Governing the commons: the evolution of institutions. Cambridge:

Cambridge University Press.

 

Ostrom, V., Tiebout, C.,  Warren. 1961. The organization of government in metropolitan areas. American Political Review 55, 831 – 842.

 

Ottová, E, 2006. Teória práva. Šamorín: Heuréka.

 

Palvia, S., Sharma, S. 2007. E-government and e-governance: definitions / domain

framework and status around the world. [online]. Dostupné na internete:

<file:///C:/Users/lenovo/Downloads/E-Government_and_E-Governance_DefinitionsDomain_Fr.pdf>

 

Pateman, C. 2012. Participatory democracy revisited. Perspectives on Politics 10, 7 – 19.

 

Pateman, C. 1970. Participation and democratic theory. Cambridge: Cambridge University

Press.

 

Patrick, N. 2010. Essentials of comparative politics. New York: Norton and Company.

 

Pauliniová, Z. 2018. Profil absolventa (interný materiál, dosiaľ nepublikované).

 

Paxton, P. 2002. Social capital and democracy: an interdependent relationship. American Sociological Review 67, 2: 254 − 277.

 

Peris-Ortiz, M., Bennett, D., Yábar, D. 2016. Sustainable smart cities: creating spaces for technological, social and business development. New York: Springer.

 

Pettigrew, T.E. 1958. Personality and sociocultural factors in intergroup attitudes: a cross-national comparison. Journal of Conflict Resolution 2, 29 – 42.

 

Pharr, S., Putnam, R. (eds.) 2000. Disaffected democracies? What’s troubling the trilateral

countries? Princeton: Princeton University Press.

 

Philips, S., Orsini, M. 2002. Mapping the links: citizen involvement in policy processes.

Ottawa: Canadian Policy Research Network. [cit. 2018-5-8]. Dostupné na internete:

<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.488.8565&rep=rep1&type=pdf>

 

Platón. 2002. The republic [online]. Dostupné na internete:

<http://www.idph.net/conteudos/ebooks/republic.pdf>

 

Plichtová, J. (ed.) 2010. Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku: teória a realita. Bratislava: VEDA.

 

Plichtová, J. 2002. Metódy sociálnej psychológie zblízka: Kvalitatívne a kvantitatívne skúmania sociálnych reprezentácií. Bratislava: Médiá.

 

Plichtová, J., Šestáková, A. 2018. Analytický rámec pre plánovanie a hodnotenie projektov verejnej participácie. Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, pracovný materiál.

 

Plichtová, J., Šestáková, A. 2018. Participácia verejnosti v kontexte dobrého vládnutia a jej kritická alternatíva. Sociológia (v tlači).

 

Polanyi, K. 2003. Velká transformace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

 

Pomahač, R., Vidláková, O. 2002. Veřejná správa. Praha: C. H. Beck.

 

Ponniah, T., Rebick, J. 2001. The new politics initiative: toward a living democracy. Canadian Dimension 33, 21 – 23.

 

Popitz, H. 2017. Social norms. Genocide studies and Prevention: An International Journal 11, 2: 3 – 12.

 

Popper, M. 2009. Niektoré evolučné pohľady na sociálne a morálne normy. Filozofia 64, 7: 634 – 645.

 

Potůček, M. 2015. Veřejná politika. Praha: C. H. Beck.

 

Potůček, M. 2003. Policy coordination: government, markets, and the civic sector. In: Jenei, G., LeLoup, L., Potůček, M., Váradi, L. (eds.): Public policy in central and eastern Europe. Theories, methods, practices. Bratislava: NIS-PAcee, 77 – 102.

 

Pratto, F., Sidanius, J., Stallworth, L. M., Malle, B. F. 1994. Social dominance

orientation: A personality variable predicting social and political attitudes. Journal of

personality and social psychology 67, 4: 741.

 

Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík. 2014. Bratislava: Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

 

Přibáň, J. 2001. Sociologie práva. Praha: Sociologické nakladatelství.

 

Prucha, P. 1998. Základní pojmy a instituty správního práva. Brno: Masarykova univerzita.

 

Przeworski, A. 1991. Democracy and the market: political and economic reforms in Eastern

Europe and Latin America. Cambridge: University Press.

 

Putnam, R. 2000. Bowling alone. The collapse and revival of american community. New

York: Simon and Schuster.

 

Putnam, R. 1993. What makes democracy work? National Civic review 82,

2: 101 – 107.

 

Ranciére, J. 2007. On the shores of politics. London, New York: Verso.

 

Ranciére, J. 2006. Democracy, republic, representation. An International Journal of Critical and Democratic Theory 13, 3: 297 – 307.

 

Rheigold. H., 2002. Smart mobs: The next social revolution. Cambridge, Massachusetts: Basic Books.

 

Rhoden, T. 2015. The liberal in liberal democracy. Democratization 22, 3: 560 – 578.

 

Rhodes, R. 2006. The new governance: governing without government. Political Studies 44, 652 – 667.

 

Rokeach, M. 1960. The open and closed mind. New York: Basic Books.

 

Rosenau, J. 1992. Governance, order, and challenge in world politics. In J. Rosenau, E-O, Czempiel (Eds): Governance Without Goverment. Cambridge, Cambridge University Press.

 

Rosenau, J., Czempiel, E. (eds), 1992. Governance without government: order and change in world politics. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Rosenberg, M. 1956. Misanthropy and political ideology. American Sociological Review,

690 – 95.

 

Rosenberg, M. 1957. Misanthropy and attitudes towards international affairs. Journal

of Conflict Resolution, 340 – 345.

 

Rowe, G., Frewer, L. 2004. Evaluating public participation exercises: a research agenda.

Science, Technology and Human Values 29, 512 – 556.

 

Sandrol, P. C. 2009. Totalitarian and authoritarian dictators: a comparison of Fidel Castro and Alfredo Stroessner. Journal of Latin American Studies 23, 3: 599.

 

Sartori, G. 1987. The theory of democracy revisited. New Jersey: Chatham House.

Sashkin, M. 1984. Participative management is an ethical imperative. Organizational Dynamics 12, 4: 5 – 22.

 

Shaw, M. 1976. Group dynamics: the psychology of small group behavior. McGraw-Hill.

 

Schneider, J. 2003. Think-tanky ve visegrádských zemích. Analýza politiky a obhajoba zájmů. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity.

 

Scholte, J. A. 2000. Globalization: a critical introduction. New York: St.Martin’s.

 

Schroeter, R., Scheel, O., Renn, O., Schweizer, P. 2016. Testing the value of public

participation in Germany: theory, operationalization and a case study on the evaluation of

participation. Energy Research and Social Science 13, 116 – 125.

 

Schudson, M. 1996. What if civic life didn´t die? American Prospect 25, 17 – 20.

 

Schumpeter, J. 1942. Capitalism, socialism, and democracy. New York: Harper and

Brothers.

 

Sibley, Ch., Duckitt, J. 2008. Personality and prejudice: A meta-analysis and theoretical review. Personal and Social Psychological Review 12, 248 – 79.

 

Sičáková-Beblavá, E., Nechala, P. 2008. Aby nevládol len súkromný záujem (komparatívna

analýza riešenia konfliktu záujmov a odporúčania pre Slovensko. Bratislava: Transparency

International Slovensko, Adin.

 

SIDA. 2013. Aid Policy Framework: The Direction of Swedish Aid (Government

Communication 2013/14: 131. Stockholm: Government Offices of Sweden.

 

Sidanius, J., Kteily, N., Sheehy-Skeffington, J., Ho, A. K., Sibley, C., Duriez, B. 2013. You’re inferior and not worth our concern: The interface between empathy and social dominance orientation. Journal of Personality 81, 3: 313 – 323.

 

Siegel, A.E., Siegel, S. 1957. Reference groups, membership groups and attitude change. Journal of Abnormal and Social Psychology 55, 360 – 364.

 

Simm, K. 2011. The concepts of common good and public interest: from Plato to

Biobanking. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 20, 4: 554 – 562.

 

Sládeček, V. 2005. Obecné správní právo. Praha: Nakladatelství ASPI.

 

Slocum, N. 2003. Participatory methods toolkit. A practitioner´s manual. Belgian

Advertising.

 

Smith, A. 2017. Bohatství národů. Pojednání o podstatě a původu. Praha: Grada.

 

Snyder, T. 2018. Cesta do neslobody Rusko, Európa, Amerika. Bratislava: Premedia.

 

Snyder, T. 2017. On tyranny: twenty lessons from the twentieth century. Penguin.

 

Snyder, T. 2015. Black earth: the holocaust as history and warning. Penguin.

 

Snyder, T. 2012. Thinking the twentieth century with Tony Judt. Penguin.

 

Snyder, T. 2010. Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin. Basic Books.

 

Solhaug, T. 2006. Knowledge and self-efficacy as predictors of political participation and civic attitudes: with relevance for educational practice. Policy Futures in Education 4,

3: 265 – 278.

 

Standard Eurobarometer, 2017 [online]. Dostupné na internete: <http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2143>

 

Standards of public participation: recommendations for good practice. 2008. Vienna:

Austrian Federal Chancellery.

 

Staroňová, K., Sičáková-Beblavá, E. 2006. Verejná politika a miestna samospráva: Štyri princípy spravovania. Bratislava: Adin.

 

Steenbergen, M. R., Bächtiger, A., Spörndli, M., Steiner, J. 2003. Measuring political deliberation: A discourse quality index. Comparative European Politics, 21 – 48.

 

Stenner, K. 2009. Three kinds of conservatism. Psychological Inquiry 20, 142 – 159.

 

Stephan, W.G., Rosenfield, D. 1978. Effects of desegragation on racial attitudes. Journal of Personality and Social Psychology 36, 795 – 80.

 

Stoker, G. 1998. Governance as theory: five propositions. International Social Science Journal 50, 155: 17 – 28.

 

Strussová, M., Petríková, D. 2009. Možnosti a predpoklady občianskej participácie v udržateľnom sídelnom rozvoji. Sociológia 41, 4: 354 – 379.

 

Sunstein, C., 2009. Going to extremes: how like minds unite and divide. New York: Oxford University Press.

 

Sunstein, C., 2000. Deliberative trouble? Why groups go to extremes. The Yale Law Journal 110, 71 – 119.

 

Swedlow, B. 2013. Using cultural theory to specify underspecified aspects of political theory. Annual Meeting Paper; American Political Science Association 2013 Annual Meeting.

 

Škultéty, P. 2002. Správne právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť. Šamorín: Heuréka.

 

Šuška, P. 2014. Politické a diskurzívne príležitosti lokálneho environmentálneho aktivizmu: prípad premien bratislavského ochranárstva. Sociológia 46, 1: 60 – 87.

 

Švihlíková, I. 2015. Nerovnost, chudoba, neistota. Sociální pedagogika 3, 1: 24 – 34.

 

Švihlíková, I., 2010. Globalizace a krize. Souvislosti a scenáře. Všeň: Grimmus.

 

Tajfel, H. 1969. Cognitive aspects of prejudice. Journal of Social Issues 25, 4: 79 – 89.

 

Takao, Y. 1998. Participatory democracy in Japan’s decentralization drive. Asian Survey 38, 950 – 967.

 

Taylor, CH. 1994. Liberální politika a veřejnost. In: Michalski, K. a kol.: Liberální společnost. Praha: Filosofia, s. 17 – 53.

 

Taylor, F. 1911. The principles of scientific management. New York: Harper & Row.

 

Taylor, F. 1947. Scientific Management. New York: Harper & Row.

 

Thomsen, L., Green, E. G., Sidanius, J. 2008. We will hunt them down: How social

dominance orientation and right-wing authoritarianism fuel ethnic persecution of

immigrants in fundamentally different ways. Journal of Experimental Social

Psychology 44, 6: 1455 – 1464.

 

Tsang, S. 2009. Trust, public participation and environmental governance in Hong Kong. Environmental Policy and governance 19, 2: 99 – 114.

 

Tucker, R. 1981. Politics as leadership. Columbia: University of Missouri Press.

 

Turner, J. 1982. Towards a cognitive redefinition of the social group. In Tajfel, H. (ed.): Social identity and intergroup relations. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Turner, R. 2008. Neo-liberal ideology: history, concepts and policies. Edinburgh University Press.

 

Tyler, T. 2003. Procedural justice, legitimacy and the effective rule of law. Crime and justice, 30, 283 – 357.

 

UN Secretary-General Partnerships for Global Community. 1998. Annual Report on the Work of the Organisation.

 

United Nations. 2013. A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform

Economies Through Sustainable Development, Final Report of the High-Level Panel of

Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda. New York.

 

Uphoff, N., Wijayaratna, C. M. 2000. Demonstrated benefits from social capital: the

productivity of farmer organizations in Gal Oya, Sri Lanka. World Development 28,

1875 − 1890.

 

Uslaner, E. 2007. Trust and governance: how culture and economics constrain the state. In

Zittel, T., Fuchs, D. (eds.): Participatory democracy and political participation. Can

participatory engineering bring citizens back in? (pp. 152-166). London and New York:

Routledge.

 

Van Deth, J. 2014. A conceptual map of political participation. Acta Politica 49,

3: 349 – 367.

 

Van Hiel, A., Mervielde, I. 2005. Authoritarianism and social dominance orientation:

Relationships with various forms of racism. Journal of Applied Social Psychology 35, 11:

2323 – 2344.

 

Verba, S., Schlozman, K., Brady, H. 1995. Voice and equality: civic voluntarism in

American politics. Cambridge, MA: Harvard University Press.

 

Vinokur, A., Burnstein, E., 1978. Depolarization of attitudes in groups. Journal of Personality and Social Psychology 36, 8: 872 – 885.

 

Višňovský, E. 2010. Občianska participácia ako problém kultúry. In Plichtová, J. (ed.):

Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku. Teória a realita. Bratislava: Veda.

 

Wajzer, M. 2015. Political participation: some problems of conceptualization. A working

paper.

 

Walzer, M. 1995. The civil society argument. In R. Beiner (ed.) Theorizing citizenship. Albany: State University of New York, 153 – 174.

 

Wang, C. 2008. Entrepreneurial orientation, learning orientation and firm performance. Entrepreneurship theory and practice 32, 4: 635 – 657.

 

Warburton, D., Wilson, R., Rainbow, E. Making a difference: a guide to evaluating public participation in central government. London: Involve and Shared Practice.

 

Weyland, K. 2013. Latin America’s authoritarian drift: the threat from the populist Left. Journal of Democracy 23, 3: 18 – 32.

 

White, R. K., Lippitt, R. 1960. Autocracy and democracy. New York: Harper and Bros.

 

Whitley Jr, B. E. 1999. Right-wing authoritarianism, social dominance orientation, and

prejudice. Journal of Personality and Social Psychology 77, 1: 126.

 

Wilson, T. 1987. The study of administration. In: Hyde, A. – Shafritz, J. (eds): Classics of Public Administration. Chicago: Dorsey Press.

 

Wint, E. 2000. Factors encouraging the growth of sustainable communities: a jamaican case study. Journal of Sociology and Social Welfare 27, 119 – 133.

 

Wolff, R. 2012. Democracy at work: a cure for capitalism. Chicago: Haymarket Books.

 

Wolin, S. 2014. Politics and vision: continuity and innovation in Western political thought.

Princeton: Princeton University Press.

 

Wolin, S. 2008. Democracy incorporated: managed democracy and the specter of inverted

totalitarianism. Princeton, Oxford: Princeton University Press.

 

Wolin, S. 1989. Presence of the past, essays on the state and the constitution. Baltimore:

Johns Hopkins University Press.

 

Wollman, N., Stouder R. 1991. Believed efficacy and political activity: a test of the specificity hypothesis. The Journal of Social Psychology 131, 4: 557 – 566.

 

World Bank, 2007. Empowerment in practice: analysis and implementation. A World Bank learning module. Washington, D.C.: World Bank Institute.

 

World Bank, 2007. Social Capital for Development [online]. Dostupné na internete: <http://www1.worldbank.org/prem/poverty/scapital/>

 

Yang, K. 2005. Public administrators´ trust in citizens: a missing link in citizen involvement

efforts. Public Administration Review 65, 3: 273 – 285.

 

Young, I. M. 1995. Polity and group difference. In R. Beiner (ed.) Theorizing citizenship. Albany: State University of New York, 175 – 207.

 

Zakaria, F. 1997. The rise of illiberal democracy. Foreign affairs [online]. Dostupné na internete: <https://www.foreignaffairs.com/articles/1997-11-01/rise-illiberal-democracy>

 

Zelditch, M. 2001. Theories of legitimicy. In Jost, J., Major, B.(eds.) The psychology of legitimicy: Emerging perspectives on ideology, justice and intergroup relations. Cambridge University Press, 33 – 53.

 

Zimmerman, M. 1990. Toward a theory of learned hopefulness: a structural model analysis of participation and empowerment. Journal of Research in Personality 24, 71 – 86.

 

Zittel, T. 2007. Participatory democracy and political participation. In Zittel, T., Fuchs, D. (eds.): Participatory democracy and political participation. Can participatory engineering bring citizens back in? (pp. 9-28). London and New York: Routledge.

 

Znoj, M., Bíba, J., Vargovčíková, J. 2015. Demokracie v postliberální konstelaci. Praha: Karolinum.

 

www.oecd.org/development/governance-development/39350774.pdf

 

www.minv.sk/?strucny-prehlad-vyvoja-uzemneho-a-spravneho-clenenia-slovenska

ZOZNAM HESIEL

Autoritárska osobnosť

– autoritársky dogmatizmus

– škála pravicového autoritárstva

– pravicové autoritárstvo a päťfaktorový model osobnosti

– pravicové autoritárstvo a individualizmus

– kritika Altemeyerovho konceptu pravicového autoritárstva

– dva typy autoritárskej osobnosti

– anti-autoritárske osobnostné dispozície: empatia a rovnostárstvo

– evolučné vysvetlenie autoritárstva

Autoritárske vládnutie

– autoritársky a totalitný štát

– posttotalitné autoritárske štáty

– občiansky odpor a solidarita

Byrokracia

Decentralizácia

– formy decentralizácie

– typy decentralizácie

Deliberácia

– index deliberácie

– podmienky úspešnej deliberácie

– efektívny deliberatívny plán

Deliberatívna demokracia

Demokracia

– liberálna demokracia a občianske práva a slobody

Demokracia a autokracia v malých skupinách

– prípadové štúdie postojov, ktoré ne/podporujú demokratické procesy

– predpoklady demokratického dialógu

– diskusia ako kooperatívny dialóg

– psychologický paradox demokratickej diskusie

– systematická definícia demokratického vedenia

– záväzky demokratických nasledovníkov

Demokratický deficit

Demokratizácia spoločnosti

– typy demokratizácie

– demokratizácia pracoviska

Depolitizácia občanov

Dobré vládnutie

Dôvera

– dôvera medzi občanmi navzájom

– dôvera v kontexte verejnej správy

– dôvera občanov v politikov a politické strany

– dôvera občanov v systém demokracie

Elektronická verejná správa

– rozumné mesto

Elitársky model demokracie

Evaluácia participatívnych procesov

Formy participácie

– autentická participácia

– technokratická participácia

– riadená participácia

– latentná politická participácia

– spontánna participácia

Formy politickej participácie

– tradičná politická participácia

– neinštitucionálna politická participácia

– manifestná politická participácia

– latentná politická participácia

– legálna politická participácia

– nelegálna politická participácia

Hodnotenie participatívnych procesov

Indexy dobrého vládnutia

– Worldwide Governance Index

– World Bank Governance Surveys

– Sustainable Governance Indicators

– limity indexov dobrého vládnutia

Indexy verejnej participácie

– index využitia participatívnych metód

– index participácie na fungovaní vlády

– index participácie na rozhodovaní

– index kvality verejnej participácie

Indikátory dobrého vládnutia

Inteligentné vládnutie

Klientelizmus

Kolaboratívne vládnutie

Konsolidácia demokracie

Korupcia

Kritická verejnosť

Legitimita

– legitímna tvorba verejných politík

Liberalizmus a neoliberalizmus

– základné tézy liberalizmu a neoliberalizmu

– kritika neoliberálnej doktríny

Manažment participatívnych procesov

Mimovládne organizácie

Mimovládny, tretí sektor

Mnohoúrovňové vládnutie

Monitorujúci občania

Nadnárodné korporácie

Necivilizované hnutia

Neparticipácia

– apolitické postoje

– antipolitické postoje

Normatívne kritériá demokratickej participácie

Nový verejný manažment

Občan, občania

Občianska angažovanosť

Občianska apatia

– teória racionálneho voliča

– paradox kolektívnej akcie

Občianska iniciatíva

Občianska participácia

Občianska spoločnosť

– význam občianskej spoločnosti pre demokraciu

Občianske spolky, asociácie

Občiansky aktivizmus

Občianstvo

– pasívne občianstvo

– aktívne občianstvo

Oligarchické štruktúry

– železný zákon oligarchie

Paradox demokratických režimov

Participácia

– participácia z pohľadu rôznych teórií

– politická participácia

– občianska (spoločenská) participácia

– verejná participácia

– selektívna (elitná) participácia

– participácia znevýhodnených skupín

Participácia verejnosti

Participatívna demokracia

Participatívne metódy

Participatívne procesy

Participatívne reformy a projekty

– význam participatívnych projektov pre občiansku spoločnosť

Participatívny rozpočet

Pluralizmus

Politická gramotnosť

Politická korektnosť

Politická kultúra

– význam politickej kultúry pre demokraciu

– poddanská politická kultúra

Politická sebaúčinnosť

Politická socializácia

Právny štát

Rebríček verejnej participácie

Reforma inštitúcií

Regulácia

– príkazy a kontrola

– samoregulácia

Reprezentatívna demokracia

Samospráva

– typy samosprávy a právne ukotvenie

– samospráva spoločného vlastníctva

Sociálna identita a členstvo v sociálnych skupinách

– modely skupinovej identity

– medziskupinové správanie a predsudky k členom nevzťažných skupín

Sociálna stratifikácia a hierarchizácia

– sociálna hierarchizácia v kontexte verejnej správy

Sociálne a kultúrne normy

Sociálny kapitál

– typy sociálneho kapitálu

Spoločné dobro

Stakeholderi

Stupeň zapojenia verejnosti

Subsidiarita

Teórie demokracie

– elitárske teórie demokracie

– teória reprezentatívnej demokracie

– teória participatívnej demokracie

– teória deliberatívnej demokracie

– teória radikálnej demokracie

– teória socialistickej demokracie

Think-tank

Tradičná verejná správa

Trhová ekonomika

– vplyv trhu na hodnotovú orientáciu občanov

Typy verejnej správy

– tradičná verejná správa

– vedecký manažment

– nový verejný manažment

– neo-weberiánsky štát

– nové modely verejnej správy

– dobré vládnutie

Tyrania väčšiny

Udržateľnosť demokracie

Úroveň zapojenia verejnosti

Ústavnosť

Vedomosti lokálnych komunít

– v porovnaní s expertným poznaním

Verejná participácia

– ciele verejnej participácie

– princípy úspešnosti verejnej participácie

– prekážky verejnej participácie

– výhody verejnej participácie

– riziká verejnej participácie

– nedostatky verejnej participácie

– limity verejnej participácie

Verejná správa

charakteristiky verejnej správy

– územné členenie verejnej správy

Verejné politiky

– dimenzie pojmu politika a ich vzťah k administratíve

– cyklus tvorby verejných politík

– nástroje verejných politík

Verejnosť

vývoj vnímania verejnosti

– celková verejnosť a špecifická verejnosť

– organizovaná verejnosť

– širšia verejnosť

– mini-verejnosť

– kritická verejnosť

Verejný záujem

Vláda a vládnutie

Vládnutie

– dobré vládnutie

– kritika koncepcie dobrého vládnutia

– mnohoúrovňové vládnutie

– inteligentné vládnutie

– kolaboratívne vládnutie

– vládnutie prostredníctvom neformálnych sietí

– problémy normatívnej koncepcie vládnutia

Vzdelávanie

– vzdelávanie predstaviteľov verejnej správy

– vzdelávanie občanov

Zainteresované strany

Zainteresovaní aktéri

Zapájanie verejnosti

Záujem o politiku

Zmocnenie

– zmocnenie občanov

– zmocnenie komunít

– zmocnenie mimovládnych aktérov

Znevýhodnené skupiny