U

Udržateľnosť demokracie (democratic consolidation)

(spracoval: Daniel Klimovský, upravené autorkami)

Rustow (1970) položil dve výskumné otázky, ktoré tvoria os empirických analýz udržateľnosti a konsolidácie demokracie, a to:

  1. Aké sú podmienky existencie/udržania demokracie?
  2. Čo sú hlavné faktory úspešnej a stabilnej demokracie?

Uzatvára, že rozhodujúcom faktorom nie je ekonomika ani sociálna nerovnosť a zdôrazňuje dlhodobý priebeh politického procesu zavádzania demokracie. Linz a Stepan (1996) na základe analýz krajín Latinskej Ameriky, južnej a postsocialistickej Európy dospeli k záveru, že demokraciu možno považovať za stabilizovanú, keď sa demokratický proces a demokratické inštitúcie stanú jedinou možnou „hrou“ v meste či štáte.

Za základné podmienky konsolidácie demokracie považuje Wiatr (1999):

  • Procedurálne podmienky:

o pravidelne organizované, slobodné a čestné voľby do hlavných štátnych orgánov,

o vláda práva zahŕňajúca nadradenosť konštitučného poriadku všetkým štátnym orgánom a ich rozhodovaniu,

o právom garantovaná ochrana ľudských práv a politických slobôd,

o nediskriminácia etnických či náboženských menšín, a to vo všetkých

sférach politického života.

  • Reálne spoločenské podmienky:
    • existencia dobre fungujúcej a od štátu nezávislej občianskej spoločnosti, ktorá pozostáva zo samoorganizovaných skupín chrániacich kolektívne záujmy a hodnoty občanov,
    • akceptácia demokratických procedúr a inštitúcií ako jediných legitímnych spôsobov rozdelenia moci a dosahovania kolektívnych cieľov občanov i politických elít,
    • neexistencia alebo okrajový charakter síl, ktoré chcú dosiahnuť svoje ciele prostredníctvom násilia a inými necivilizovanými formami.

 

Z hľadiska udržateľnosti demokracie je dôležitá demokratická legitimita (Schedler, 2001). Tá je výsledkom súperenia medzi prívržencami demokracie a jej odporcami, ktorým demokratické inštitúcie z rôznych dôvodov nevyhovujú a snažia sa o ich oslabenie či odstránenie (pozri aj Schedler, 1999). Na udržanie legitimity demokracie je podstatné, aby prívrženci demokracie tvorili v porovnaní s jej odporcami väčšinu a aby boli aktívni, lebo inak riskujú, že demokraciu oslabia (pozri aj heslá legitimita a demokratizácia).

V postsocialistických členských krajinách EÚ Wiatr (2003) identifikuje tieto ohrozenia demokracie: ekonomická nestabilita, etnické konflikty, politické autoritárstvo a politická nestabilita. Podľa Ágha (1999) upevnenie demokracie vyžaduje živú občiansku spoločnosť a demokratickú kultúru, ktorá sa vytvorí až neskôr, keď multiaktérska demokracia prenikne celou spoločnosťou.

Úroveň zapojenia verejnosti – pozri stupeň zapojenia verejnosti

Ústavnosť (constitutionalism)

Ústavnosť, teda konštitucionalizmus, vyjadruje princíp bezvýhradnej vlády ústavy (pozri aj heslo právny štát), respektíve vládu ľudu prostredníctvom demokratickej ústavy, ktorá garantuje ľudské práva a oddelenie zložiek štátnej moci. Ústava je základným zákonom štátu a najvyššou právnou normou. Všetky zákony a podzákonné právne predpisy musia byť v súlade s ústavou. Základnými prameňmi ústavného práva sú ústava, ústavné zákony, uznesenia, nálezy Ústavného súdu a medzinárodné zmluvy (najmä z oblasti ľudských práv). (Bröstl et al., 2010.) Orgánom ochrany ústavnosti je Ústavný súd, ktorý posudzuje súlad zákonov a predpisov s ústavným poriadkom a rozhoduje o konkrétnych sťažnostiach jednotlivcov. Podmienkou fungovania ústavného súdnictva je pluralita inštitúcií založená na princípe deľby moci a suverenity ľudu. Práve systém liberálnej demokracie umožňuje rôznorodosť názorov, záujmov a pluralitu politických strán. V tejto súvislosti je logické, že dochádza k sporným a konfliktným situáciám.