P

Paradox demokratických režimov (paradox of democracy)

Spočíva v tom, že každá centralizovaná moc demokratického štátu má tendenciu obmedzovať slobody občanov (Tocqueville, 1835, 2002). Riešením je:

 1. decentralizácia administratívy,
 2. pluralitné zastúpenie záujmov a potrieb občanov,
 3. participácia všetkých skupín občanov na rozhodovaní.

Na úrovni lokálnej správy, kde je vzdialenosť medzi politikmi a občanmi najmenšia, sú na participáciu občanov pri riešení problémov mesta či obce optimálne podmienky.  Lokálna správa však nemusí byť automaticky demokratická a spravodlivá, pokiaľ politici rozhodujú autoritatívne, jednostranne uprednostňujú záujmy elity – podnikateľskej či politickej, pokiaľ sledujú úzke stranícke záujmy a neberú do úvahy verejný záujem a záujmy obyčajných občanov. Znakom spravodlivej lokálnej správy je komunita občanov a občianok, ktorú spája spoločný verejný záujem, pocit vzájomnosti, solidarity a občianskeho povedomia.

Participácia (participation)

Participácia v najširšom zmysle slova znamená účasť, spoluúčasť, zúčastňovanie sa na niečom. Ide o aktívne zapájanie sa do života spoločenstva v nejakej oblasti. V tejto súvislosti môžeme hovoriť napríklad o politickej participácii, ktorá predstavuje účasť súkromných osôb – občanov, ako aj ich združení – na politickom rozhodovaní a jeho ovplyvňovanie (pozri heslo politická participácia). Inou oblasťou, v ktorej sa participácia deje, je komunita alebo spoločenstvo, kde sa môžu jednotlivci a skupiny občanov zúčastňovať na živote tejto komunity, napríklad dobrovoľníctvom (pozri aj heslo občianska participácia).

Participácia z pohľadu rôznych teórií – pozri teórie demokracie

Politická participácia (political participation)

Politická participácia vykazuje takéto charakteristiky (Wajzer, 2015):

 1. ide o pozorovateľné správanie (samotný záujem nie je postačujúci),
 2. aktérmi sú občania a občianky (nie politické elity alebo zamestnanci štátu),
 3. cieľom týchto aktivít je spoločenská zmena, vplyv na rozhodovanie politických

a mocenských elít.

Van Deth (2014) sem zaraďuje všetky aktivity, ktorých kontext je politický (napr. príspevok na internete) a/alebo ktoré sú politicky motivované (napr. politicky motivovaná samovražda). Politická participácia teda označuje všetky dobrovoľné aktivity občanov so zámerom ovplyvniť priamo či nepriamo politické rozhodovanie na všetkých úrovniach politického systému, výber vládnucej elity, ciele a obsah verejných politík (čo zahŕňa aj súhlas či nesúhlas s predloženými alternatívami). Môže nadobúdať individuálne formy (aktérom je jednotlivec) alebo kolektívne formy (aktérom je skupina).

Občianska (spoločenská) participácia (civic participation, social participation)

Putnam (2000) občiansku participáciu chápe široko od účasti v spolkoch až po interpersonálnu dôveru a politickú participáciu. O angažovanie občanov sa zaujímal bez ohľadu na to, či sa vzťahovala k politickej alebo spoločenskej sfére. Novšie konceptualizácie (napr. Ekman, Amna, 2012) rozlišujú politickú a občiansku participáciu, pričom politická sa vzťahuje k sfére politiky, kým občianska participácia sa vzťahuje k individuálnej alebo kolektívnej aktivite, ktorá je zameraná na komunitu. Takisto Berger (2009) navrhuje odlišovať politickú participáciu od spoločenskej (t. j. občianskej), keďže sa líšia z hľadiska toho, kto je adresátom aktivity.

Občianska, resp. spoločenská participácia zahŕňa nielen dobrovoľníctvo a neplatenú prácu v prospech miestnej komunity, ale aj neformálne vzťahy, socializáciu a priateľstvá. Jej cieľom je poskytnúť bezplatne nejaké materiálne alebo nemateriálne dobro druhým (finančné prostriedky, starostlivosť o pohodlie, sociálny kontakt). Cieľom môže byť zlepšenie životného prostredia, úprava okolia, separovanie odpadu a podobne. Občianska participácia predstavuje činnosti, ktoré vykonávajú občania v prospech občianskej spoločnosti.

Verejná participácia (public participation)

Verejná, resp. manažovaná participácia je organizovaný a metodický proces, na ktorom sa zúčastňujú zástupcovia verejnej správy a rozličných sociálnych skupín s cieľom iniciovať diskurz a kooperatívny konzultačný proces, zameraný na prijatie kolektívne záväzných rozhodnutí (Schroeter et al., 2016). Pod diskurzom v ideálnom prípade rozumieme interaktívne a iteratívne procesy deliberácie medzi občanmi, resp. organizáciami a predstaviteľmi verejnej správy s cieľom zmysluplne prispieť k tvorbe politických rozhodnutí, a to transparentným a zodpovedným spôsobom (Phillips, Orsini, 2002). Participatívne procesy by mali spĺňať kritériá definované princípmi dobrého vládnutia.

Verejná participácia vyžaduje organizačné aktivity, ktoré iniciuje a vedie vláda. Tá rozhoduje, v akej podobe je verejná participácia potrebná, ktoré skupiny občanov sú relevantné a akých zástupcov prizve, aby sa zúčastnili na koncipovaní politík a riešenia konkrétneho problému. Líši sa od politickej participácie občanov (napr. účasť na voľbách), ako aj od autonómnej participácie občanov, iniciovanej a ukotvenej v občianskej spoločnosti.

 

Tab. č. 5 Rozdiely medzi pojmami verejnej, politickej a občianskej participácie

 

Slovenský názov Verejná participácia Občianska (spoločenská) participácia Politická participácia
Anglický ekvivalent Public participation Civic participation, civic engagement, social participation Political participation
Aktéri Účasť rôznych subjektov:

1. reprezentanti verejnej správy a príslušné inštitúcie,

2. expertné a poradné skupiny (vrátane akademického sektora),

3. súkromný sektor (firmy, podnikatelia),

4. mimovládny sektor: OZ, MVO,

5. neorganizovaní občania.

Občania a občianky ako súkromné osoby.

Individuálne formy (prispievanie na charitu).

Kolektívne formy (záujmové a svojpomocné spolky, občianske združenia, profesionálne asociácie).

Občania a občianky ako súkromné osoby.

Individuálne formy (napr. bojkot, petícia, účasť vo voľbách, kontaktovanie verejných predstaviteľov).

Kolektívne formy (protestné zhromaždenia občanov, sociálne hnutia, členstvo v skupinách s politickou agendou, činnosť politických strán atď.).

Ciele Tvorba verejnej politiky, kolektívne záväzného rozhodnutia. Prospech miestnej komunity/občianskej spoločnosti. Spoločenská zmena – ovplyvniť rozhodovanie mocenských elít.
Príklady Tvorba stratégie, tvorba nového zákona, prijímanie novely zákona, územné plány, riešenie problému na komunálnej úrovni atď. Zlepšenie životného prostredia, úprava okolia, pomoc ľuďom v núdzi  a pod.

 

Zviditeľnenie ignorovaného spoločenského problému, vyjadrenie nesúhlasu so spôsobom vládnutia, poukázať na neprávosti a nespravodlivosť, presadiť isté hodnoty atď.

Zdroj: autorky

Selektívna (elitná) participácia (selective, elite participation)

Medzi podnikateľským sektorom, mimovládnymi organizáciami a neorganizovanými občanmi existuje riziko nerovných možností participovať. V súlade s neoliberálnym ekonomickým myslením sa dá očakávať, že aktéri z podnikateľskej sféry budú viac participovať a ich záujmom a argumentom sa prisúdi vyššia dôležitosť ako názorom mimovládnych organizácií, pričom názory a záujmy neorganizovaných občanov pravdepodobne nebudú vôbec vypočuté.

Participácia znevýhodnených skupín (participation of disadvantaged groups)

Početnosť tých skupín občanov a občianok, ktoré podľa elitárskeho modelu  participácie nemá zmysel pozývať, môže byť značná, a de facto kopírovať stigmatizované a marginalizované skupiny. Zdôvodňuje sa to ich negatívnymi vlastnosťami a nedostatkom schopností. Práve kvôli presvedčeniu o nekompetentnosti sa znevýhodnené skupiny stávajú skôr objektom politík ako aktérmi zmeny. V najlepšom prípade sú politiky realizované „pre nich“, ale málokedy „s nimi“. V horšom prípade sa im pripisuje ľahostajnosť, lenivosť, nečestnosť, príživníctvo a nedostatok zodpovednosti (pozri aj heslo znevýhodnené skupiny).

Participácia verejnosti – pozri verejná participácia

Participatívna demokracia – pozri teórie demokracie

Participatívne metódy (participatory methods)

Participatívne metódy (mechanizmy) predstavujú nástroje zapájania verejnosti do procesu tvorby verejných politík. V súčasnosti ich počet narástol natoľko (napr. Rowe a Frewer, 2004 ich uvádza vyše sto), že je veľmi náročné podať ich vyčerpávajúci prehľad a popis. Participatívne metódy sa klasifikujú podľa aktivít, ktoré sa od verejnosti v procese participácie očakávajú – či ide len o informovanie (pasívna úloha), o konzultácie  s verejnosťou alebo o aktívnu participáciu (spoluprácu, spolurozhodovanie alebo autonómne rozhodovanie, pozri heslo stupeň zapojenia verejnosti). Nižšie je uvedený prehľad a popis niektorých vybraných participatívnych metód (okrem často používaných sme vybrali aj také, ktoré sú v slovenských podmienkach menej známe).

 

Tab. č. 6 Vybrané participatívne metódy a ich popis

 

Deliberatívne fóra a konferencie

 

10 až 16 členov je náhodne vybraných z populácie tak, aby tvorili reprezentatívnu vzorku. Konferencii a diskusiám predchádza šírenie informácií o danej problematike. Stretnutia sú zvyčajne otvorené širokej verejnosti. Výstupom býva publikovaná správa a/alebo tlačová konferencia. Prevládajúca komunikácia je zvažovanie.

 

Deliberatívne prieskumy (deliberative polls) Do prieskumu vnášajú element deliberácie. Cieľom je zistiť, aké by boli názory verejnosti na určitú problematiku, keby bola informovaná a mala priestor zvažovať jednotlivé alternatívy v deliberatívnej diskusii. Výber účastníkov by preto mal byť reprezentatívny vzhľadom na populáciu. Presný počet nie je stanovený. Cieľom nie je konsenzus.
Fókusové skupiny

(focus groups)

Skupiny v počte 5-12 zástupcov rôznych skupín diskutujú o určitej problematike s minimálnymi zásahmi zo strany facilitátora. Stretnutia bývajú jednorazové v rozsahu

1-2 hodín. Zvyčajne sa využívajú na exploráciu názorov, záujmov a postojov.

Komunitné plánovanie (community planning) Široká participácia verejnosti, ktorej cieľom je vytvorenie vízie a rozhodovanie o tom, ako by mala vyzerať komunita, aké služby by mala poskytovať a pod. Môže zahŕňať viacero participatívnych techník.
Konsenzuálne konferencie (consensus conference) Diverzifikovaná skupina občanov sa stretne s cieľom riešenia problému, ktorý má technický alebo vedecký charakter. Pozostáva z dvoch fáz: 1. stretnutie s expertmi a diskusia v malých skupinách s cieľom dosiahnutia konsenzu, 2. zistenia a závery sú prezentované na konferencii (pre širšiu verejnosť, médiá a pod.).
Občianske panely

(citizen panels)

 

Náhodne vybraná 12-členná skupina občanov sa pravidelne stretáva (napr. 4-krát za rok) s cieľom zvažovania a diskusie o vybraných problémoch.

Iný model občianskych panelov: niekoľko tisíc účastníkov, vybraných tak, aby reprezentovali určitú populáciu, je opakovane kontaktovaných (najčastejšie poštou alebo telefonicky); medzitým sú vyzvaní, aby diskutovali o svojich názoroch s rodinou a okolím.

Občianske poroty

(citizen juries)

 

12 až 20 členov je náhodne vybraných tak, aby boli reprezentatívnou vzorkou populácie. Ide o niekoľkodňové deliberatívne stretnutia, ktoré zahŕňajú vypočúvanie svedkov a expertov. Stretnutia nebývajú otvorené verejnosti. Výsledkom je publikovaná správa alebo konferencia.
Plánovacie bunky

(planning cells)

Sú podobné občianskym porotám. Bunky zložené z 25 participantov vyprodukujú na základe diskusií a deliberácie správu, ktorú lokálne alebo národné autority musia vziať do úvahy pri rozhodovaní.
Pracovné a poradné skupiny Zástupcovia rôznych organizácií diskutujú o zvolenej problematike, navrhujú riešenia. Nebývajú reprezentatívne.
Prieskumy verejnej mienky Zisťovanie preferencií verejnosti na veľkej, zväčša reprezentatívnej vzorke. Väčšinou sa realizuje prostredníctvom dotazníkov alebo telefonicky, prípadne online. Slúži na získanie informácií.
Verejné vypočutie

(public hearings)

Účastníkmi sú politici, experti a občania, ktorí prejavia záujem. Koná sa vo forme prezentácií. Predstavitelia môžu vyjadriť názor, ale majú malý vplyv na rozhodovanie.
Workshopy a semináre Podujatia organizované vo forme prezentácií a diskusií. Zväčša sú otvorené širokej verejnosti. Hlavným cieľom je vzdelávať, prezentovať činnosť inštitúcií či organizácií, rozširovať povedomie o určitej problematike a pod.

Zdroj: Abelson et al., 2001, skrátené a upravené autorkami

Participatívne procesy (participatory processes)

Každý participatívny proces má štyri hlavné komponenty:

 1. problémovú záležitosť – nejakú problémovú situáciu alebo jav,
 2. administratívno-politickú štruktúru – systém, v ktorom participácia prebieha,
 3. politicko-administratívnu autoritu – subjekt, ktorý vytvára podmienky na participáciu občanov,
 4. účastnícke subjekty – aktérov, ktoré využívajú možnosť participovať (Feltey et al., 1998; podľa: Klimovský, 2008).

Z hľadiska fázy cyklu tvorby verejných politík sa rozlišuje participácia:

 • v rámci iniciácie problému (identifikácia problému a jeho včlenenie do politickej agendy),
 • v rámci zvažovania politiky (zvažovanie variantov návrhov riešení problému),
 • v rámci selekcie politiky (účasť subjektov na výbere návrhu vhodného riešenia),
 • v rámci implementácie politiky (zapájanie subjektov do realizácie schváleného návrhu),
 • v rámci evaluácie politiky (hodnotenie, resp. posudzovanie účinkov prijatej politiky),
 • v rámci ukončovania politiky.

Iniciácia problému je tá časť politického cyklu, v ktorej dochádza k identifikácii  problému, ktorý treba riešiť. Iniciovať problém môžu všetky subjekty, ktoré vstupujú do procesu tvorby politiky, či už potenciálne alebo reálne. Pri zvažovaní politiky ide o analýzu problémovej situácie a o navrhovanie možných variantných riešení. Vo fáze selekcie politiky je prijaté konečné rozhodnutie, ktoré sa týka riešenia problémovej situácie, a vypracovanie podrobného plánu vrátane výberu vhodných nástrojov. Vo fáze implementácie sú zámery prevedené na merateľné aktivity. Evaluácia je procesom hodnotenia účinkov, ktoré boli, respektíve neboli dosiahnuté vo vzťahu k stanoveným cieľom. Ukončenie sa vyskytuje zriedkavo, keďže málokedy dochádza k tomu, že už nie je potrebné naďalej sa zaoberať daným problémom. V praxi väčšinou dochádza k tomu, že cyklus politiky sa uzavrie zmenenou formuláciou problému, čo iniciuje začiatok nového cyklu (porovnaj: Klimovský, 2008).

Participatívne reformy a projekty (participatory reforms and projects)

Ide o také zmeny v inštitúciách (napr. štátnej správy alebo samosprávy, firiem a pod.), ktoré umožňujú širokú, udržateľnú a efektívnu participáciu občanov a zvýšenie ich podielu na rozhodovaní a samospráve vlastnej komunity. Wright a Fung (2001) uvádzajú päť príkladov participatívnych reforiem:

 • Spolupráca s políciou a správa škôl prostredníctvom kooperácie medzi lokálnou komunitou a predstaviteľmi verejnej správy v Chicagu (pre bližšie informácie pozri Fung, 2004).
 • Program tréningu a školení pre zamestnancov vo Wisconsine, na ktorom sa podieľajú zamestnanci, manažment veľkých firiem, ako aj predstavitelia verejnej správy.
 • Ochrana životného prostredia ohrozených druhov v Kalifornii, ktorá zapája miestnych aktivistov do správy a ochrany miestnych ekosystémov.
 • Rozvoj dedín v Indii (Kerala, Západné Bengálsko), ktorý prostredníctvom kombinácie prvkov priamej a reprezentatívnej demokracie prenáša značnú časť zodpovednosti na miestnych obyvateľov.
 • Participatívny rozpočet v brazílskom meste Porto Alegre (pozri napr. Nylen, 2003).
 • Množstvo príkladov úspešných systémov samosprávy a manažmentu spoločných zdrojov uvádza Ostromová (pozri napr. Ostrom, 1990; 1998; 2008).

Veľmi zaujímavé sú aj príklady radikálnej demokratizácie firiem, ktoré plne vlastnia a spravujú samotní zamestnanci. Najznámejšou takto spravovanou firmou je Mondragon Corporation v Španielsku, ktorá je založená na princípoch humánneho biznisu a filantropie (pozri napr. Herrera, 2004; Wolff, 2012).

Význam participatívnych projektov pre občiansku spoločnosť

Participatívne projekty majú pre občiansku spoločnosť nasledovný význam:

 1. Poskytujú priestor pre aktívnych občanov a občianky, v ktorom si overujú svoje schopnosti a dôveryhodnosť.
 2. Pomáhajú vytvárať väzby medzi samotnými občanmi. Posilňujú ich vzájomnú solidaritu a dôveru, čo následne uľahčuje ich kolektívne konanie.
 3. Približujú občanom správu vecí verejných v tej najkonkrétnejšej rovine. Keď zástupcovia susedských komunít debatujú o tom, čo je potrebné urobiť a v akom poradí, učia sa zvažovať, vyjednávať politickú podporu, uzatvárať dohovory a kompromisy, riešiť reálne demokratické konflikty, stávajú sa z nich školy demokracie.
 4. Prispievajú k väčšej pluralite politického systému.
 5. Prinášajú výsledky, ktoré sú dlhodobo udržateľné.
 6. Pomáhajú vytvárať politickú kultúru so silným komponentom rovnosti a rešpektu voči platnosti pravidiel a zákonov pre všetkých.

Podporujú záväzok pomáhať slabším a neprivilegovaným občanom (Takao, 1998; Wint, 2000; Ponniah, Rebick, 2001; Nylen, 2003).

Participatívny rozpočet (participatory budget)

Participatívny rozpočet sa ako inovácia prvýkrát zrodil v Brazílii v Južnej Amerike a od svojho zavedenia je predmetom intenzívneho záujmu politikov aj výskumníkov. V roku 1989 prešiel v meste Porto Alegre systém rozdeľovania financií rozsiahlou reformou. Jej základnou myšlienkou bolo právo obyvateľov podieľať sa na tvorbe rozpočtu, ktorý predtým podliehal výlučne rozhodovaniu zvolených politikov. Z nich väčšina bola prostredníctvom  klientelistických štruktúr prepojená so svetom biznisu (vysokú úroveň ich korupcie dokladajú viaceré štúdie, napr. de Sousa Santos, 1998).

Súčasný systém funguje tak, že obyvatelia jednotlivých mestských častí sa stretávajú dvakrát do roka, aby diskutovali o najdôležitejších verejných investíciách a hlasovali o ich prioritách. Následne zvolení delegáti z radov občanov absolvujú cyklus intenzívnych stretnutí počas približne piatich mesiacov, keď sa dohadujú na finálnom zozname priorít, ktorý predložia mestskej rade. Úlohou volených reprezentantov je odsúhlasiť (alebo zamietnuť) návrh obyvateľov a postarať sa o jeho implementáciu, ktorú kontrolujú a monitorujú samotní občania. V prípade zamietnutia návrhu ho vrátia obecnej rade zloženej z občanov a delegátov na prepracovanie. Tí môžu podať nový návrh alebo zamietnuť ho na základe dvojtretinovej väčšiny (Wright, Fung, 2001).

Ide teda o intenzívny, náročný, avšak premyslený systém, ktorý garantuje transparentnosť a v ktorom majú občania a ich zástupcovia rovnocennú pozíciu ako profesionálni politici, zvolení v komunálnych voľbách. Od jeho zavedenia sa percento územných oblastí s prístupom k tečúcej vode zvýšilo zo 75 % na 98 % a kanalizačné pokrytie zo 45 % na 98 %. Za obdobie od 1993 do 1996 bolo postavených päťkrát viac domov ako v rokoch 1986 – 1988. Počet študentov v školách sa zvýšil o 190 % (Baiocchi, 2005). Prvými prioritami boli teda evidentne základné potreby najchudobnejších obyvateľov. Podľa dostupných štúdií (pozri napr. Aragonés, Sánchez-Pagés, 2008) sa v neskorších rokoch záujem posunul k oblastiam školstva, zdravotníctva, ktoré sú zaujímavé aj pre stredné a vyššie vrstvy obyvateľstva.

Od 90. rokov sa rôzne formy participatívneho rozpočtu rozšírili do celého sveta. Peixoto (2014; podľa: Fung, 2015) uvádza vyše 1500 dokumentovaných prípadov participatívneho rozpočtu (predovšetkým v Európe, v Latinskej a v Severnej Amerike). Jeho modifikovanú verziu skúšali niektorí predstavitelia verejnej správy aj v SR (napr. v Trenčianskom kraji, kde išlo o internetové hlasovanie za vopred pripravený zoznam projektov). Je potrebné uviesť, že niektoré formy údajne participatívneho rozpočtu sa natoľko líšia od svojho originálu, že – ako konštatuje Patemanová (2012) – existuje pochybnosť, či je vôbec možné ich za participatívny rozpočet považovať.

Sintomer et al. (2008, 2010; podľa: Krenjova, Raudla, 2013) ponúka takúto typológiu participatívnych rozpočtov:

 1. model z Porto Alegre adaptovaný pre Európu,
 2. tzv. proximitná participácia (proximity participation),
 3. konzultovanie verejných financií (consultation on public finance),
 4. komunitné participatívne rozpočtovanie (community participatory budgeting),
 5. model postavený na participácii viacerých zainteresovaných aktérov (multi-stakeholder participation). (Pre bližší popis a porovnanie jednotlivých modelov pozri Krenjova, Raudla, 2013.)

Zatiaľ čo nasledujúce dva modely (proximity participation, consultation on public finance) sú svojou povahou skôr konzultatívne, tie ostatné sú zamerané iba na organizované skupiny občanov. Možno konštatovať, že len model prispôsobený európskym podmienkam na základe príkladu Porto Alegre uchoval jeho pôvodnú myšlienku a zmysel. Hoci je zrejmé, že nie všade bude participatívny rozpočet fungovať na základe rovnakých princípov ako v Brazílii, zmocnené deliberatívne formy prinesú väčšie účinky v smere vzdelania a zmocnenia občanov.

Politická korektnosť (political correctness)

Politická korektnosť zavádza také normy komunikácie (a správania), ktoré majú chrániť marginalizované, zraniteľné alebo historicky znevýhodnené skupiny. V západných krajinách sa politická korektnosť spája s rastúcim spoločenským a politickým uvedomením dôležitosti rovného zaobchádzania so všetkými ľuďmi bez ohľadu na ich národnosť, etnickú príslušnosť, sexuálnu orientáciu atď., ako aj s nárastom poznatkov o dôsledkoch, ktoré vyplývajú z rôznych spôsobov používania jazyka (Fairclough, 2003).

Politická korektnosť pretvára verejný diskurz, a to obmedzovaním určitých komunikačných obsahov, s cieľom predísť urážke, ujme na sebahodnotení a ďalším negatívnym efektom u predstaviteľov zraniteľných skupín. Často ide o také skupiny, ktoré v minulosti boli alebo stále sú subjektom diskriminácie, napríklad ženy a ľudia inej farby pleti (Moller, 2016). Uplatňuje sa prostredníctvom viacerých mechanizmov:

 1. subjektívne (prostredníctvom autocenzúry),
 2. intersubjektívne (prostredníctvom tlaku zo strany spoločnosti, morálnym odsúdením),
 3. prostredníctvom formálnych pravidiel (zákonov, predpisov atď.) (Dirakis, 2017).

Predmetom politickej korektnosti sú podľa Dirakisa nasledovné tvrdenia (2017):

 1. hanlivé tvrdenia o príslušníkoch určitej skupiny (napr. spochybňujúce ich inteligenciu, hygienu, schopnosti atď.),
 2. zovšeobecňujúce, stereotypizujúce a zjednodušujúce tvrdenia, ktoré prisudzujú príslušníkom určitej skupiny konkrétne vlastnosti,
 3. také pomenovanie príslušníkov určitých skupín, ktoré je vnímané ako nevhodné, hanlivé (napr. označenie nevidiacich ako slepých),
 4. klasifikovanie občanov na základe ich rasovej príslušnosti štátnymi orgánmi.

Vo verejnom diskurze sa termín politická korektnosť používa aj v pejoratívnom zmysle. Ironické označenie nejakého vyjadrenia ako politicky korektného obsahuje implicitné presvedčenie, že zavádzanie takýchto komunikačných noriem je prehnané a neodôvodnené. Častou výhradou odporcov politickej korektnosti je, že ide o nástroj politickej kontroly, ktorá neoprávnene obmedzuje slobodu prejavu. Diskusiu o význame a dôsledkoch politickej korektnosti zvyknú rozprúdiť nevhodné vyjadrenia osôb vo verejných funkciách alebo známych osobností. Prejavy odporu voči „prehnaným“ normám politickej korektnosti vyvolávajú tiež existujúce prípady prepustenia, odstúpenia z funkcie alebo iných „tvrdých“ sankcií za nevhodné vyjadrenie.

Poznatky sociálnej psychológie však podporujú oprávnenosť toho, aby úplná sloboda prejavu bola v niektorých prípadoch obmedzená. Podporujú to známe experimenty, keď označenie členov skupín, ktoré indikuje ich horšie schopnosti, skutočne v konečnom dôsledku znížilo ich reálny výkon (Gendler, 2011). Dôvod zavádzania noriem politickej korektnosti teda nie je triviálny, ako na to poukazujú jej odporcovia – nejde „len“ o to, nedotknúť sa niekoho, ale o reálne a preukázateľné dôsledky stereotypného či diskriminujúceho označovania a iných nevhodných vyjadrení. Netreba zabúdať, že ústredná myšlienka politickej korektnosti sa o opiera o také historické skúsenosti, ako bolo napríklad zotročenie Afroameričanov a likvidácia Židov, Rómov a ďalších skupín počas druhej svetovej vojny.

Na druhej strane uplatňovanie politickej korektnosti nie je bez problémov a zahŕňa viaceré dilemy (Moller, 2016). Okrem problému odhadnúť primeranosť sankcie za konkrétne vyjadrenia sa niektorí autori obávajú, že politická korektnosť vedie k posilneniu statusu obete v tých skupinách, ktorých sa týka, podrýva ich aktérstvo a schopnosť zmeniť vlastné postavenie. Ďalší (napr. Dirakis, 2017) poukazujú na to, že nie všetky skupiny, ktoré sú nejakým spôsobom znevýhodnené, sú predmetom politickej korektnosti a ich útlak tak prechádza bez povšimnutia. Otázkou je aj to, či príliš striktné normy politickej korektnosti nepôsobia v skutočnosti opačne, t. j. podporujú u väčšinovej verejnosti pocity nevôle voči predstaviteľom práve tých skupín, ktoré politická korektnosť má chrániť. Napriek tejto kritike v odbornej verejnosti prevláda konsenzus, že citlivé používanie jazyka, a teda aj primerané uplatňovanie noriem politickej korektnosti má svoj zmysel a plní účel chrániť legitímne záujmy znevýhodnených skupín a ich postavenie v spoločnosti.

Politická gramotnosť – pozri vzdelávanie a politická sebaúčinnosť

Pluralizmus (pluralism)

Pluralizmus rozumných doktrín je normálnou situáciou slobodnej spoločnosti (pozri napr. Rawls, podľa: Plichtová, 2010). Rešpektovanie tejto situácie je základnou podmienkou politickej tolerancie. Štát ani žiadna iná inštitúcia nemá právo posudzovať pravdivosť alebo hodnotu jednotlivých rozumných doktrín. Nedodržanie tohto princípu by znamenalo nastolenie záväznej a jednotnej doktríny štátu s použitím štátnej moci. Politický liberalizmus nestavia na záväznej a jednotnej koncepcii dobra, ale na verejnej koncepcii spravodlivosti, ktorá priznáva politickú rovnosť a slobodu všetkým občanom, nech je ich názor akýkoľvek. Keďže v spoločnosti usporiadanej podľa princípov politického liberalizmu žiadna autorita nemá právo vnucovať občanom špecifickú koncepciu spoločenského dobra, je na každom občanovi, aby realizoval svoje právo spoluurčovať spoločné dobro, teda svoje právo participovať na spoločnom dobre podľa svojich predstáv (Rawls, podľa: Plichtová, 2010).

Dahl (1965, 1971) zavádza termín polyarchia (vláda mnohých). Pravidelné a slobodné voľby podľa neho zaručujú spravodlivú súťaž rozmanitých záujmov. Odlišnou formou reprezentácie záujmov je korporativizmus. Ide o organizáciu štátu na profesijnom

princípe – hierarchicky usporiadaný počet monopolných organizácií (korporácií) zastupuje záujmy svojich členov a súčasne sa podieľa na tvorbe politík. Tieto korporácie sú usmerňované štátom. Lindblom (1977; podľa: Klimovský, 2014) však upozorňuje, že polyarchia nie je úplnou zárukou demokratického vládnutia, pretože sa môže stať, že polyarchia skĺzne ku korporativizmu, najmä ak politické elity začnú spolu kolaborovať a prestanú sa pokúšať o politickú súťaž.

Politická kultúra (political culture)

Pojem politickej kultúry sa vzťahuje k tým normám, postojom, presvedčeniam a zvykom, ktoré si ľudia vytvorili v súvislosti s vládou a politikou. Sú to zdieľané hodnoty a presvedčenia, viažuce sa na politické vzťahy a obsah politík. Politická kultúra určuje, kto a akým spôsobom vládne, ako je v skupine rozdelená autorita a moc, ako sa mocenské autority správajú, ako sú vnímané zo strany ostatných členov kolektivity, ako je kolektivita organizovaná, akým spôsobom fungujú inštitúcie atď. (Swedlow, 2013). Politická kultúra udržiava existujúce vzorce moci, čo však nevylučuje jej zmenu, keďže ani v rámci jednej kolektivity nie je politická kultúra úplne homogénna, ale pozostáva z viacerých politických subkultúr.

Pojem politickej kultúry sa niekedy zamieňa s občianskou kultúrou. Podľa Višňovského (2010) je obsah pojmu občianskej kultúry špecifickejší a užší a zodpovedá viac miestnej kultúrnej identite a kultúrnej tradícii regiónu, kým pojem politickej kultúry je viac univerzálny a globálny. Podľa nášho názoru je náročné medzi oboma pojmami diferencovať, keďže aj pojem politickej kultúry pripúšťa existenciu viacerých subkultúr. Občianska, resp. politická kultúra bola prvýkrát hlbšie rozpracovaná v diele The civic culture (Almond, Verba, 1965), na čo neskôr nadviazali ďalší autori, napr. Putnam (1993, 2000) a Fukuyama (1996).

Poddanská politická kultúra

Almond a Verba zaviedli pojem tzv. poddanskej politickej kultúry, ktorú charakterizuje pasívny vzťah k politickému systému, nepripravenosť občanov na aktívnu účasť a podriadenie sa autoritám bez ohľadu na to, ako ich občania hodnotia. Bútorová a Gyárfášová (2010) používajú tento pojem v kontexte slovenských podmienok pri interpretácii výsledkov prieskumu v SR, ktoré poukazujú na vysokú úroveň naučenej bezmocnosti. Príčiny tohto stavu vidia v historických súvislostiach ako výsledok minulých autoritárskych režimov (vojnového Slovenského štátu a neskôr socializmu).

Význam politickej kultúry pre demokraciu

Význam politickej kultúry pre demokraciu je zrejmý. Ako uvádza Višňovský (2010), demokracia vyrastá z určitého kultúrneho „podhubia“. Občania sa správajú podľa toho, či je  angažovanosť alebo občianstvo pre nich hodnotou. Okrem toho nie každý politický systém je zlučiteľný s každým typom politickej kultúry. Pre udržanie istej kvality demokracie je potrebné rozvíjať taký typ politickej kultúry, ktorý podporuje demokratické hodnoty a občiansku angažovanosť.

Politická sebaúčinnosť (political self-efficacy)

Politická sebaúčinnosť predstavuje špecifickú dimenziu všeobecnej sebaúčinnosti. Autor konceptu sebaúčinnosti Albert Bandura vnímanú sebaúčinnosť definuje ako presvedčenie o vlastných schopnostiach správať sa určitým spôsobom a dosiahnuť v určitej oblasti vytýčené ciele (Bandura, 1977, 2006). Nejde o všeobecnú osobnostnú črtu, ale ako zdôrazňuje Bandura, ide o multimodálny koncept, ktorý sa vzťahuje na jednotlivé špecifické oblasti. Presná špecifikácia sebaúčinnosti zvyšuje pravdepodobnosť, že sa odhalia významné vzťahy medzi premennými (Bandura, 1991). Wollman a Stouder (1991) napríklad zistili, že meranie politickej sebaúčinnosti je lepším prediktorom politického správania ako všeobecná sebaúčinnosť.

Politická sebaúčinnosť predstavuje presvedčenie o vlastnej schopnosti a možnosti ovplyvniť politický systém (Bandura, 1997). Schopnosť ovplyvniť politiku sa vzťahuje skôr k internej sebaúčinnosti, t. j. k vlastným vedomostiam, schopnostiam a zručnostiam, kým možnosť ovplyvniť politiku sa týka tzv. externej sebaúčinnosti – otvorenosti samotného politického systému voči aktivitám a vplyvu občanov. Viaceré výskumy potvrdili rozlišovanie internej od externej sebaúčinnosti, keď priniesli dôkazy v prospech ich rozdielneho vplyvu na participáciu občanov. Caprara et al. (2009) zistili, že kým interná sebaúčinnosť je lepším prediktorom rôznych foriem politickej participácie, externá sebaúčinnosť viac súvisí s dôverou k formálnym politickým inštitúciám (pozri aj Allsop, 2015). Výskumy ukazujú, že interná sebaúčinnosť (presvedčenie občana o vlastných schopnostiach) je pre aktívnu participáciu dôležitejšia než to, aké možnosti vplyvu poskytujú občanom samotné politické inštitúcie (treba však mať na pamäti, že tieto výskumy boli realizované v demokratických režimoch).

V tejto súvislosti sa často hovorí aj o tzv. politickej gramotnosti, preto považujeme za dôležité uvedené pojmy odlíšiť. Sebaúčinnosť je podľa Banduru (1997) podmienená súborom zručností v kognitívnej, sociálnej, emocionálnej a behaviorálnej oblasti. Politická gramotnosť sa primárne vzťahuje ku kognitívnej zložke. Kým politická gramotnosť je skôr súborom znalostí o politike a o fungovaní politických inštitúcií, politická sebaúčinnosť je presvedčenie o tom, že úroveň vlastných vedomostí, schopností a zručností umožní jedincovi dosiahnuť vytýčené ciele v oblasti politiky. Viacerí autori argumentujú, že aktívna participácia v politike vyžaduje viac, než len vedomosti o tom, ako funguje politický systém (hoci aj tie sú veľmi dôležité). Solhaug (2006) napríklad zistil, že politická sebaúčinnosť je lepším prediktorom politickej participácie, politické znalosti však silnejšie súvisia s občianskymi postojmi.

Sebaúčinnosť nie je statická, ale možno ju meniť vlastnou snahou, ako aj vplyvmi z externého prostredia. Nízka úroveň internej politickej sebaúčinnosti sa zväčša pripisuje zle nastavenému vzdelávaciemu systému. Špecifickým problémom je sebaúčinnosť a politická gramotnosť v sociálne znevýhodnených skupinách. Keďže poznatok, že miera participácie je silne podmienená socioekonomickým postavením, je mnohonásobne výskumne doložený (pozri napr. Verba, Schlozman, Brady, 1995; Bútorová, Gyárfášová, 2010; Plichtová, 2010), politickú sebaúčinnosť je potrebné podporiť najmä u sociálne znevýhodnených občanov a občianok. Politická sebaúčinnosť znevýhodnených skupín sa buduje v procese zmocnenia (empowerment) prostredníctvom učenia. Práve zvyšovanie vnímanej politickej sebaúčinnosti je základom procesu zmocňovania (pozri aj heslo zmocnenie).

Politická socializácia (political socialization)

Politická socializácia je proces, v rámci ktorého dochádza k utváraniu politických postojov (vrátane politických hodnôt a identity), politickej angažovanosti (spolu so záujmom o politické záležitosti a politickou sebaúčinnosťou) a politického správania (t. j. rôznych foriem politickej participácie, napr. účasti na voľbách, protestoch atď.) (Neundorf, Smets, 2017). V rámci politickej socializácie si občania formujú postoje a presvedčenia o tom, aká je úloha vlády, akú rolu zohrávajú občania, akým spôsobom je potrebné pristupovať k politickým a spoločenským autoritám, nakoľko vláda má alebo nemá zasahovať do konkrétnych záležitostí a podobne. Ide o naučené vzorce, o ktorých sa predpokladá, že sú do veľkej miery stabilné v priebehu života. Na druhej strane niektorí autori (napr. Alwin, Krosnick, 1991) sú presvedčení, že jednotlivci menia svoje správanie a preferencie na základe životných skúseností.

Pod politické postoje a správanie jednotlivcov sa podpisujú nielen osobné, ale aj sociálne, kultúrne a historické faktory. Primárna rodina ovplyvňuje politické postoje detí viacerými spôsobmi, napríklad explicitne vyjadrenou politickou orientáciou (Beck, Jennings, 1982), ako aj prostredníctvom socioekonomického statusu, ktorý sa spája s vyšším vzdelaním u detí. Vyššie vzdelanie detí podporuje utváranie politickej orientácie a postojov spätých s občianstvom (Jennings, Stoker, Bowers, 2009). Do tohto procesu však okrem rodiny vstupujú aj iní aktéri vrátane škôl, rovestníckych skupín, vlády a médií (v súčasnosti rastie vplyv sociálnych sietí a internetu).

V súvislosti s vplyvom vzdelávacieho systému sa diskutuje nielen o kvalite poskytovaných informácií, ale aj o celkovej atmosfére v triede, štýle výuky a vedenia (napr. autoritatívny versus demokratický štýl, do akej miery sú študenti povzbudzovaní k diskusiám a kritickému mysleniu a pod.). Dôležitým zistením je to, že školy dokážu kompenzovať rozdiely v kvalite politickej socializácie, ktorú poskytuje rodina (Neudorf, Niemi, Smets, 2016). Niektorí autori (napr. Almond, Verba, 1965) sú presvedčení, že ak sa od občanov vo vzdelávacom systéme alebo v pracovnej sfére očakáva bezpodmienečné podriadenie sa autorite bez kritického uvažovania, prenesú si tento model aj do politickej sféry. Ak je naopak jedinec v pozícii kritického a nezávislého aktéra a ak sa naučil spolurozhodovať, možno očakávať, že bude podobným spôsobom participovať aj v politickom živote (pozri heslo demokratická participácia na pracoviskuworkplace democracy, Pateman, 1970).

Právny štát (legal state, state of law)

Právny štát je taký štát, v ktorom stojí zákon nad vládcami. To v praxi znamená, že moc reprezentantov štátu je obmedzená vopred danými zákonmi – všeobecne záväznými pravidlami platiacimi bez výnimky pre každého. Štát je viazaný vlastným právom, ako aj medzinárodnými záväzkami, ktoré prijal (Klimovský, 2014). Štátne orgány môžu konať len to, čo im dovoľuje ústava (pozri aj heslo ústavnosť). Občania môžu robiť všetko, čo im zákon nezakazuje. Majú teda istotu, že vláda nebude zasahovať do ustálených právnych vzťahov neočakávaným a nepredvídateľným spôsobom.

Právny štát stojí na nasledovných princípoch (Bröstl, 1995; Ottová, 2006):

 1. princíp obmedzenej vlády,
 2. princíp ústavnosti a zákonnosti,
 3. princíp deľby a kontroly moci,
 4. princíp nezávislosti súdnictva,
 5. princíp garancie základných ľudských práv,
 6. princíp právnej istoty.

Rešpektovanie zásad právneho štátu je predpokladom ochrany úcty, ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám.

Okrem právneho štátu sa pri vysvetľovaní politických a spoločenských fenoménov hovorí o rôznych koncepciách štátu – v literatúre sa napríklad možno stretnúť s tzv. sociálnym štátom (welfare state), administratívnym štátom (administrative state), neo-weberiánskym štátom či obsluhujúcim štátom (servicing state). (Bližšie pozri Klimovský, 2014.)