F

Formy participácie (forms of participation, types of participation)

Participáciu je možné klasifikovať z rôznych hľadísk (pozri prehľad participatívnych foriem, Klimovský, 2008). Vybrané formy participácie charakterizujeme nižšie.

Autentická participácia (authentic participation)

Pravá (autentická) verejná participácia znamená, že verejnosť má skutočný, nie predstieraný podiel na politickom rozhodovaní. To znamená, že občania sú zapojení už do tvorby cieľov, stratégií, politík a často aj do implementácie a hodnotenia. Je potrebné sledovať, nakoľko je zainteresovaným aktérom umožnené participovať v jednotlivých fázach prípravy a formulovania verejných politík (vytýčenie cieľov, plánovanie, implementácia atď.). Autentické zapojenie je hĺbkové, kontinuálne a účinné (účastníci majú reálnu možnosť ovplyvniť ciele a výsledky predmetu participácie). Autentická, teda skutočná participácia sa vyskytuje len vtedy, ak aj verejnosť zahrnutá do administratívneho procesu rozhodovania a občania sú spolutvorcami verejného dobra (Kong et al., 1998; Samoff, 2000). V skutočnej participácii sú občania v dominantnom postavení, diskutujú a rozhodujú, pričom vláda podporuje aktivitu verejnosti pri nastavovaní cieľov, poskytuje zdroje a informácie a  monitoruje celý proces (pozri napr. Gray, Chapin, 1998; Plein, Green, Williams, 1998; Lando, 1999; Yankelovich, 1991, podľa: Wang, 2001).

Feltey et al. (1998; podľa: Klimovský, 2008) uvádzajú tieto kritériá pravej participácie:

  • štýl interakcie je spolupráca,
  • čas iniciácie participácie je predtým, než sa niečo zrealizuje,
  • rola príslušnej autority (je dodávateľ potrieb a legitímny „vládca“),
  • k dispozícii sú technické a interpersonálne administratívne schopnosti,
  • občania sú rovnocenní partneri politicko-administratívnej autority,
  • občania disponujú potrebnými schopnosťami (dialóg, kooperácia),
  • vzájomný prístup medzi aktérmi charakterizuje dôvera,
  • celý administratívno-politický proces je dynamický a transparentný,
  • občania majú možnosť konať aj proaktívne, nielen reaktívne, rozhodnutie je prijaté ako konsenzus alebo kompromis, pričom každý účastník má právo vstúpiť do procesu jeho vytvárania.

Technokratická participácia (technocratic participation)

Technokraticky poňatá verejná participácia manipuluje s názormi verejnosti alebo informuje o rozhodnutiach, ktoré sú už dohodnuté (Wang, 2008). V literatúre sa označuje takáto forma participácie ako tradičná, resp. konvenčná. Podľa Klimovského (2008) sú v nej účastnícke subjekty pomerne vzdialené a pôsobia skôr v pozícii subjektu s doplnkovými funkciami. Napríklad na základe rozsiahleho prieskumu v USA Wang (2001) konštatuje, že v mnohých mestách je participácia na nízkej úrovni a rozhodnutia sú čisto administratívne. Len málokedy sú občania prizvaní na vyjednávanie o rozpočte mesta na rozvojové činnosti a plány či na vyjednávanie o exekutívnom rozpočte. Len jedna tretina respondentov potvrdila, že občania sú zahrnutí aj do procesu vyjednávania o programe, činnostiach a cieľoch. Na príprave stratégie, ako ciele dosiahnuť, sa občania zúčastňujú ešte menej. Ani na monitorovanie poskytovaných služieb nie sú podľa väčšiny respondentov občania prizývaní. Podobne je to aj s hodnotením dosiahnutia programových cieľov (porovnaj Wang, 2001).

Riadená participácia (guided, top-down participation)

Riadená participácia odpovedá na výzvu politicko-administratívnej autority, ktorá považuje participáciu občanov pri riešení určitého problému za vítanú/želanú (Klimovský, 2014). V tomto prípade ide o participáciu smerujúcu „zhora nadol“ (top-down). Keďže ide o vyvolanú dobrovoľnú participáciu, nazýva sa aj vyžiadanou participáciou. Príkladom je  výzva starostu obce postihnutej povodňami, aby jej obyvatelia pomohli pri odstraňovaní škôd.

Spontánna participácia (spontaneous, bottom-up participation)

Opakom riadenej participácie je spontánna iniciatíva vychádzajúca od samotných občanov („zdola“, resp. bottom-up). Výrazne narastá pri zlomových udalostiach. Napríklad v roku 1989 brutálny zásah policajtov proti pochodu vysokoškolákov v Prahe vyvolal protestné aktivity občanov. Tí si pripomínali hrdinský čin vysokoškolského študenta Jána Palacha, ktorý sa v roku 1969 upálil na protest proti režimu normalizácie.

Formy politickej participácie (forms of political participation)

Pod politickou participáciou rozumieme všetky dobrovoľné aktivity občanov ako súkromných osôb, ktorých zámerom je ovplyvniť priamo alebo nepriamo politické rozhodovanie na všetkých úrovniach politického systému, výber vládnucej elity, ciele a výsledky verejných politík, ako aj schvaľovanie politík (pozri aj heslo participácia). Politická participácia nadobúda tieto formy (Ekman, Amna, 2012):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 4 Formy politickej a občianskej participácie a neparticipácie

 

  Neparticipácia Občianska participácia (latentne – politická) Politická participácia (manifestná)
Aktívne formy (antipolitické) Pasívne formy (apolitické) Sociálna angažovanosť

(pozornosť)

Občianska

participácia

(aktivita)

Tradičná politická participácia Neinštitucionálne formy politickej participácie
Legálne protesty alebo aktivity Nelegálne protesty alebo aktivity
Individuálne formy Nehlasovanie

 

Aktívne vyhýbanie sa politickým témam

 

Vnímanie politiky ako odpornej

Nehlasovanie

 

Vnímanie politiky ako nezaujímavej a nepodstatnej

 

Politická pasivita

Zaujímanie sa o politiku a spoločnosť

 

Vnímanie politiky ako dôležitej

Venovanie peňazí na charitu

 

Diskutovanie o politike

 

Recyklovanie

Hlasovanie vo voľbách a v referende

 

Kontaktovanie verejných predstaviteľov

Bojkot a politická konzumácia

 

Podpísanie petície

 

Rozdávanie pamfletov

Občianska neposlušnosť

 

Politicky motivované útoky na majetok

Kolektívne formy Nepolitické životné štýly (hedonizmus, konzumerizmus.)

 

Náhodné skutky nepolitického násilia, reflexia frustrácie, odcudzenia a sociálnej exklúzie

Nereflektované, nepolitické životné štýly Príslušnosť k skupine so sociálnym fokusom

 

Identifikácia s určitou ideológiou / stranou

 

Životný štýl súvisiaci s hudbou, skupinou identitou a pod.

Dobrovoľníctvo (spoločensky prospešné práce)

 

Aktivita v rámci komunitne zameraných organizácií

 

 

Členstvo v politickej strane/ organizácii

 

Dobrovoľná práca v prospech politickej strany alebo organizácie

Účasť na štrajkoch, protestoch a iných akciách

 

Byť súčasťou sociálnych hnutí

Účasť na násilných demonštráciách (napr. ochrana práv zvierat)

 

Násilné strety s políciou

 

Sabotáže/ obsadenie ciest, koľajníc

Zdroj: Ekman, Amna, 2012

Tradičná politická participácia (traditional, conventional political participation)

Politická participácia sa v pôvodnom význame vzťahovala predovšetkým na účasť na voľbách a volebnej kampani. Spolu s kontaktovaním verejných predstaviteľov a straníckou aktivitou predstavujú tzv. tradičné formy politickej participácie.

Neinštitucionálna politická participácia (extra-parliamentary, unconventional political participation)

Patria sem rozličné formy protestov (napríklad demonštrácie, štrajky, bojkot, sociálne hnutia, ilegálne politické aktivity a pod.). Keďže sa nedejú vo sfére politických inštitúcií, označujeme ich ako neinštitucionálne formy politickej participácie. Príkladom sú verejné zhromaždenia Za slušné Slovensko (2018).

Manifestná politická participácia (manifest political participation)

Pod manifestnou politickou participáciou rozumieme tie dobrovoľné aktivity občanov (jednotlivcov alebo skupín), ktoré vykonávajú s cieľom ovplyvniť rozhodovanie politických alebo spoločenských elít. Patria sem jednak tradičné (napr. voľby), ale aj neinštitucionálne formy politickej participácie (napr. protesty).

Latentná politická participácia (latent political participation)

Latentná politická participácia sa týka tých predpolitických aktivít, ktoré nespĺňajú kritériá manifestnej politickej participácie (napr. charita, recyklovanie, dobrovoľnícke aktivity, záujem o politické a spoločenské dianie vo všeobecnosti). Ak pri hodnotení politickej participácie neberieme do úvahy jej latentné formy, vedie to k podhodnoteniu kvality a rozsahu angažovanosti občanov v jednotlivých krajinách (Ekman, Amna, 2012).

Legálna politická participácia (legal political participation)

V súčasnosti viaceré podoby politickej participácie nemajú inštitucionálny charakter – t. j. odohrávajú sa mimo štátnych inštitúcií (protesty, bojkot, podpisovanie petícií a pod.). Po splnení určitých kritérií, ktoré vyplývajú zo zákona, sú takéto formy politickej participácie považované za legálne.

Nelegálna politická participácia (illegal political participation)

Za nelegálne formy politickej participácie sú považované nepovolené demonštrácie, násilné protesty a povstania. Príkladom môžu byť aj niektoré aktivity skupín na ochranu zvierat alebo feministických združení (napríklad útoky na obchody s kožušinou a pod.).