E

Elektronická verejná správa (e-government, e-governance)

(spracoval: Tomáš Malec, upravené autorkami)

Palvia a Sharma (2007) definujú e-government ako všeobecný termín, ktorý charakterizuje internetové verejné služby poskytované na miestnej, štátnej či federálnej úrovni. V oblasti elektronickej verejnej správy vláda využíva informačno-komunikačné technológie (IKT) a najmä internet na podporu vládnych aktivít, zapojenie občanov a poskytovanie vládnych služieb. Interakcia môže byť v podobe získavania informácií, podaní alebo vykonávania platieb a množstva ďalších aktivít prostredníctvom internetového pripojenia.

Vzhľadom na množstvo definícií e-governmentu je potrebné vychádzať z ich spoločného menovateľa, a tým je využívanie informačno-komunikačných technológií, najmä internetu, prostredníctvom webových sídiel verejných inštitúcií s cieľom zlepšiť poskytovanie verejných služieb a informácií občanom, podnikateľom či verejným inštitúciám. Implementácia IKT prvkov má teda za cieľ zefektívniť vládnutie, t. j. poskytovanie služieb, informácií, zvyšovať participáciu občanov a pod.

E-governance je využívanie IKT technológií na rozličných úrovniach verejnej správy s cieľom zvýšenia kvality spravovania (Bedi, Singh, Srivastava 2001; Okot-Uma 2000). Pojem e-governance v súčasnosti nemá jednotnú definíciu, avšak využívanie aplikovaných IKT technológií na sieťovanie a komunikáciu jednotlivých subjektov (štátna správa, samospráva, tretí sektor, občania, podnikatelia) s cieľom zapájania týchto subjektov do spravovania je charakteristickou črtou e-governance prístupu k riadeniu. UNESCO definuje-governance ako využívanie informačných a komunikačných technológií vo verejnom sektore s cieľom zlepšiť informovanosť a poskytovanie služieb, podnecovať účasť občanov na rozhodovacom procese a zvyšovať zodpovednosť, transparentnosť a účinnosť vlády.

E-governance je považovaná za širšiu koncepciu ako e-government, pretože môže priniesť zmenu v spôsobe, akým občania pristupujú k vládam a k sebe navzájom. Zahŕňa nové štýly vedenia, diskusie a rozhodovania o politike a investíciách, prístupu k vzdelaniu a k občanom a nové spôsoby organizovania a poskytovania informácií a služieb. E-governance môže priniesť nové koncepcie občianstva, a to z hľadiska potrieb a zodpovedností občanov.

Rozumné mesto (smart city)

Koncept rozumného mesta je postavený na využívaní digitálnych, informačných a komunikačných technológií na skvalitnenie života v mestách. Cieľom je efektívne využívanie dostupných zdrojov a hľadanie nových, znižovanie spotreby energie, optimalizácia dopravy, znižovanie záťaží životného prostredia atď. Dôležitú úlohu zohrávajú inovácie a experimentovanie. Príbuznými pojmami sú koncept digitálneho mesta (digital city) a koncept rozumného regiónu (smart region) (McLaren, Agyeman, 2015; Peris-Ortiz, Bennett,Yábar, 2016).

Elitársky model demokracie – pozri teórie demokracie

Evaluácia participatívnych procesov – pozri hodnotenie kvality participatívnych procesov