Pilotný projekt 11

Trvalo udržateľná mobilita

Problematika dopravy v meste je široká agenda. Obce si často nevedia nájsť riešenia problémov dopravy v meste, ktoré by boli založené na vyváženosti  využitia rôznych druhov dopravných prostriedkov, a ktoré by rešpektovali záujem obyvateľov mesta o kvalitné  a zdravé životné prostredie. Na príprave plánu udržateľnej mestskej mobility je nevyhnutné pracovať s obyvateľmi mesta a jednotlivými mestskými časťami tak, aby nastavené opatrenia a riešenia našli pochopenie a odozvu verejnosti. Zámerom je práve v spolupráci s verejnosťou hľadať efektívne riešenia v oblasti zdravého životného prostredia a iných foriem mobility v meste.

Ciele projektu

  • znížiť podiel individuálnej automobilovej dopravy a zvýšiť kvalitu života ľudí v meste Banská Bystrica.

Hlavné výstupy

  • prieskum dopravného chovania
  • analýza legislatívnych podkladov a dokumentov pre oblasť udržateľnej mobility a dopravy.

 

Viac informácií nájdete TU.

 


 

Ľudia majú množstvo nápadov

Téma zameraná na udržateľnú mestskú mobilitu nadväzuje na súčasné trendy pri riešení problémov dopravy v mestách európskych krajín. Dôraz sa pri tom kladie na znižovanie podielu individuálnej automobilovej dopravy a zvyšovanie kvality života ľudí v mestách. Doprava spoločne s jej infraštruktúrou sa každodenne dotýka všetkých skupín obyvateľov väčších miest. Táto problematika ľudí autenticky zaujíma a existuje široký priestor pre zohľadnenie postojov a názorov obyvateľov pri definovaní toho, akým spôsobom by mala byť riešená. Samospráva mesta Banská Bystrica v spolupráci s Nadáciou Ekopolis v súlade s princípmi a trendmi používanými v súčasnosti vo vyspelých európskych krajinách pre tvorbu Plánov udržateľnej mestskej mobility spoločne realizujú projekt Trvalo udržateľnej mobility v meste a jeho okolí. Jedným zo základných predpokladov riešenia mestskej mobility je dôraz na vyváženosť využitia rôznych druhov dopravy, akými sú automobily, MHD, cyklistická či pešia doprava so snahou znižovať dopady dopravy na životné prostredie. O širokom priestore pre občiansku participáciu pri definovaní východísk dopravných politík na mestskej úrovni sme sa rozprávali s Petrom Medveďom (PM) z Nadácie Ekopolis.

Mohli by ste nám povedať niečo viac o pozadí projektu?

Peter Medveď: Kontext projektu mobilita a problémy dopravy v mestách sú na Slovensku niekoľko rokov témou, s ktorou sa mestá a samosprávy snažia vysporiadať rôznym spôsobom. Samotná Banská Bystrica je príkladom mesta, ktoré má o túto tému dlhodobo vážny záujem, pričom ju chce riešiť a zároveň je to mesto, ktoré v nej nemá ľahkú štartovaciu pozíciu. Banská Bystrica má výbornú hromadnú dopravu, ale napríklad, čo sa týka infraštruktúry pre cyklotrasy a pre chodcov je táto situácia zložitejšia. Mesto je členité, husto zastavané, v mnohých miestach ide o objektívny problém, a preto je potrebné túto otázku riešiť. To je jedna časť kontextu, druhá časť sa týka samostatnej Európskej únie a jej veľký záujem o posun od individuálnej automobilovej dopravy k udržateľnejším spôsobom. Na to sú využívané takzvané plány udržateľnej mestskej mobility (PUMM). K čomu v dnešnom období spejú viaceré slovenské mestá. My sami by sme v rámci projektu chceli urobiť akúsi prípravnú fázu tvorby plánu udržateľnej mobility, kde by sme chceli vyzdvihnúť účasť verejnosti. A to dvoma hlavnými nástrojmi: po prvé cez vytvorenie expertných skupín zainteresovaných inštitúcií, ktorých sa táto téma priamo dotýka a majú k nej, čo povedať. Druhý nástroj je vo forme intenzívnej komunikácie voči verejnosti, o tom, že mesto v tejto oblasti tvorí novú politiku.

Aký je podľa Vás hlavný prínos projektu pre mesto Banská Bystrica, ale aj pre Vašu organizáciu?

Peter Medveď: Pre mesto projekt predstavuje jeden z krokov, ktoré môže na ceste k lepšej doprave urobiť. Nám v tomto procese vznikne audit mobility podľa metodiky ADVANCE (pokyny na použitie auditu ADVANCE nájdete na tomto mieste), ktorá bola vyvinutá pre podobné účely. Táto metodika má určitú postupnosť krokov, ktoré chceme v Nadácií Ekopolis v spolupráci s mestom odsledovať. Inými slovami ide o to, zhodnotiť si, v akej situácii sa mesto Banská Bystrica momentálne nachádza. Z toho vyplývajúca potreba začatia nových, súvisiacich projektov a potreba vytvorenia celého plánu krokov ako mobilitu v meste meniť.

Audit ADVANCE je nástroj, ktorý analyzuje silné a slabé stránky súčasného stavu v oblasti plánovania trvalo udržateľnej mobility v mestách a ponúka jasné inštrukcie na jeho zlepšenie. Na základe výsledkov auditu a z akčného plánu, ktorý z neho vyplýva, možno priamo identifikovať problémy a navrhnúť opatrenia a aktivity na zlepšenie plánovania mobility v meste. Tento akčný plán možno použiť ako východisko na prípravu nového alebo aktualizáciu už vypracovaného plánu udržateľnej mestskej mobility. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Aké má Nadácia Ekopolis skúsenosti so zapájaním verejnosti?

Peter Medveď: Nadácia Ekopolis sa metódami a formami zapájania verejnosti zaoberá dlhodobo. Je autorom a tvorcom metodík, podľa ktorých dochádza k plánovaniu napríklad verejných priestranstiev. Zatiaľ nemáme skúsenosť v oblasti dopravy alebo mobility, avšak myslím si, že nástroje sú veľmi podobné a taktiež ich využiteľnosť. Jedným zo základných nástrojov je kampaň cez elektronické médiá a sociálnej siete, čo predstavuje nízko nákladový spôsob, ktorý je v dnešnej dobe veľmi efektívny pri informovaní verejnosti. Druhým dôležitým nástrojom je plánovaná séria stretnutí po jednotlivých mestských častiach, kedy vo vhodnej chvíli projekt predstavíme, spolu s jeho cieľmi a stavom, v ktorom sa nachádza. Verejnosť na týchto stretnutiach bude môcť aktívne prispievať svojimi názormi do celého obsahu projektu.

Aké sú vaše očakávania? Bude verejnosť v meste schopná spolupracovať, bude dostatočne citlivá?

Peter Medveď: Je mnoho dôvodov myslieť si, prečo by to fungovať malo. Takým najvážnejším je, že téma dopravy je naozaj témou, ktorá sa týka každodenného života ľudí. Je to niečo, čo žije a vyvíja sa svojím životom. Ide o dôležitú tému a predstavuje to do značnej miery test samotnej verejnosti.

Je Plán udržateľnej mestskej mobility aplikovateľný v meste, akým je práve Banská Bystrica?

Peter Medveď:  V súčasnosti je na Slovensku situácia, že každé väčšie mesto si tvorí svoj plán udržateľnej mestskej mobility. Je to jedna zo základných podmienok na čerpanie fondov Európskej Únie v oblasti dopravy. Našou snahou vďaka tomuto projektu, je naučiť mestá pracovať s verejnosťou. Je možné ísť formálnou cestou alebo menej formálne. Myslím si, že my sme v tejto fáze v dobrom období, kedy sa dá ukázať, že s verejnosťou a so zainteresovanými skupinami má význam komunikovať.

Viete si predstaviť, že pre iné samosprávy napr. podobnej veľkosti, bude slúžiť tento príklad z Banskej Bystrice ako príklad dobrej praxe?

Peter Medveď: To je jedným z motívov, prečo ten projekt robíme. Banská Bystrica je svojou veľkosťou a geografiou podobná niekoľkým siedmim, ôsmim mestám na Slovensku. Veríme, že by to mohol byť príklad, z ktorého si ostatné mestá zoberú príklad, keď budú robiť vlastné, podobné aktivity.

Plán udržateľnej mobility je strategický plán vytvorený s cieľom naplniť potreby mobility ľudí v mestách a regiónoch. Vytvára sa s ohľadom na existujúcu plánovaciu prax a princípy integrácie, participácie a rôznych spôsobov hodnotenia. Aspoň v minimálnej miere by mal obsahovať nasledujúce zámery:

  • zabezpečiť a ponúknuť dopravné riešenia, ktoré sú dostupné a prístupné pre všetkých občanov, predovšetkým s ohľadom na významné zdroje a ciele denného pohybu osôb,
  • zvýšiť bezpečnosť premávky,
  • znížiť stupeň znečistenia ovzdušia, hluk, skleníkové plyny a spotrebu energie,
  • zabezpečiť finančne účinnú a udržateľnú dopravu osôb a tovarov,
  • prispieť k zvýšeniu atraktivity a kvality mestského prostredia a verejných priestorov v záujme občanov.

Je mesto, čo sa týka svojej geografickej polohy a klimatických podmienok pre tento pilotný projekt vhodné?

Peter Medveď: Nie sme naivní v zmysle, že veríme v to, že zvrátime kult automobilizmu, ktorý má stále veľmi silnú tendenciu rásť. Napriek tomu je Banská Bystrica mestom, kde máme výbornú mestskú dopravu, ktorá je čistá, spolu s moderným vozovým parkom. Taktiež v Banskej Bystrici v súčasnej dobe máme vedenie mesta a odborné organizácie, ktoré majú o tému udržateľnej mobility vážny a úprimný záujem. V neposlednom rade je tu fakt, že, keď hovoríme o nemotorovej doprave, ide o narastajúci trend. V uliciach je neustále viac cyklistov, ľudia vnímajú potrebu chôdze a teda aj samotný záujem zo strany verejnosti narastá. Dôležité preto je to ako dobre sa táto politika trvalo udržateľnej mobility v meste nastaví.

Zimy sú paradoxne aj v Banskej Bystrici postupom času stále slabšie. Čo sa týka otázky kopcovitého charakteru mesta v dnešnej dobe rastie elektro-mobilita, teda elektrobicykle, vďaka ktorým aj samotný kopec stráca na význame. V súlade s týmto trendom, preto vnímame nastavenie politiky v oblasti udržateľnej mobility ako významné práve v meste, akým je Banská Bystrica.

Keď mesto ide príkladom…

Nadácia Ekopolis a mesto Banská Bystrica realizujú v spolupráci s ďalšími  partnermi projekt udržateľnej mobility. V rámci projektu sa podarilo dosiahnuť jeden z hlavných cieľov – vytvoriť inštitucionálny plán mobility pre Mestský úrad. Banská Bystrica je tak prvým mestom, ktoré má inštitucionálny plán mobility.

„Teší ma, že Banská Bystrica sa môže pochváliť ďalším prvenstvom. Nárast intenzity individuálnej dopravy vnímame ako globálny problém, ktorý je potrebné riešiť. Denne sa stretávame s dopravnými zápchami. V meste nám chýba okolo 10 000 parkovacích miest. Prostredníctvom tohto projektu máme šancu zmeniť dopravné návyky zamestnancov mestského úradu. Verím, že ďalšími krokmi ich motivujeme k tomu, aby žili zdravšie a viacej sa hýbali. Som presvedčený, že budeme inšpiráciou aj pre ďalšie organizácie,“ hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Kontaktné osoby