PODA 2

Analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe predstavuje teoretickú časť projektu, ktorá je zameraná na analytickú, metodickú, legislatívnu činnosť a budovanie kapacít v prostredí verejnej správy. Na základe analytickej, metodickej a legislatívnej činnosti sa priebežne buduje verejne dostupná znalostná báza, ktorá je sprístupnená na samostatnej webovej stránke k projektu. Výsledkom je analýza stavu a možností participácie v SR, ako aj návrhy na legislatívne zmeny, zvyšujúce účasť verejnosti v procese prípravy, tvorby, implementácie, monitoringu a revízie verejných politík.

Budovanie kapacít v prostredí VS predstavuje samostatný blok činností v rámci tejto podaktivity. Cieľom je identifikovať príčiny nedostatočnej aplikácie inovatívnych a participatívnych metód v praxi VS. Aké vedomosti, zručnosti, postoje je potrebné posilniť v rámci budovania kapacít VS? Je navrhnutý profil absolventa, architektúra a sylaby špecializovaného vzdelávacieho programu, ako aj metodiky pre nový vzdelávací program s názvom “Participatívna tvorba politík v prostredí verejnej správy”. Súčasťou je pilotné testovanie programu vzdelávania na 3 skupinách účastníkov z prostredia VS (štátna správa, regionálna územná samospráva, regionálne združenia miest a obcí, miestna územná samospráva). Vzdelávanie sa zameriava na posilnenie poznatkov, zručností a postojov, potrebných pre zavádzanie (inovatívnych) prístupov tvorby verejných politík s účasťou verejnosti.