E-learning

 • Lectures: 6
 • Quizzes: 1

Stojíte pred úlohou realizovať participatívny proces a neviete ako začať?

Čo e-learning obsahuje?

 • Participovať: kedy a prečo?
 • Participovať: kto a ako riadi participatívne procesy?
  • Personálne, časové a administratívne nároky na participatívny proces
 • Participovať: na akej úrovni?
  • Vyberáme si zo štyroch scenárov zapájania verejnosti
   • Tretia kapitola vám predstaví štyri základné úrovne zapájania verejnosti od informovania, cez konzultácie s verejnosťou, spolurozhodovanie o verejnej politike až po spolupodieľaní  sa na jej realizácii.
 • Participácia: ako realizovať participatívny proces?
  • Sprievodca realizáciou participatívnych procesov podľa štyroch scenárov zapájania verejnosti  
   • Štvrtá kapitola vás podrobne prevedie realizáciou participatívnych procesov podľa úrovne zapojenia verejnosti.
 • Participovať: s kým?
  • Identifikácia zainteresovaných aktérov – stakeholderov
   • Piata kapitola vás naučím ako dobre zvoliť stakeholderov, ako spoznať ich motivácie a ako žiadneho nevynechať.
 • Participovať: pre pokročilých
  • Aké ďalšie metódy môžeme v jednotlivých krokoch využiť?
   • Šiesta kapitola vám predstaví metódy verejných stretnutí, ktoré môžete využiť a vysvetlí, kedy je ktorá metóda vhodná.

Čo vám pomôže?

 • krátke zhrnutia,
 • praktické tipy,
 • odporúčania k implementácii jednotlivých možností zapájania verejnosti do tvorby verejných politík.
 • praktické  sety otázok spracované do prehľadných tabuliek,  ktoré si môžete stiahnuť, vyplniť podľa vašej konkrétnej situácie a ktoré zdiagnostikujú vaše potreby v oblasti participácie.

Doplňujúce vzdelávacie obsahy

Elektronické vzdelávacie obsahy sú doplnené textami z publikácií knižnej edície Participácia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorá ponúka užitočný mix výstupov národného projektu – od analytických materiálov a štúdií, cez návody a metodiky, až po konkrétne príklady participatívnych procesov. Publikácie, ktoré sa venujú všetkým oblastiam a rovinám participácie a nájdete  odkazy vždy pri téme, ktorá bude s daným výstupom súvisieť.

Nech je vám učebnica a e-learning spoľahlivým sprievodcom a pomocníkom pri vašich pokusoch a procesoch zapájania verejnosti. Želáme vám veľa rozvahy, aby ste vedeli zvoliť tie najvhodnejšie postupy, veľa odvahy, aby ste sa vedeli vysporiadať s omylmi, ktoré na svojej ceste pravdaže spravíte, veľa trpezlivosti, lebo spoločné rozhodovanie znamená rozhodovanie oveľa väčšieho počtu ľudí, než na aký ste boli zvyknutí a veľa kreativity, ktorá je esenciálnou ingredienciou pri spoločnej tvorbe verejných politík s „vašimi“ obyvateľmi a občanmi.