Tomáš Malec

Tomáš Malec

e-participácia / on-line nástroje na podporu participácie

Tomáš Malec – magisterské štúdium úspešne absolvoval na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave v odbore verejná politika v roku 2016. Okrem pôsobenia na národnom projekte si dokončuje doktorát v odbore verejná politika a verejná správa na svojej Alma Mater. Akademicky sa venuje oblasti e-Governance na úrovni miestnych samospráv. Participácia občanov na tvorbe verejných politík prostredníctvom elektronických nástrojov, zber údajov a sledovanie participačného procesu pilotného projektu č. 4 – Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutímpilotného projektu č. 7 – Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske, či vzdelávacia platforma Akadémia aktívneho občianstva sú agendy, ktoré zastrešuje na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti venuje. V minulosti pôsobil na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, v kancelárii poslanca NR SR, či na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.