Tatiana Vaníková

Tatiana Vaníková

projektový tím / manažérka monitoringu

Tatiana Vaníková – Inžinierské štúdium absolvovala na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v odbore ekonomika riadenia stavebníctva. Pracovné skúsenosti v súkromnom aj štátnom sektore. V národnom projekte USV ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík  zodpovednosť za činnosť spojenú s implementáciou národného projektu. Zabezpečovanie monitorovacích prác na projekte, zber údajov pre monitoring realizovaných prác na projekte, nastavenie procesov monitoringu, kontrola pracovných výkazov pred odoslaním do ITMS v previazaní na platné zmluvné vzťahy. Príprava podkladov k priebežnému finančnému čerpaniu projektu. Skúsenosti v oblasti projektov nadobudnuté na Inštitúte práce a rodiny projekt Koordinačno – metodické centrom pre rodovo podmienené a domáce násilie  financovaného  prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.