Silvia Ďurechová

Silvia Ďurechová

projektový tím / manažér riadenia NP PARTI

Silvia Ďurechová – vyštudovala odbor verejná správa a regionálny rozvoj na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po ukončení vysokej školy nastúpila na pozíciu špecialistka sekcie vzdelávania a projektov v Združení miest a obcí Slovenska, v rámci ktorej sa venovala problematike vzdelávania zástupcov miestnej územenej samosprávy. Postupne problematiku vzdelávania v rámci svojho pôsobenia rozšírila o agendu projektového manažmentu: príprava, realizácia a hlavne finančný manažment projektov. Ako projektový a finančný manažér participovala na domácich a medzinárodných projektoch už od obdobia predvstupových fondov a následne v rámci programovacieho obdobia 2004 – 2006, ako aj obdobia 2007 – 2013. Z tematického hľadiska išlo o projekty zamerané na internetizáciu a informatizáciu miest a obcí (projekty: Internetizácia obcí Slovenska do 500 obyvateľov; Poskytnutie lacného a bezpečného pripojenia na internet obciam v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Trenčianskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji a iné) a budovanie kapacít v prostredí miestnej samosprávy (projekty: Zvyšovanie účasti obcí a verejnosti na procese EIA; národný projekt ZMOS – Budovanie kapacít v prostredí MÚS; Virtuálna akadémia ZMOS – zvyšovanie konkurencieschopnosti základných škôl… a iné). V roku 2012 sa stala riaditeľkou sekcie projektov ZMOS až do konca roka 2015. V súčasnosti pôsobí ako manažérka riadenia národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.