Jarmila Lajčáková

Jarmila Lajčáková

zapájanie zraniteľných skupín do tvorby verejných politík

Jarmila Lajčáková – procesná analytička, expertka v oblasti politiky marginalizovaných skupín v kontexte národného projektu ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, výskumníčka v programoch menšinovej politiky na Slovensku V centre pre výskum etnicity a kultúry, expertka v oblasti začleňovania Rómov v MNO Rómsky inštitút, odborná asistentka na Ústave medzinárodných vzťahov a európskych štúdií Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, kde vedie kurz Kultúra a rovnosť. Študovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK a právo na Právnickej Fakulte UK. V štúdiu práva pokračovala na právnickej fakulte University of Toronto v Kanade, kde v roku 2002 získala titul Master of Laws (LLM) a v roku 2007 obhájila titul Doctor of Juridical Science (SDJ. Za svoj najväčší úspech považuje zavedenie programu Aj ty máš šancu! Centra pre výskum etnicity a kultúry a na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Tento program je prvým modelom affirmative action, teda tzv. dočasných vyrovnávacích opatrení v prospech  rómskych študentov, ktorý prijala vysoká škola na Slovensku. Je autorkou mnohých akademických i public policy prác, ako napr. Rovné šance: podpora vysokoškolského vzdelávania rómskej mládeže, či Rómovia na Slovensku: Množstvo stratégií a rozpačité výsledky.