Jakub Varíni

Jakub Varíni

monitoring a hodnotenie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík

Jakub Varíni – je odborným expertom podieľajúcim sa na internom zbere dát z prostredia pilotných projektov v národnom projekte ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.  Aktuálne je študentom doktorandského stupňa vysokoškolského štúdia na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje Kooperatívnym partnerstvám medzi verejnou a mimovládnou sférou. Spolupracuje na medzinárodnom projekte ProLegis, ktorý je orientovaný na budovanie povedomia a školenie trénerov so zameraním na GDPR (Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), ktoré vstúpilo do platnosti v máji 2018.