Bruno Konečný

Bruno Konečný

monitoring a hodnotenie participatívnych procesov na štátnej úrovni

Bruno Konečný – bol odborný konzultant, metodik a expert na participatívne procesy v národnom projekte, expert na komunálnu politiku, aktuálne legislatívec na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a vedúci tímu, ktorý zodpovedá za monitoring a hodnotenie participatívnych procesov na štátnej úrovni. Magisterské štúdium ukončil v odbore sociálna práca na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v roku 2003. Svoje vedomosti si doplnil o oblasť práva, ktoré vyštudoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2009. Okrem iného sa zúčastnil rôznych tréningov, ako napr. rozvoj komunikačných zručností, rozvoj lektorských lektorských zručností, negociácia, či facilitácia. Nadobudnuté študijné vedomosti z oblasti sociálnej práce aplikoval v praxi na pozícií asistenta generálnej riaditeľky sekcie stratégie a koordinácie MPSVaR SR, ako hlavný štátny radca na MPSVaR SR venujúci sa rodinným dávka pre migrujúcich pracovníkov, popri čom nadobúdal vyššie zmienené skúsenosti z oblasti práva. V roku 2009 pracoval ako asistent poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky. Skúsenosti v oblasti komunálnej politiky začal získavať v roku 2009, kedy začal pracovať ako špecialista sekcie legislatívy v ZMOS, neskôr ako riaditeľ legislatívnej sekcie a člen externých konzultačných platforiem ZMOS-u, ako napr. Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských prác a rozvojového vzdelávania, Riadiaci výbor pre migráciu a integráciu cudzincov, Komisia pre hodnotenie pracovných činností a.i. Taktiež sa venoval publikačnej činnosti, pričom jeho výstupy je možné nájsť napr. v monografii Otvorená komunálna politika, či Dáta o rodovej rovnosti v Slovenskej realite.