Alena Holka Chudžíková

Alena Holka Chudžíková

zapájanie zraniteľných skupín do tvorby verejných politík

Alena Holka Chudžíková – procesná analytička, expertka v oblasti participácie marginalizovaných skupín v kontexte národného projektu ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, sociálna psychologička a výskumníčka. Študovala psychológiu na Trnavskej univerzite (2007) a aplikovanú sociálnu psychológiu na University of Sussex vo Veľkej Británii (2009). Oblasti jej expertízy zahŕňajú témy sociálnej a kultúrnej integrácie migrantov a utečencov, otázky sociálnej identity, kultúrnej rozmanitosti a politického diskurzu o menšinách. Z hľadiska metodológie a analýzy sa špecializuje na kvalitatívne výskumné metódy a kvalitatívnu analýzu dát. Od roku 2009 pôsobí v Centre pre výskum etnicity a kultúry, v súčasnosti na pozícii senior výskumníčka. V rokoch 2011-2016 sa na pozícii zástupkyne šéfredaktorky podieľala na vydávaní kritického štvrťročníka Menšinová politika na Slovensku. V posledných štyroch rokoch sa zameriava na výskum a vzdelávacie aktivity v oblasti migrácie a integrácie cudzincov s dôrazom na lokálnu úroveň. Venuje sa tiež príprave a lektorovaniu interkultúrnych tréningov pre rôzne cieľové skupiny, najmä však pre samosprávy, mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie. Je spoluautorkou viacerých publikácií a článkov v téme integrácie migrantov a kultúrnej rozmanitosti, napr. Migranti v meste: prítomní a (ne)viditeľní, Nórsky vzor – integrácia utečencov v Nórsku, Utečenci nám nastavujú zrkadlo – akou krajinou chceme byť?, Štátne deti na jednej lodi – rómske deti v detských domovoch.