O akadémii

Akadémia aktívneho občianstva je otvorená vzdelávacia platforma Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) v spolupráci s vybranými vysokými školami a partnerskými organizáciami. Je súčasťou národného projektu Participácia (Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík).  Akadémia je primárne určená pre študentov a študentky vysokých škôl, ale jednotlivých prednášok sa môže zúčastniť aj široká verejnosť.

Cieľom Akadémie je rozvíjať v ľuďoch pocit občianstva a poukázať na dôležitosť zapájania občanov do vecí verejných. V Akadémii chceme predstaviť kľúčovú agendu ÚSV ROS s dôrazom na princípy otvoreného vládnutia a participácie, otvoriť aktuálne spoločenské témy a problémy, ako aj vytvoriť priestor pre vzájomnú diskusiu rôznych aktérov. Chceme poukázať na silu spolupráce, partnerstva a dialógu, odhaliť svet tvorby verejných politík, v ktorom viacfarebné interpretačné škály majú svoje miesto a kde rôzne uhly pohľadu pri riešení problémov sú viac prínosom ako záťažou. Výber expertov, prednášajúcich a lektorov rešpektuje multidisciplinárne kontexty riešených problémov, ako aj ponúka inovatívne riešenia a zaujímavé iniciatívy.

Akadémia aktívneho občianstva v prvom polroku 2018 funguje v testovacej fáze.

V rámci pilotnej fázy boli zrealizované podujatia:

  • 14.marec 2018 / Koho a ako zapájať do rozhodovania o veciach verejných? (Info TU)
  • 11. apríl 2018 / Vieme žiť bez odpadu? (Info TU)
  • 10. máj 2018 / Aká je úloha neziskového sektora a občianskej spoločnosti v rámci tvorby verejných politík? (Info TU)