Eliška Herinková

Eliška Herinková

participatívne rozpočty a samospráva

Eliška Herinková – procesná analytička v národnom projekte ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík a členka tímu, ktorý sa venuje problematike zavádzania, monitoringu a hodnotenia participatívnych rozpočtov do prostredia miest a obcí. Počas štúdia na gymnáziu bola aktívna v treťom sektore. Zúčastnila sa viacerých medzinárodných výmen mládeže a tréningových kurzov, kde sa vzdelávala v oblasti neformálneho vzdelávania, aktívneho občianstva, sociálnej inklúzie a ľudských práv. Po ukončení gymnázia zorganizovala na čele neformálnej skupiny mládežnícku výmenu zameranú na tému nezamestnanosti mládeže. Bakalárske štúdium ukončila v odbore medzinárodné vzťahy na University of Essex vo Veľkej Británii, kde v rámci bakalárskej práce kvantitatívne skúmala faktory vedúce k prísnejšej či menej prísnej migračnej politike. Popri štúdiu stážovala v Britskom archíve dát, kde pracovala na reprodukcii dotazníkov použitých v dlhodobých štúdiách. V súčasnosti pokračuje v štúdiu na magisterskom stupni na University of Reading v odbore medzinárodných bezpečnostných štúdií a pracuje ako redaktorka pre portál Eduworld.sk.