Alexandra Hrabinová

Alexandra Hrabinová

participatívne rozpočty a školy / participatívne rozpočty a samospráva

Alexandra Hrabinová – odborná analytička a metodička v národnom projekte ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Inžinierske štúdium ukončila v odbore Financie na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2017. Počas štúdia sa intenzívne venovala téme participatívneho rozpočtovania. Svoje vedomosti doplnila praktickou stážou v mimovládnej organizácií The Democratic Society v Edinburgu, kde pomáhala pri zavádzaní online nástrojov na podporu participatívneho rozpočtovania v škótskych mestách a regiónoch. Je autorkou spoločenskej hry „Nie je mesto ako mesto“, ktorá slúži ako vzdelávací nástroj pre žiakov a študentov základných a stredných škôl. Jej cieľom je umožniť mladým ľuďom podieľať sa na simulovaných rozhodnutiach a diskusiách o rozdelení rozpočtu fiktívneho mestečka, ako aj budovať predpoklady pre ich reálne zapájanie do života samosprávy. V súčasnosti sa podieľa na príprave Receptára skúseností samospráv s participatívnym rozpočtovaním na Slovensku a spolupracuje pri zavádzaní pilotného ročníka participatívnych rozpočtov na stredných školách v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. V rámci pilotnej schémy zbiera dáta z pilotného projektu č. 5 „Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce“ a  pilotného projektu č. 8 „Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta“.